På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Lagändring i PBL om privat initiativrätt och lagändring i PBL och PBF med anledning av MKB-direktivet

Granskad:
Nyhet

1 augusti 2021 ändrades plan- och bygglagen, PBL, när det gäller detaljplanering och exploatörens möjlighet att bidra med planeringsunderlag. 2 augusti 2021 ändrades PBL, och plan- och byggförordningen, PBF, med anledning av genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagstiftningen.

Lagändring i PBL om privat initiativrätt

1 augusti 2021 ändrades PBL när det gäller detaljplanering och exploatörens möjlighet att bidra med planeringsunderlag. Syftet med de nya reglerna är att få snabbare planprocesser och att planintressenten ska kunna börja ta fram underlag innan kommunen kan börja planläggningen.

Kommunens ansvar för detaljplaneringen och bedömningen av markens lämplighet påverkas inte, men någon annan än kommunen får ta fram underlag i form av till exempel utredningar och undersökningar. Kommunen är dock inte skyldig att acceptera underlag som tagits fram av annan än kommunen.

Här kan du läsa mer om planhandlingar

Den som vill vidta en åtgärd kan, som tidigare, ansöka om planbesked för att få veta om kommunen har för avsikt att inleda ett detaljplanearbete. Lagändringen innebär att sökanden även kan begära att få veta vilket planeringsunderlag som då kommer behövas. Om kommunen medger det, får den sökande också hämta in ett yttrande från länsstyrelsen angående vilket underlag länsstyrelsen kommer behöva för att kunna yttra sig över detaljplaneförslaget under planprocessen.

Här kan du läsa mer om planbesked

Lagändring i PBL och PBF med anledning av genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagstiftningen

2 augusti 2021 ändrades PBL och PBF. Anledningen till ändringarna var att EU-kommissionen har framfört synpunkter på hur Sverige har genomfört MKB-direktivet. Enligt direktivet ska det för vissa byggprojekt göras en bedömning av byggprojektets miljöpåverkan innan det kan genomföras. Förslagen innebär flera förtydliganden i PBL och PBF i de regler som anger förutsättningarna för ett så kallat MKB-projekt, det vill säga ett sådant byggprojekt som omfattas av kraven i direktivet.

Lagändringarna innebär bland annat att

  • ett MKB-projekt som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska prövas genom detaljplaneläggning
  • regeringen ska få meddela föreskrifter om att MKB-projekt i vissa fall inte ska antas medföra en betydande miljöpåverkan
  • den information som kommunen ska tillhandahålla när en detaljplan tas fram ska finnas tillgänglig i elektronisk form på kommunens webbplats
  • beslut om lov eller förhandsbesked som avser ett MKB-projekt ska i vissa fall innehålla en motivering om åtgärdens miljöpåverkan
  • miljöorganisationers rätt att överklaga bygglov och förhandsbesked som avser ett MKB-projekt framgår av plan- och bygglagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser:

  • Ändringarna i PBL och PBF träder i kraft den 2 augusti 2021.
  • För ären­den om detaljplaner och områdesbestämmelser som har påbörjats före ikraft­trädandet samt för mål och ärenden som avser överklagande och över­prövning av sådana planer och bestämmelser till dess målet eller ärendet är slutligt avgjort gäller äldre bestämmelser, förutom 2 kap. 3 a § PBF.
  • För ären­den om bygg­lov eller förhandsbesked där ansökan har kommit in till bygg­nadsnämnden före ikraft­trädandet samt för mål och ärenden som avser överklag­ande och överprövning av sådana mål och ärenden till dess målet eller ärendet är slutligt avgjort gäller äldre bestämmelser, förutom 2 kap. 4 b–4 d §§ PBF.

Ändringar detaljplanering

Med anledningen av MKB-direktivet har det blivit ett flertal ändringar i planprocessen för detaljplan. Nedan sammanfattas en del av dessa ändringar.

Här kan du läsa mer för att få en heltäckande vägledning om detaljplaneprocessen.

Planprogram

Ändringar som tydliggör att det är frivilligt för kommunen att göra ett planprogram. Undersökning av betydande miljöpåverkan ska göras.

Här kan du läsa mer om program till detaljplan

Kungörelse inför samråd vid ett utökat förfarande

Ändringar för vad en kungörelse ska innehålla.

Här kan du läsa mer om kungörelse inför samråd vid ett utökat förfarande

Samråd och samrådshandlingar

Ändringar för vad kommunen under samrådet ska redovisa, till exempel ska skälen till planförslaget anges. Förslaget ska publiceras på kommunens webbsida, men publiceringen får inte strida mot någon lag eller annan författning.

Här kan du läsa mer om samråd om detaljplan vid ett standardförfarande

Här kan du läsa mer om samråd om detaljplan vid ett utökat förfarande

Underrättelse

Ändringar för vad som ska framgå av underrättelsen.

Här kan du läsa mer om underrättelse vid ett standardförfarande

Här kan du läsa mer om underrättelse vid ett utökat förfarande

Granskning

Förslaget ska publiceras på kommunens webbsida, men publiceringen får inte strida mot någon lag eller annan författning.

Här kan du läsa mer om granskning vid ett standardförfarande

Här kan du läsa mer om granskning vid ett utökat förfarande

Granskningsutlåtande

Ändringar i vad ett granskningsutlåtande ska innehålla. Bland annat ska det förutom synpunkter även framgå på vilket sätt allmänheten har getts tillfälle att delta i planprocessen. Ändringar angående utskick och underrättelse om granskningsutlåtande. Granskningsutlåtandet ska publiceras på kommunens webbsida, men publiceringen får inte strida mot någon lag eller annan författning.

Här kan du läsa mer granskningsutlåtande vid ett standardförfarande

Här kan du läsa mer granskningsutlåtande vid ett utökat förfarande

Beslut om att anta en detaljplan

Om fullmäktige eller byggnadsnämnden beslutar att inte anta, ändra eller upphäva en detaljplan ska beslutet innehålla de huvudsakliga skälen för detta. Ändringar vid underrättelse om antagande. Kommunen ska meddela om beslutet att anta planen.

Här kan du läsa mer beslut om att anta en detaljplan vid standardförfarande

Här kan du läsa mer beslut om att anta en detaljplan vid utökat förfarande

Vem som får överklaga

Vissa förändringar om när vissa ideella föreningar, så kallade miljöorganisationer, får överklaga.

Här kan du läsa mer om vem som får överklaga

Detaljplanekravet

Om en viss typ av bygglovspliktig åtgärd, ett så kallat MKB-projekt, kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska markens lämplighet prövas med detaljplan.

Här kan du läsa mer om detaljplanekravet

Ändringar lov & byggprocessen

Ändring av lovplikten

För tre anläggningar som kräver bygglov har begreppen ändrats. Begreppet ”skidbackar med liftar” har ändrats till ”skidbackar och skidliftar”. Begreppet ”kabinbanor” har ändrats till ”linbaneanläggningar” och begreppet ”småbåtshamnar” har ändrats till ”hamnar för fritidsbåtar”. Begreppsändringen syftar till en harmonisering med andra delar av plan- och bygglagstiftningen, med MKB-direktivet och med den europeiska linebaneförordningen.

Ändringen av ”skidbackar med liftar” gjordes också för att förtydliga att bygglov krävs för skidbackar och skidliftar var för sig. Ändringen av ”småbåtshamnar” gjordes också för att begränsa bygglovsplikten till att bara gälla för hamnar för fritidsbåtar och inte hamnar för yrkesfisket.

Här kan du läsa mer om lovplikt för skidbackar och skidliftar

Här kan du läsa mer om lovplikt för linbaneanläggningar

Här kan du läsa mer om lovplikt för hamnar för fritidsbåtar

Ändring av handläggning av lov och förhandsbesked

Om en ansökan om bygglov eller förhandsbesked gäller ett så kallat MKB-projekt utanför detaljplanerat område och om åtgärdens miljöpåverkan ska bedömas finns det ytterligare regler om vad ansökan ska innehålla. 

Här kan du läsa mer om ansökan om lov och förhandsbesked

I ett beslut om bygglov eller förhandsbesked för ett MKB-projekt utanför detaljplanerat område ska vissa uppgifter om miljöbedömningen framgå av beslutsmotiveringen. Skyldigheten gäller oavsett om ansökan beviljas eller avslås, men enbart om det har gjorts en bedömning av åtgärdens miljöpåverkan.

Här kan du läsa mer om motivering av lovbeslut

Här kan du läsa mer om motivering av förhandsbesked

Ändring av prövning av lov och förhandsbesked

Om en ansökan om bygglov eller förhandsbesked utanför detaljplan gäller ett MKB-projekt ska det i vissa fall göras en bedömning av åtgärdens miljöpåverkan i bygglovsprövningen. Denna bedömning ska göras för att kunna avgöra om åtgärden behöver föregås av en detaljplaneläggning eller inte. Bedömningen är en del av prövningen mot detaljplanekravet.

Här kan du läsa mer om prövning av bygglov inom områdesbestämmelser

Här kan du läsa mer om prövning av bygglov utanför detaljplan och områdesbestämmelser

Här kan du läsa mer om prövning av förhandsbesked

Här kan du läsa mer om detaljplanekravet

Här kan du läsa mer om prövning av MKB-projekt

Ändring av rätten att överklaga lov och förhandsbesked

Ideella föreningar och andra juridiska personer som har till huvudsakligt ändamål att tillvarata naturskydds- eller miljöskyddsintressen, så kallade miljöorganisationer, har rätt att överklaga beslut om bygglov och förhandsbesked för MKB-projekt om de uppfyller vissa villkor i miljöbalken.

Här kan du läsa mer om vem som får överklaga lov och förhandsbesked

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen