Föredömliga skolor och förskolor

Nyhet,

Boverket publicerar nu ett urval av exempel på skolor som är föredömliga ur olika aspekter. Det kan vara processen för att bygga skola, omsorgsfull arkitektur eller den stora och genomtänkta skolgården. Personal och politiker på kommuner som planerar och ansvarar för skolor kan ha nytta av exempelsamlingen. Den kan också användas av arkitekter och förvaltare som utifrån exemplen kan diskutera hur den egna kommunen kan placera, utforma och driva skolor.

Boverket har tidigare publicerat material från arbetet som redovisar fokusområden, metoden som använts och tre exempel. Nu är exempelsamlingen på Boverkets webbplats kompletterad med ytterligare fyra skolexempel. Förskolor, högstadieskolor och gymnasium berörs. Förutom beskrivningar finns intervjucitat från personal och elever samt fotografier och ritningar. Geografiskt spänner exempelsamlingen från Umeå i norr till Bjuv i söder. Avsikten är att dessa exempel ska bli en del av Boverkets vägledning.

Exempelsamlingen

I de lärande exempel som Boverket presenterar går det att läsa om framgångsrika processer för att skapa en bra skola som blir en del i det hållbara samhällsbyggandet. I exempelsamlingen tar vi upp olika frågeställningar. Vilken är den mest uppskattade utformningen och vilka vinster finns? Vad betyder estetik och välbefinnande för skolan, vad kan vara väl fungerande lärmiljöer och vilka skolor bjuder in till rörelse? Varje exempel avslutas med ett medskick till läsaren.

En slutsats utifrån exempelsamlingen är att processen för att bygga skola bör resultera i en fysisk miljö där personal och elever trivs och lärandet gynnas. Hanteras skolans placering föredömligt kan den ligga i kanten av ett bostadsområde med stor utmanande gård med mycket naturmark och gränsa till grönområde. Korridorsskolor såväl som öppna lärmiljöer finns det flera exempel på. Det finns förskolor med generöst dagsljus in i de mest inbjudande ateljéer.

Om uppdraget

Uppdraget är en del av det övergripande regeringsuppdraget om arkitektur, form och design. I regeringens proposition 2017/18:110 Politik för gestaltad livsmiljö, finns texten: ”I arbetet med att skapa god kvalitet i samhällets olika miljöer, måste således förskole- och skolmiljön vara ett prioriterat område. I utredningens betänkande konstateras att aktörerna behöver ökad kunskap om hur nya miljöer bör utformas och hur befintliga kan moderniseras, för att åstadkomma en god och tillgänglig miljö som främjar trygghet och lärande.”

”Förskolans och skolans inom- och utomhusmiljö har betydelse för barns utveckling. Regeringens bedömning är att förskolans och skolans miljöer ständigt bör utvecklas och förbättras genom omsorgsfull arkitektur, form och design, för att gynna lärande, hälsa och välbefinnande.”

Mer information

Ta del av exempelsamlingen på Boverkets webbplats för att få ökad kunskap om hur skolor kan utvecklas via länken i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej