Förslag till ändring i BBR och ändring i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader

Remiss,

Boverket har presenterat förslag till ändring i verkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BBR, avsnitt 1, 5, 6 och 9 samt förslag till ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader.

Boverket önskar synpunkter på förslagen och tillhörande konsekvensutredning senast den 11 maj 2018.

De föreslagna ändringarna avseende avsnitt 1, Inledning och bilagan, föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. Ändringarna föranleds av att den bilaga, som hittills har ingått som en del i författningen och som anger vilka standarder och andra publikationer som författningen hänvisar till samt i vilka avsnitt hänvisningarna görs, tas bort för att publiceras i annan ordning.

Även de förslagna ändringarna i avsnitt 5 Brandskydd och 6 Hygien, hälsa och miljö föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. Orsakerna till de föreslagna ändringarna är i huvudsak ändrade klassbeteckningar, och standarder som ersatts.

De föreslagna ändringarna i avsnitt 9 Energihushållning handlar om skärpning av kravnivån för nära-nollenergibyggnader och föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Reglerna för energihushållning behåller samma struktur som i gällande regler. De föreslagna energikraven tar hänsyn till bedömda kostnadsoptimala nivåer för olika typbyggnader och de primärenergifaktorer som avspeglar svensk energiförsörjning och energianvändning under perioden 2020–2025.

Med anledning av att metoden att uttrycka en byggnads energiprestanda har ändrats i BBR, så måste den även ändras i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader, BED, så att föreskrifterna blir samstämmiga.

Du hittar remisserna via länkarna i "Relaterad information".

I samband med remissutskicket kommer Boverket att anordna seminarium den 8 och 9 mars. Läs mer om dem i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej