Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö kommer inte att kunna nås till 2020

Nyhet,

Bedömningen görs av Boverket i årets uppföljning av miljökvalitetsmålen som Naturvårdsverket presenterade den 28 mars.

Åtta miljömålsansvariga myndigheter deltog i framtagande av rapporten där Boverket ansvarar för uppföljning av God bebyggd miljö. Riktningen för målet är neutral enligt Boverkets bedömning.

Högkonjunktur, ökad bilanvändning och ett ökat bostadsbyggande har lett till större påfrestningar på miljön. Samtidigt görs många åtgärder som är positiva för målet, exempelvis finns ett flertal statliga stöd som stadsmiljöavtalen, upprustning av inne- och utemiljön i skolor och stöd till energieffektiviserande renovering.

Under 2017 har det även tillkommit nya riktlinjer, vägledningar och andra informationssatsningar av betydelse för God bebyggd miljö. De nya klimatmålen ger tydlig riktning för arbetet med att minska utsläppen inom flera sektorer, inklusive transporter. Etableringen av informationscentrum för hållbart byggande kommer också bidra till minskad klimatpåverkan från bygg- och fastighetssektorn. Liksom de skärpta kraven på fastbränslepannor och rumsvärmare.

Boverket har även genomfört informationsinsatser inom bland annat områden hälsa, säkerhet och risken för olyckor, samt ekosystemtjänster och grön infrastruktur i den byggda miljön.

Den största utmaningen inom God bebyggd miljö är att med det ökade bostadsbyggandet lyckas behålla, utveckla och skapa goda livsmiljöer för alla. Andra utmaningar är att minska bilresandet, att minska mängden uppkommet avfall och att öka resurseffektiviteten i byggande och förvaltning.

Länk till årets årliga uppföljning av miljökvalitetsmålen hittar du i "Relaterad information". Där finns också en länk till mer information om God bebyggd miljö.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej