Boverket avstyrker förslag från Kommittén för modernare byggregler

Nyhet,

Boverket delar kommitténs uppfattning att allmänna råd och hänvisningar till standarder kraftigt behöver minska i byggreglerna. I övrigt avstyrker Boverket de flesta av de förslag som kommittén har. Boverket ser inga fördelar med att inrätta en byggkravsnämnd eller att kontrollansvariga enligt plan- och bygglagen avskaffas. Det framgår av Boverkets remissvar på det slutbetänkande som Kommittén för modernare byggregler lämnat. 

Kommittén för modernare byggregler presenterade i december 2019 slutbetänkandet Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat. Kommittén föreslår att det införs en ny myndighet, Byggkravsnämnden, som ska ge förhandsavgöranden om vissa krav på byggnadsverk och att kommunernas byggnadsnämnder ska vara bundna av dessa förhandsavgöranden i ärenden om bygglov och startbesked. Boverket ifrågasätter förslaget på flera grunder. Enligt Boverket är förslaget otillräckligt utrett i fråga om statens ansvar för förhandsbeskeden och om systemets förenlighet med EU-rätten. Boverket menar också att det är oklart hur förhandsbeskeden ska få bindande verkan och pekar även på flera andra svagheter i förslaget.

Certifierade sakkunniga avskaffas

Ett annat förslag från kommittén är att systemet med certifierade sakkunniga enligt plan- och bygglagen ska avskaffas. Boverket instämmer i att systemet inte har fun­gerat som det var tänkt men anser inte att det är tillräckligt utrett att systemet kan avskaffas helt utan negativa konsekvenser utan menar att det i så fall behöver ersättas med något annat.

Nytt regeringsuppdrag om byggregler

Kommittén föreslår också att Boverket ska få ett nytt regeringsuppdrag att reformera Boverkets byggregler och anger hur en sådan reformering borde gå till. Eftersom Boverket redan sommaren 2019 fick ett uppdrag av regeringen att reformera byggreglerna och detta arbete redan pågår inom projektet Möjligheternas byggregler, anser Boverket att kommitténs förslag är överspelat och avstyrker därför förslaget.

Vidare föreslår kommittén att följdkraven vid ombyggnad upphör och att be­greppet ombyggnad tas bort ur lagstiftningen. Boverket tar inte ställning till förslaget att upphäva följdkraven, men menar att begreppet ombyggnad inte bör tas bort då det behövs i lagstiftningen.

Kontrollansvariga avskaffas

Kommittén föreslår också att systemet med kontrollansvariga avskaffas. Boverket avstyrker detta förslag, eftersom de kontrollansvariga fyller en viktig funktion som stöd för byggherrar och ifrågasätter även kommitténs slutsats att ett avskaffande av de kontrollansvariga skulle innebära en kostnadsminskning för byggherrarna.

Uppdrag om kontrollplaner med mera

Kommittén föreslår också att Boverket ska få ett uppdrag av regeringen att skriva föreskrifter om kontrollplaner. Boverket håller sedan tidigare på att utreda om det behövs föreskrifter om kontrollplaner och menar att något regeringsuppdrag om detta inte är motiverat. Ett annat av kommitténs förslag är att flera krav som idag utgör tekniska egenskaps­krav och som bedöms inför startbeskedet, i stället ska bli utformningskrav som prö­vas redan inför bygglovet. Boverket avstyrker detta förslag och framhåller att det skulle leda till svåra gränsdragningsfrågor och urholka principen om byggherrens ansvar.

Mer information

Ta del av Boverkets remissyttrande i dess helhet via länken i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej