Rådet för hållbara städer listar åtgärder som ska göras under 2019

Nyhet,

Rådet för hållbara städer ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av städer samt fungera som ett nationellt forum för genomförande av politiken för hållbar stadsutveckling. Varje år publicerar Rådet en rapport där det redovisas hur de 11 myndigheter som ingår i Rådet ska samverka för att uppnå regeringens mål för hållbar stadsutveckling. Nu har rapporten för 2019 publicerats.

Rådet utgörs av myndighetschefer för 11 myndigheter, SKL samt representant från länsstyrelserna som ska arbeta tillsammans inom ramen för sina ordinarie uppdrag kring frågor om hållbar stadsutveckling. Uppdraget är att ta ett helhetsgrepp om hur staden kan och bör utvecklas för att bli socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar. 

Frågor om hållbar stadsutveckling är komplexa och långsiktiga det är därför viktigt att arbeta brett och långsiktigt tillsammans. I uppdraget ingår även att varje år lista ett antal konkreta åtgärder som myndigheterna ska göra tillsammans.

I Strategi för levande städer finns fem målområden utpekade. De handlar om hållbara transporter, bättre luftkvalitet och hälsa, grönska, arkitektur och gestaltad livsmiljö samt integration. Under året kommer Rådet för hållbara städer att fördjupa arbetet under de fem målområdena.

Tre etappmål finns uppsatta under målområdena. Här är några exempel på gemensamma åtgärder som myndigheterna avser genomföra under 2019:

  • Gemensam vägledning och exempelsamling till stöd för ökad gång-, cykel- och kollektivtrafik
  • Konferens om ny metod för planering för ekosystemtjänster inklusive mötesplats för de som får ekonomiskt stöd från Boverket för att arbeta med stadsgrönska
  • Kunskapsspridning till bred målgrupp genom utställning ekosystemtjänster ArkDes
  • Metoder för kartläggning och uppföljning av förutsättningar för ekosystemtjänster
  • Vägledning naturbaserade lösningar.

Rapporten för 2019 kan du ta del av via länken i "Relaterad information" och där finns också mer information om Rådet för hållbara städer.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej