På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Miljöpåverkan från byggsektorn ökar

Granskad:
Nyhet

Bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan står för en betydande del av samhällets miljöpåverkan. Sammantaget står sektorn för mellan 5 och 35 procent av miljöpåverkan i Sverige från svensk produktion inom de områden som följs upp med Boverkets miljöindikatorer. Det är en ökning jämfört med året innan. Dessutom bidrar sektorn till utsläpp i andra länder genom import av byggprodukter.

Boverket sammanställer varje år data över bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan både i Sverige och till följd av import. Sammanställningen för 2018 visar att utsläpp av växthusgaser, kväveoxider och användning av miljöfarliga och hälsofarliga kemikalier ökat när både inhemsk produktion och import läggs ihop. Samtidigt har partikelutsläpp minskat jämfört med året innan. Total energianvändning i sektorn var relativt oförändrad. En förklaring till den ökad miljöpåverkan är en ökad produktion i bygg- och fastighetsbranschen år 2018 jämfört med 2017.  

Sedan 2008 visar utvecklingen av miljöindikatorerna på en minskning av alla luftutsläpp (växthusgaser, kväveoxider och partiklar) och hälsofarliga kemikalier men en ökning av total energianvändning och miljöfarliga kemikalier. Sedan 2008 har produktionsvärdet kopplat till bygg- och fastighetssektorn ökat. Detta följs upp genom sysselsättning och förädlingsvärde som ökat med 20 respektive 16 procent.

Utsläpp av växthusgaser från importerade byggprodukter ökar

Totalt sett var utsläppen av växthusgaser från bygg­ och fastighetssektorn cirka 17,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2018. Utsläppen avser både inhemska utsläpp och import. Utsläppen var något högre än året innan, då de låg på cirka 17,4 miljoner ton. Utsläppen från importerade byggprodukter är orsaken till ökningen mellan 2017 och 2018 då utsläppen från den inhemska produktionen var oförändrad över tidsperioden.

Bygg­ och fastighetssektorns inhemska utsläpp (exklusive import) står för cirka 20,6 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser år 2018. Jämfört med 2017 är detta en ökning med 0,2 procent. Mellan dessa år har även aktiviteten inom bygg­ och fastighetssektorn ökat liksom byggnadsinvesteringarna.

Energianvändningen ökar

Den genomsnittlig energianvändning per kvadratmeter i byggnader har minskat, men den totala användningen av energi i bygg­ och fastighetssektorn har ökat med 10,5 procent sedan 2008. Nya byggnader använder relativt lite energi för uppvärmning och varmvatten, medan äldre byggnader ofta använder betydligt mer. Hur mycket energi som nya byggnader får använda till uppvärmning, kylning, varmvatten och fastighetsel regleras av energihushållningskraven i Boverkets byggregler, BBR.

Även avfallsmängderna ökar

Inom byggsektorn uppkom det i Sverige under 2018 totalt cirka 12,4 miljoner ton primärt bygg­ och rivningsavfall, varav drygt 0,6 miljoner ton farligt avfall. Det motsvarar 35 procent av allt genererat avfall i Sverige och 22 procent av allt farligt avfall sedan den stora mängden gruvavfall räknats bort. Mellan 2016 och 2018 ökade den totala mängden avfall från byggsektorn med 2,5 miljoner ton. Cirka 52 procent av avfall som har identifierats som bygg­ och rivningsmaterial återvanns 2018. Stora flöden av bygg­ och rivningsavfall ingår dock inte i avfallsstatistiken, där återvinningen uppskattas vara mycket hög. Enligt etappmålet Ökad resurshushållning i byggsektorn inom det nationella miljömålssystemet ska insatser vidtas så att förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och annat materialutnyttjande av icke­farligt byggnads­ och rivningsavfall vara minst 70 viktprocent senast år 2020.

Om miljöindikatorerna

Boverket är målansvarig myndighet för det nationella miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö" och miljöindikatorerna är en av indikatorerna för att följa upp målet. Indikatorerna kvantifierar bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan och baseras på underlag från Statistiska centralbyrån (SCB).

Indikatorerna visar miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Analysen inkluderar miljöpåverkan för all bygg- och fastighetsverksamhet i Sverige, inklusive leverantörskedjorna. Livscykelanalysen görs genom en så kallad utvidgad input-outputanalys.

Samtliga data gäller för år 2018 (senast tillgängliga data från SCB). Avfallsindikatorn baseras på underlag från Naturvårdsverket och avviker från metoden för övriga indikatorer eftersom det saknas branschdetaljerad statistik.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen