Enkla och tydliga regler ska bidra till ökad effektivitet och fler bostäder

Nyhet,

Det ska gå snabbare att bygga, byggandet behöver bli mer kostnadseffektivt och företag i byggsektorn ska få större möjlighet att hitta nya innovativa lösningar som ökar effektiviteten i byggandet. Boverket gör nu på regeringens uppdrag en översyn av myndighetens bygg- och konstruktionsregler. Ambitionen är att reglerna på sikt ska innehålla betydligt färre detaljerade krav, inga allmänna råd och inga hänvisningar till standarder. 

– Nu är det dags att förenkla Boverkets byggregler. Det behövs cirka 64 000 nya bostäder varje år i tio år. Det är en mycket stor utmaning för hela samhällsbyggnadssektorn och våra regler ska bidra till ökad effektivitet i byggandet, mindre miljöpåverkan och göra det möjligt att få fram betydligt fler innovativa lösningar. Det kräver en tydligare rollfördelning mellan staten, samhällsbyggnadssektorn och standardiseringen. Och inte minst de europeiska standarderna är viktiga för Sverige. Det här är starten på en resa där vi samverkar för att testa hur byggreglerna ska se ut. Men jag vill understryka att samhällets krav på byggandet i lag och förordning kommer att finnas kvar. Det gäller till exempel krav på tillgänglighet, byggnaders konstruktion och skydd mot brand, säger Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren.

Anvisningar i standarder

Detaljerade anvisningar och lösningar för hur samhällets krav kan tillämpas och uppfyllas kommer att finnas i standarder som bland annat Svenska institutet för standarder, SIS tar fram. Boverket kommer i framtiden inte längre att hänvisa till standarder i sina regler. Nu får samhällsbyggnadssektorn större möjligheter att utveckla och tillämpa standarder för att uppfylla funktionskraven. 

Byggsektorn ser större möjligheter

Sveriges Byggindustrier är bransch- och arbetsgivarorganisation för närmare 3 700 bygg-, anläggnings- och specialistföretag och vd är Catharina Elmsäter-Svärd.

– Vi välkomnar att ett arbete inleds för att komma bort från detaljstyrning och ge våra medlemsföretag ökade möjligheter att hitta innovativa lösningar på de utmaningar de ställs inför dagligen. Samtidigt är det centralt att det förändrade regelverket implementeras systematiskt. Rätt genomfört kan dessa reformer gagna både branschen i sig och samhällsbygget i stort, säger Catharina Elmsäter-Svärd.  

Byggherrarna vill ha ökad valfrihet

Tommy Lenberg är vd för branschorganisationen Byggherrarna som företräder ett hundratal av landets större offentliga och privata fastighetsägare som i sin roll som professionella byggherrar årligen beställer bygg- och anläggningsprojekt för över 100 miljarder kronor.

– Förändringstakten i samhället ökar och som sektor behöver vi bli mer innovativa och effektiva i vårt sätt att möta kraven som utvecklingen ställer på samhällsbyggandet. Mot den bakgrunden ser vi behovet av ett modernt regelverk med en tydlig rollfördelning, mindre detaljstyrning och större valfrihet för byggherrar och byggsektor att utveckla och verifiera nya lösningar på hur myndighetskraven kan uppnås. Nytänkande och smartare lösningar ökar möjligheterna för sänkta produktionskostnader, bättre kvalitet och ökad konkurrens, säger Tommy Lenberg, vd för Byggherrarna.

Större frihet att utveckla standarder

Svenska institutet för standarder, SIS tar fram standarder inom ett stort antal områden. SIS liksom SEK Svensk Elstandard samordnar också arbetet med europeiska standarder inom EU och internationella standarder som Sverige ska förhålla sig till. Annika Andreasen är vd, för Svenska institutet för standarder, SIS.

– Den här förändringen kommer att ge våra intressenter ökat manöverutrymme och frihet i att utveckla standardiseringen inom sektorn. Jag vill också påpeka att den internationella standardiseringen påverkar hela byggsektorn, inte minst den europeiska standardiseringen, säger Annika Andreasen.

Ökade möjligheter för fler innovationer

Samhällsbyggnadssektorn och andra intressen i samhället har möjlighet att påverka innehållet i standarder genom att delta i tekniska kommittéer (TK) som SIS redan har eller som kommer att bildas. Magnus Höij är förbundsdirektör för Innovationsföretagen som är en bransch- och arbetsgivarorganisation för arkitekt- och ingenjörsföretag i byggsektorn.

– En grundlig översyn av de statliga byggreglerna kan skapa nya möjligheter. Arbetet med att klokt forma standarder kommer därmed att bli än viktigare. Jag ser fram emot ett aktivt arbete tillsammans med SIS, menar Magnus Höij.  

Vad händer nu?

Boverket kommer nu att skapa en regelmodell för hur myndigheten ska ta fram bygg- och konstruktionsregler. Boverket kallar regeringens uppdrag för, Möjligheternas byggregler. Det sker med hjälp av en prototyp som ska testas för att senare kunna användas för alla avsnitt i Boverkets bygg- och konstruktionsregler. Det blir skydd mot buller, avsnitt 7 i Boverkets byggregler som kommer att användas som prototyp. Det avsnittet kommer att konsekvens-utredas, för att sedan remissbehandlas under 2020. Arbetet med alla övriga avsnitt i Boverkets bygg- och konstruktionsregler fortsätter därefter men har ännu ingen beslutad tidplan.  

Mer information

I "Relaterad information" hittar du länk till uppdraget, där du kan läsa mer om uppdraget. Media är välkomna kontakta Boverkets Presservice på telefon 0455-35 31 70, eller presservice@boverket.se.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej