Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ny rapport om boendesegregationens utveckling

Granskad:
Publikation

I en ny rapport beskriver Boverket boendesegregationens utveckling sedan 2012. Segregationen är som mest framträdande i de många bostadsområden som byggdes under det så kallade miljonprogrammet, som kom till åren 1965–1974. Ett flertal av dessa områden karaktäriseras i dag av stora socioekonomiska utmaningar. Rapporten förklarar denna utveckling genom att miljonprogrammets bakgrundshistoria lyfts fram och analyseras.

Rapporten utgör en kunskapsbas för att förstå boendesegregationens övergripande utveckling och ger en förklaring till varför miljonprogrammet i dag förknippas med segregation, utanförskap och utsatta områden. Kort sagt ger rapporten svar på varför vi har de socioekonomiska skillnader mellan olika bostadsområden som vi har i dag och varför boendesegregationen – när den har blivit ett problem – verkar vara svår att bryta. Under de senaste 50 åren har det offentliga haft målet att minska eller åtminstone motverka boendesegregationen, men rapporten visar att utvecklingen har gått åt motsatt håll. Trots omfattande satsningar på utsatta områden för att bryta utanförskapet, att förändra de fysiska boendemiljöerna samt regelbundna sociala insatser, har samhället inte lyckats förbättra de socioekonomiska förutsättningarna i dessa områden när segregationen blivit för stor.

Rapporten undersöker vilka faktorer som kan förklara tillståndet i områden med socioekonomiska utmaningar. Med andra ord om det finns fysiska och sociala faktorer som är kännetecknade för områdenas socioekonomiska status. Denna kunskap är viktig för att minimera risken att nya utsatta områden uppstår i samband med bostadsbyggande. Genom att undersöka och analysera vilka faktorer som påverkar ett områdes socioekonomiska status ger rapporten insikter om att både den fysiska miljön och områdesspecifika faktorer spelar en betydande roll för befolkningssammansättningen i ett område. Det finns tydliga statistiska samband som visar att både den fysiska miljön och egenskaper i själva området spelar roll för den socioekonomiska statusen i ett område.

Rapporten svarar mot ett regeringsuppdrag som Boverket fick i sitt regleringsbrev för 2023, att beskriva utvecklingen av socioekonomisk segregation i Sverige. 

Ta del av hela rapporten, som finns bland våra publikationer:

Boendesegregationens utveckling och mekanismer

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen