Boverket ser över byggreglerna

Nyhet,

Boverket ska på regeringens uppdrag se över myndighetens bygg- och konstruktionsregler. Syftet med översynen är att så långt det är möjligt skapa ett förenklat och konsekvent regelverk. Det handlar bland annat om att se över reglernas struktur och hur detaljerade reglerna ska vara.

Översynen ska ske i nära dialog med Kommittén för modernare byggregler under den tid som kommitténs arbete pågår. Vid behov ska Boverket också hämta in synpunkter från berörda myndigheter och aktörer i byggbranschen.

Byggreglerna saknar en enhetlig struktur

Boverket ansvarar för att ta fram tillämpningsföreskrifter till plan- och bygglagens regler om tekniska egenskapskrav. Föreskrifterna är samlade i Boverkets byggregler (BBR 2011:6) och i Boverkets föreskrifter och allmänna rad (2011: 10) om tillämpningen av europeiska konstruktionsstandarder (EKS).

Den senaste översynen av BBR genomförde Boverket under 2011. Därefter har BBR och EKS ändrats ett flertal gånger, ofta till följd av ändrad lagstiftning eller andra särskilda initiativ. Dessa punktinsatser har lett till att byggreglerna nu saknar en enhetlig struktur.

Ny översyn börjar med dialogmöten

I februari 2017 fick Kommittén för modernare byggregler i uppdrag att göra en systematisk och grundlig översyn av regelverket. Kommittén kommer nu att lämna över sina förslag med konsekvensbeskrivningar till Boverket och avsluta sitt arbete senast 13 december 2019.

Boverket anser att en översyn av BBR och EKS bör påbörjas omgående och kommer senare i höst att bjuda in myndigheter och aktörer i bygg- och fastighetssektorn till dialoger om utformningen av de nya reglerna.

Boverkets uppdrag ska redovisas till regeringen senast den 20 december 2020.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej