Boverket vägleder om naturolyckor

Nyhet,

I Sverige inträffar varje år flera ras och skred. Som tur är sker det oftast i obebyggda områden. Men ibland händer det som inte får hända, att marken ger vika. Boverket har på regeringens uppdrag tagit fram en tillsynsvägledning med hänsyn till risker för skred, ras och erosion.

Vid planering av bebyggelse är det viktigt att ta hänsyn till risker för bland annat ras, skred och erosion. Hur klimatförändringar kan påverka riskerna behöver också beaktas, särskilt med tanke på att bebyggelsen kommer att finnas kvar under lång tid. Boverket har tagit fram en tillsynsvägledledning om hantering av risker för ras, skred och erosion vid utarbetande av detaljplaner.

Vägledning främst för länsstyrelser och kommuner

Den nya tillsynsvägledningen riktar sig i första hand till länsstyrelser men även kommunala planerare kan finna stöd i frågor om hur översvämning, ras, skred och erosion kan hanteras utifrån plan- och bygglagen (PBL). Tillsynsvägledningen redogör bland annat för vad PBL föreskriver kopplat till naturolyckor och klimatanpassning samt innehåller stöd för att bedöma risker för översvämning, ras, skred och erosion vid planläggning. Syftet med uppdraget har varit att tillsynsvägledningen ska skapa förutsättningar för att ny bebyggelse blir långsiktigt hållbar och att länsstyrelsernas tillsyn är samordnad och förutsebar.

Boverket har genomfört uppdraget i nära samarbete med Statens geotekniska institut (SGI). Flera myndigheter, länsstyrelser, kommuner och branschorganisationer har också bidragit med värdefulla synpunkter under arbetets gång. Boverket har valt att vidareutveckla resultatet av förra årets regeringsuppdrag om översvämningsrisker till en gemensam tillsynsvägledning om naturolyckor. Med naturolyckor avses i denna vägledning översvämning, ras, skred och erosion.

Vägledningen och rapporten hittar du i "Relaterad information".

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej