På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hög byggtakt på oväntat stark bostadsmarknad

Granskad:
Nyhet

Bostadsmarknaden har utvecklats starkt i år, tvärtemot vårens dystra prognoser. Bostadsbyggandet har till och med överstigit bedömningen som Boverket gjorde före pandemin. I Boverkets nya prognos förväntas 54 000 bostäder påbörjas under år 2020 och 52 500 år 2021.

Boverket räknar med att bostadsmarknaden rider ut även vinterns pandemivåg, även om utfallet är svårt att bedöma.

– Det är ett osäkert läge vi befinner oss i. Det är glädjande att bostadsbyggandet har gått mycket bättre än förväntat i år och att vi på många ställen i landet bygger i högre takt än befolkningstillväxten. Det krävs nu en uthållighet i bostadsbyggandet för att det underskott på bostäder som har byggts upp under lång tid ska fortsätta minska, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket.

Påbörjade bostäder inklusive nettotillskott genom ombyggnad - december 2020
Påbörjade bostäder inklusive nettotillskott genom ombyggnad - december 2020. Tabell: Boverket

Takten på bostadsbyggandet överstiger befolkningsökningen

Boverket har uppdaterat sin bedömning över hur många bostäder som behöver byggas för att möta befolkningsutvecklingen i Sverige. Beräkningarna visar att tillskottet av bostäder i större delen av landet nu går i takt med, eller överstiger, befolkningsökningen. Men det finns fortsatt ett stort underskott på grund av att det tidigare år inte byggts tillräckligt många bostäder som har behövts.

– Vi bedömer att det behövs mellan 59 000 och 66 000 bostäder årligen under åren 2020–2029 om man ska bygga bort det underskott som finns. För att enbart möta den beräknade befolkningstillväxten behöver det byggas mellan 41 000 och 43 000 bostäder årligen. Det ser olika ut i landet i hur mycket och vad som behöver byggas. Större delen av byggbehovet finns i relativt få av landets FA-regioner. Men även i övriga regioner kan det finnas ett byggbehov för åldersgrupper som ökar, eller en lokal efterfrågan utöver vad byggbehovsberäkningen visar, säger Hans Jonsson, nationalekonom på Boverket.

Uppbyggnad av initialt underskott
Uppbyggnad av initialt underskott. Tabell: Boverket

Hög byggtakt för hyresrätter

Bostadsbyggandet har ökat i år. Preliminärt påbörjades 55 500 bostäder under de senaste fyra kvartalen, inräknat nettotillskott genom ombyggnad. Antalet påbörjade hyresrätter i flerbostadshus ökade med drygt 20 procent medan antalet påbörjade bostadsrätter i flerbostadshus och bostäder i småhus har varit stabilt totalt sett. Men utvecklingen skiljer sig betydligt åt i landet.  

Bostadspriserna har ökat markant i år, vilket lägger grunden för ett ökat byggande av bostadsrätter och småhus under 2021. Boverket bedömer att antalet påbörjade hyresrätter samtidigt minskar något, trots att intresset från investerare uppfattas vara stort och att byggandet får en injektion om ramarna för beviljande av investeringsstöd ökar år 2021.

– Den höga byggtakten för hyreshus kan innebära en risk på sikt, i första hand vad gäller uthålligheten i efterfrågan i mindre attraktiva lägen, säger Hans-Åke Palmgren, nationalekonom på Boverket.

Prognos för antal påbörjade bostäder, december 2020

Prognos för antal påbörjade bostäder, December 2020 2019 2020p 2021p
Nybyggnad      
Flerbostadshus 37 700 41 000 38 800
Bostadsrätt 14 000 13 500 14 300
Hyresrätt 23 300 27 000 24 000
Äganderätt 400  500  500
Småhus 10 700 10 500 11 200
Total nybyggnad 48 400 51 500 50 000
Nettotillskott genom ombyggnad 3 200 2 500 2 500
Totalt påbörjade bostäder 51 600 54 000 52 500

Några punkter ur Boverkets nya prognos över bostadsbyggandet och behovet av bostäder

  • Prognosen för antalet färdigställa bostäder skrivs upp främst för år 2021.
  • I år ökar antalet påbörjade bostäder främst bland större kommuner utanför storstadsregionerna.
  • Investeringsstödet för hyresrätter och studentbostäder har till stor del gått till kommuner utanför storstadsregionerna.
  • Bygglov för cirka 58 500 bostäder de senaste fyra kvartalen.
  • I åtta av de tio regionerna med störst behov byggs bostäder i en takt som svarar mot den förväntade befolkningsökningen.

Om Boverkets arbete med att ta fram byggprognoser och byggbehovsberäkning

Två gånger per år analyserar Boverket utvecklingen på bygg- och bostadsmarknaden och tar fram en prognos för bostadsbyggandet. Analysen och prognosen bygger på uppgifter från olika källor tillsammans med uppgifter ur vår egen statistik.

Förutom byggprognos gör Boverket en årlig byggbehovsberäkning som baseras på en beräkningsmodell som myndigheten har tagit fram. Den ger en bild över hur mycket bostäder som behöver byggas med utgångspunkt i prognosticerad befolkningstillväxt i landets kommuner. Det framräknade behovet är inte detsamma som förväntat bostadsbyggande. Det antal bostäder som faktiskt kommer att byggas blir ett resultat av marknadsförutsättningar, framför allt ekonomiska förutsättningar för hushållen att efterfråga bostäder till framtida prisnivåer.

Mer information

Byggprognosen och analysen i sin helhet finns i Boverkets indikatorer, se "Relaterad information". Där hittar du även den regionala byggbehovsberäkningen för 2020-2029 tillsammans med öppna data.  

Media är välkomna att kontakta Boverkets presservice, telefon 0455-35 31 70 eller e-post presservice@boverket.se.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen