Kommuner får 108 miljoner kronor till grönare städer

Nyhet,

Boverket har beviljat över 108 miljoner kronor till 43 projekt runtom i landet. Bidraget har bland annat beviljats för utveckling av befintlig stadsgrönska och för nyanläggning av stadsgrönska, för att främja ekosystemtjänster som rekreation, dagvattenhantering och biologisk mångfald. Många av de beviljade åtgärderna förbättrar städernas motståndskraft mot framtida klimatutmaningar.

I den andra sökomgången under 2018, för bidraget för grönare städer, har 43 projekt runtom i landet fått dela på strax över 108 miljoner kronor. Totalt ansöktes det om bidrag på över 800 miljoner kronor. Bidraget går både till stora och mindre projekt, från Luleå i norr till Vellinge i söder.

Många projekt handlar om att utveckla den befintliga grönstrukturen till attraktiva och mångfunktionella grönområden. Ett flertal av projekten innebär att på olika sätt omhänderta dagvatten. Öppna lösningar, som dammar, slingrande vattendrag och regnvattenbäddar integreras med stadsgrönska såsom perenn-planteringar, buskar, gräsmattor och ängsmark, för att berika den urbana miljön. Av de åtgärder som beviljats bidrag märks flera som gynnar djurlivet. Genom att skapa och bevara gröna korridorer, plantera arter som lockar till sig pollinatörer och sätta upp exempelvis insektshotell och fladdermusholkar skapas bättre förutsättningar för bland annat fåglar och insekter. Liksom i första sökomgången syftar projekten i stor utsträckning till att utveckla ekosystem-tjänster som reglerar lokalklimatet, genom att skapa svalare miljöer med hjälp av trädplantering, minska mängden hårdgjorda ytor och skapa upplevelsevärden samt uppmuntra till fysisk aktivitet och sociala interaktioner.

– Några projekt sticker ut som lite mer nytänkande. Yteffektiv grönska an-läggs i form av gröna tak i förtätningsprojekt, växtbeklädda bullerskärmar uppförs och parkeringshus förses med gröna fasader, säger utredare Sarah Damberg på Boverket.

Boverket har prioriterat de ansökningar som bedömts ha bäst förutsättningar att uppfylla syftet med bidraget. Syftet är att främja ekosystemtjänster och utveckla områden till gröna och hälsosamma platser samt bidra till att nå det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Kommunerna som fått bidrag har också bedömts ha goda förutsättningar för ett strategiskt och långsiktigt arbete med stadsgrönska och ekosystemtjänster.

Mer information

I "Relaterad information" finns hela listan över de kommuner som har fått bidrag. Mer information om bidraget för grönare städer finns via länken som du också kan hitta där.

Kontakt

Media är välkommen att kontakta Boverkets presservice, 0455-35 31 70.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej