Boverket ska främja tillgängligheten i den byggda miljön

Nyhet,

Boverket har ett ansvar för funktionshindersfrågor med anknytning till Boverkets verksamhet. Det innebär att myndigheten ska vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till andra berörda parter för att främja tillgänglighet och användbarhet som självklara grundkrav för den byggda miljön. 

Boverket har också ett samråd med olika aktörer och genom det kan vi ta del av funktionshindersrörelsens kunskap. Samrådet är ett rådgivande organ till Boverket där övergripande och principiella frågor av betydelse för personer med funktionsnedsättning behandlas.

Några gånger om året arrangeras samrådsmöten med funktionshindersrörelsen, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Landsting. Årets första möte är den 8 mars och då kommer bland annat tre relativt nya regeringsuppdrag till Boverket att tas upp. Uppdragen handlar om enkelt avhjälpta hinder, en god inomhusmiljö samt vägledning för kommunerna om funktionshindersperspektivet i översiktsplanerna.

Även det avslutade regeringsuppdraget om en förenklad kontroll av serietillverkade hus kommer avhandlas liksom det nyinrättade Rådet för hållbara städer, Boverkets utbildningssatsningar inom PBL Kompetens samt SKLs (Sveriges Kommuner och Landsting) positionspapper "Funktionshinder och delaktighet".

Läs mer om Boverkets arbete med funktionshinderpolitiken via länkarna i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej