På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Undantag i PBL för tillfälliga vårdbyggnader och vissa tillhörande åtgärder

Riksdagen har genom beslut om ändring i plan- och bygglagen, PBL, gett regeringen ett bemyndigande att meddela föreskrifter om tidsbegränsade undantag från vissa bestämmelser i PBL med anledning av spridningen av en samhällsfarlig sjukdom. Regeringen har nu beslutat om en förordning med sådana undantag som gäller för tillfälliga vårdbyggnader till följd av sjukdomen covid-19. De nya reglerna gäller för åtgärder som vidtagits från och med den 15 mars 2020.

Förordningen innehåller bland annat regler om:

 • undantag från krav på bygglov, marklov och anmälan för tillfälliga vårdbyggnader och vissa tillhörande åtgärder,
 • undantag från krav på att hänsyn ska tas till vissa allmänna intressen,
 • undantag från vissa utformningskrav och tekniska egenskapskrav samt möjlighet att göra avsteg från och anpassa de utformningskrav och tekniska egenskapskrav som inte undantagits,
 • undantag från kraven på tomter, allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader, och
 • undantag från kravet på planenlighet. 

Vad är en tillfällig vårdbyggnad?

En tillfällig vårdbyggnad är en byggnad som på grund av coronaviruset behövs för hälso- och sjukvård under en begränsad tid. Det kan exempelvis vara ett fältsjukhus eller ett bårhus. Det kan även vara en byggnad som används som patientmottagning, vårdsal, personal­utrymme eller lager.

Vad är en byggnad?

I PBL definieras vad som menas med byggnad. I definitionen finns ett antal förutsättningar som samtliga ska uppfyllas för att en konstruktion ska vara en byggnad. De förutsättningar som ska vara uppfyllda är följande.

 • Det ska vara en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar.
 • Konstruktionen ska vara varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller vara varaktigt placerad på en viss plats i vatten.
 • Konstruktionen ska vara avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den.

En vanlig och i detta sammanhang viktig fråga är om tält är att betrakta som byggnad. Boverket bedömer att de allra flesta tält och andra anordningar som uppförs med anledning av coronaviruset kommer att ha en varaktig konstruktion, bestå av tak och väggar och konstrueras så att människor kan uppehålla sig i dem. Avgörande för om dessa tält och andra anordningar ska betraktas som byggnader kommer därför i de allra flesta fall vara om de också har en varaktig placering. Enligt rättspraxis bör bedömningen av om det är fråga om en varaktig placering utgå från avsikten med tältet eller anordningen och hur länge de är planerade/tänkta att stå på platsen.

Det är för närvarande oklart under hur lång tid det kommer att finnas ett behov av tält och andra anordningar för vård med anledning av coronaviruset. Mot bakgrund av den rättspraxis som finns bedömer Boverket dock att mindre tält, paviljonger eller motsvarande enkelt flyttbara konstruktioner för enkla vårdändamål som uppförs med anledning av coronaviruset och som står uppställda under 2-3 månader inte är att betrakta som byggnader. De kräver därför inte bygglov enligt huvudregeln i PBL och omfattas därmed inte av undantagen i den nya förordningen.

Mer omfattande och avancerade konstruktioner, som exempelvis tält med hela vårdavdelningar eller fältsjukhus, uppförs sannolikt inte för så korta perioder som några månader och har även ett annat syfte än mindre och enklare anordningar. De bör därför normalt sett betraktas som byggnader och kräver därmed bygglov enligt huvudregeln i PBL. För att de ska få uppföras utan bygglov måste de alltså uppfylla de förutsättningar för undantag som gäller för tillfälliga vårdbyggnader i den nya förordningen.

Byggnaden behövs för hälso- och sjukvård på grund av coronaviruset

För att en byggnad ska vara en tillfällig vårdbyggnad ska den behövas för hälso- och sjukvård på grund av coronaviruset. Det finns ingen definition av hälso- och sjukvård i plan- och bygglagstiftningen men vägledning kan hämtas från definitionen i hälso- och sjukvårdslagen, HSL. (jfr prop. 2019/20:152 sid. 27).

Med hälso- och sjukvård avses enligt HSL

 • åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador
 • sjuktransporter, och
 • omhändertagande av avlidna. 

Exempel på byggnader som kan vara aktuella för att tillgodose hälso- och sjukvårdens behov är:

 • byggnader som används som patientmottagning, vårdsal, personal­utrymme eller lager,
 • fältsjukhus i form av tält, containrar, baracker eller liknande,
 • fältsjukhus som inrättas i befintliga byggnader som normalt används för något annat ändamål
 • temporära byggnader eller tält i anslutning till befintliga vårdinrättningar som används som vårdsalar, för bedömning av patienter eller provtagning av smitta, och
 • bårhus, till exempel i form av kylcontainrar eller i befintliga kyllager och ishallar.

 (jfr prop. 2019/20:152 sid. 18)

Kravet att byggnaden ska behövas för hälso- och sjukvården på grund av coronaviruset innebär enbart att behovet av byggnaden ska bero på coronaviruset. Det innebär att tillfälliga vårdbyggnader även kan användas för ordinarie hälso- och sjukvård. Det kan till exempel vara fallet om den ordinarie verksamheten behöver ske i en tillfällig byggnad för att möjliggöra att de ordinarie lokalerna används för att vårda patienter som är smittade av coronaviruset.

Behövs under begränsad tid

För att en byggnad ska vara en tillfällig vårdbyggnad ska behovet av byggnaden endast finnas under en begränsad tid. Det innebär att syftet med byggnaden är att den ska tas bort i ett senare skede. Om det finns ett permanent behov av byggnaden, så är det alltså inte en tillfällig vårdbyggnad, även om behovet finns på grund av coronaviruset.

Vilka åtgärder är undantagna från krav på lov?

Med anledning av coronaviruset har tillfälliga vårdbyggnader och en del tillhörande åtgärder undantagits från krav på bygglov och marklov enligt den nya förordningen. För att de ska vara undantagna från krav på bygglov och marklov måste dock vissa förutsättningar vara uppfyllda. Nedan beskrivs först vilka åtgärder det är fråga om och därefter vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att undantag från krav på bygglov och marklov ska gälla.

Vilka åtgärder kräver inte bygglov?

Följande åtgärder är undantagna från krav på bygglov:

 • uppföra eller flytta en tillfällig vårdbyggnad,
 • bygga till eller på annat sätt ändra en tillfällig vårdbyggnad,
 • helt eller delvis ta i anspråk eller inreda en byggnad som tillfällig vårdbyggnad,
 • anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra upplag, materialgårdar, murar, plank, parkeringsplatser och transformatorstationer som behövs för att bedriva hälso- och sjukvård i en tillfällig vårdbyggnad, och
 • sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar på eller i anslutning till en tillfällig vårdbyggnad.

Vilka åtgärder kräver inte marklov?

Följande åtgärder kräver inte marklov om de behöver vidtas i samband med att en tillfällig vårdbyggnad uppförs, flyttas, byggs till eller på annat sätt ändras.

 • schaktning,
 • fyllning, och
 • markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet.

Vilka ytterligare förutsättningar måste uppfyllas för att undantag från krav på lov ska gälla?

För att åtgärder som avser tillfälliga vårdbyggnader eller tillhörande åtgärder ska vara undantagna från krav på bygglov och marklov enligt den nya förordningen måste följande förutsättningar vara uppfyllda:

 • en region eller Socialstyrelsen är byggherre,
 • åtgärden vidtas på mark som sedan tidigare är exploaterad och ligger inom eller i anslutning till bebyggelse,
 • åtgärden inte vidtas närmare än 8,0 meter från en fastighetsgräns eller 4,5 meter från en körbana som hör till en sådan väg, gata, torg eller annan led eller plats som allmänt används för trafik med motorfordon där högsta tillåtna hastighet är mer än 20 kilometer i timmen,
 • åtgärden inte vidtas närmare än 30,0 meter från mitten av ett järnvägsspår,
 • åtgärden påbörjas senast den 1 december 2020,
 • platsen där åtgärden har vidtagits återställs eller byggnadens användning återgår till den ursprungliga senast den 1 april 2021, och
 • om åtgärden ska vidtas inom eller i anslutning till ett område som är av riksintresse för totalförsvaret, ska det finnas ett skriftlig medgivande från den myndighet som har beslutat om riksintresseanspråket. 

En region eller Socialstyrelsen är byggherre

För att åtgärder som avser tillfälliga vårdbyggnader eller tillhörande åtgärder ska vara undantagna från krav på bygglov och marklov enligt den nya förordningen ska en region eller Socialstyrelsen vara byggherre. Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Det innebär att en region eller Socialstyrelsen ska vara den som för egen räkning utför eller låter utföra åtgärderna för att de ska vara undantagen från krav på bygglov och marklov.

Exploaterad mark som ligger inom eller i anslutning till bebyggelse

För att åtgärder som avser tillfälliga vårdbyggnader eller tillhörande åtgärder ska vara undantagna från krav på bygglov och marklov enligt den nya förordningen måste de vidtas på mark som sedan tidigare är exploaterad och ligger inom eller i anslutning till bebyggelse.

Bebyggelse är enligt PBL en samling av byggnadsverk som inte enbart består av andra anläggningar än byggnader. Begreppet exploaterad mark är däremot inte definierat i PBL.

Att åtgärden endast får vidtas på mark som sedan tidigare är exploaterad och ligger inom eller i anslutning till bebyggelse innebär att tillfälliga vårdbyggnader inte bör kunna placeras på exempelvis skogs- och jordbruksmark. Det gäller även om skogs- eller jordbruksmarken ligger i anslutning till bebyggelse. 

Avstånd från fastighetsgräns eller körbana

För att åtgärder som avser tillfälliga vårdbyggnader eller tillhörande åtgärder ska vara undantagna från krav på bygglov och marklov enligt den nya förordningen måste de vidtas minst 8,0 meter från en fastighetsgräns eller 4,5 meter från en körbana som hör till en sådan väg, gata, torg eller annan led eller plats som allmänt används för trafik med motorfordon där högsta tillåtna hastighet är mer än 20 kilometer i timmen. Om ägarna till angränsande fastigheter, väghållaren eller huvudmannen medger det, får åtgärden vidtas närmare fastighetsgränsen eller körbanan än 8,0 respektive 4,5 meter.

Avstånd från mitten av ett järnvägsspår

För att åtgärder som avser tillfälliga vårdbyggnader eller tillhörande åtgärder ska vara undantagna från krav på bygglov och marklov enligt den nya förordningen måste de vidtas minst 30,0 meter från mitten av ett järnvägsspår. Om järnvägens infrastrukturförvaltare medger det, får åtgärden vidtas närmare järnvägsspårets mitt än 30 meter. Med infrastrukturförvaltare avses den som förvaltar järnvägsinfrastruktur och driver anläggningar som hör till infrastrukturen.

I Sverige finns det cirka 350 olika infrastrukturförvaltare. För att ta reda på vem som är infrastrukturförvaltare för ett visst spåravsnitt så finns en nationell järnvägsdatabas, NJDB, hos Trafikverket. I den finns en geografisk beskrivning över alla nu använda spår. I ”Relaterad information” finns en länk till databasen NJDB.

Påbörjas senast den 1 december 2020

För att åtgärder som avser tillfälliga vårdbyggnader eller tillhörande åtgärder ska vara undantagna från krav på bygglov och marklov enligt den nya förordningen måste de påbörjas senast den 1 december 2020.  

Vad som menas med påbörjas är inte definierat i plan- och bygglagstiftningen. Av domar från Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, framgår dock att en åtgärd ska anses påbörjad när de egentliga byggnadsarbetena har kommit igång. För att avgöra när en åtgärd påbörjats måste det fastslås vilka av de utförda arbetsmomenten som ingår i aktuell åtgärd och vilket av dessa moment som medför att det egentligen byggnadsarbetet har kommit igång. En viktig utgångspunkt för bedömningen är i vilket sammanhang och med vilket syfte arbetsmomentet har utförts. Ett arbetsmoment som är en del av och en förutsättning för genomförandet av en viss åtgärd ska anses ingå i åtgärden. (MÖD 2016-03-21 mål nr P 9722-15/2016:12 och MÖD 2020-01-17 mål nr P  8944-18)  

Platsen återställs eller byggnadens användning återgår till den ursprungliga senast den 1 april 2021

För att åtgärder som avser en tillfällig vårdbyggnad eller tillhörande åtgärder ska vara undantagna från krav på bygglov och marklov enligt den nya förordningen måste platsen där åtgärden har vidtagits återställas eller byggnadens användning återgå till den ursprungliga senast den 1 april 2021. Det innebär att om platsen inte återställts eller byggnaden inte återgått till sin ursprungliga användning den 1 april 2021, blir åtgärden olovlig.

Medgivande inom riksintressen för totalförsvaret

Om en åtgärd som avser en tillfällig vårdbyggnad eller tillhörande åtgärd ska vidtas inom eller i anslutning till ett område som är av riksintresse för totalförsvaret, krävs ett skriftligt medgivande från den myndighet som har beslutat om riksintresseanspråket för att åtgärden ska vara undantagen från krav på bygglov och marklov enligt den nya förordningen.

Det är Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som beslutar om riksintressen för totalförsvaret. Vilken av dessa myndigheter som ska lämna skriftligt medgivande, beror på vem av dem som beslutat om det aktuella riksintresseanspråket.

I ”Relaterad information” finns en länk till Boverkets webkarta som visar vilka områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Undantag från krav på anmälan

För åtgärder som inte kräver lov krävs det i vissa fall att byggherren gör en anmälan till byggnadsnämnden. I fråga om tillfälliga vårdbyggnader som har kommit till stånd med stöd av förordningen om undantag från plan- och byggregler för tillfälliga vårdbyggnader till följd av sjukdomen covid-19 krävs det aldrig någon anmälan.

Det innebär till exempel att om det inte krävs bygglov för att en byggnad helt eller delvis tas i anspråk eller inreds som tillfällig vårdbyggnad enligt denna förordning, så krävs det inte heller någon anmälan för att vidta ändringsåtgärder som innebär att byggnadens planlösning påverkas avsevärt. Detsamma gäller om en sådan ändring till exempel skulle innebära att brandskyddet i byggnaden påverkas väsentligt.

Det krävs inte heller anmälan för att ändra en tillfällig vårdbyggnad som har uppförts av undantag från krav på bygglov enligt den nya förordningen även om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt.

Skyldighet att underrätta byggnadsnämnden

En byggherre som ska vidta en åtgärd avseende en tillfällig vårdbyggnad eller tillhörande åtgärder som är undantagna från krav på lov eller anmälan enligt den nya förordningen, ska så snart som möjligt underrätta byggnadsnämnden om detta.

Underrättelsen ska innehålla

 • beteckningen på den fastighet som berörs av åtgärden,
 • en översiktlig beskrivning av vilken åtgärd som ska vidtas, och
 • kontaktuppgifter till byggherren. 

Syftet med underrättelsen är att byggnadsnämnden ska få kännedom att åtgärden har vidtagits eller kommer att vidtas. Det är dock ingen förutsättning för att åtgärden ska få vidtas utan lov eller anmälan. Nämnden ska inte heller göra någon prövning av åtgärden och behöver inte godkänna åtgärden.

Det finns inga krav på hur underrättelsen ska göras. Det innebär att underrättelsen kan ske antingen skriftligt eller muntligt. Den kan alltså exempelvis ske via telefon, e-post eller brev.

Underrättelsen ska ske så snart som möjligt. Det innebär att det inte finns några krav på att underrättelsen måste ske innan åtgärderna påbörjas, utan underrättelsen kan även ske i efterhand.

Vilka krav gäller för tillfälliga vårdbyggnader och tillhörande åtgärder?

Även om en åtgärd inte kräver bygglov eller anmälan ska åtgärden uppfylla de krav som gäller för åtgärden i PBL, plan- och byggförordningen, PBF, Boverkets byggregler, BBR, och Boverkets konstruktionsregler, EKS. Det är byggherren som ansvarar för att kraven uppfylls.

I ”Relaterad information” finns en länk där du kan läsa mer om vilka krav som gäller för lovbefriade åtgärder.

Vissa av kraven har dock undantagits och gäller inte för tillfälliga vårdbyggnader och tillhörande åtgärder. Från vissa andra krav får anpassningars och avsteg göras. 

Undantag från vissa allmänna intressen

Tillfälliga vårdbyggnader och tillhörande åtgärder som är undantagna från krav på bygglov och marklov enligt den nya förordningen, har också undantagits från vissa krav på att hänsyn ska tas till allmänna intressen. De krav som har undantagits är:

 • Krav på placering och utformning i 2 kap. 6 § PBL
 • Krav som gäller omgivningspåverkan i 2 kap. 9 § PBL
 • Krav som gäller miljökvalitetsnormer i 2 kap. 10 § PBL 

Placering och utformning

Enligt 2 kap. 6 § PBL krävs det vid åtgärder avseende byggnader, skyltar eller ljusanordningar att dessa placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bland annat stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan samt möjligheterna att hantera avfall. För tillfälliga vårdbyggnader och tillhörande åtgärder som är undantagna från krav på bygglov och marklov enligt den nya förordningen gäller inte dessa krav.

Omgivningspåverkan

Enligt 2 kap. 9 § PBL ska byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar lokaliseras, placeras och utformas så att de eller deras avsedda användning, inte kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa eller säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt. För tillfälliga vårdbyggnader och tillhörande åtgärder som är undantagna från krav på bygglov och marklov enligt den nya förordningen gäller inte detta krav i den del det avser andra betydande olägenheter än sådana som utifrån en allmän synvinkel innebär fara för människors hälsa och säkerhet.

Miljökvalitetsnormer

I ärenden enligt PBL ska de miljökvalitetsnormer som framgår av 5 kap. miljöbalken eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av 5 kap. miljöbalken följas. För tillfälliga vårdbyggnader och tillhörande åtgärder som är undantagna från krav på bygglov och marklov enligt den nya förordningen gäller inte detta krav.

Utformningskraven och de tekniska egenskapskraven

Även om en åtgärd inte kräver lov eller anmälan ska utformningskraven och de tekniska egenskapskraven normalt uppfyllas, även om anpassningar och avsteg från dem får göras. För tillfälliga vårdbyggnader har dock vissa krav undantagits och behöver inte uppfyllas. Det finns även en något större möjlighet att anpassa och göra avsteg från de krav som fortfarande gäller för åtgärden. Nedan beskrivs vilka krav som är undantagna och vilka anpassningar och avsteg som får göras för övriga krav när det gäller tillfälliga vårdbyggnader.

Undantag från utformningskrav

En tillfällig vårdbyggnad behöver inte vara försedd med en hiss eller annan lyftanordning.

Undantag från tekniska egenskapskrav

Vid nybyggnad, ombyggnad eller annan ändring än ombyggnad av en tillfällig vårdbyggnad behöver krav som avser följande tekniska egenskaper inte uppfyllas.

 • Skydd mot buller,
 • energihushållning och värmeisolering,
 • hushållning med vatten och avfall,
 • bredbandsanslutning, och
 • laddning av elfordon.

Anpassningar och avsteg från utformningskraven

Vid nybyggnad, ombyggnad eller annan ändring än ombyggnad av en tillfällig vårdbyggnad får utformningskraven anpassas och avsteg från kraven göras i den utsträckning som är skälig i förhållande till åtgärdens art, omfattning, och varaktighet. Anpassningar och avsteg som görs får inte medföra en oacceptabel risk för människors hälsa och säkerhet.

Utformningskraven innebär att en byggnad ska:

 • vara lämplig för sitt ändamål,
 • ha en god form-, färg- och materialverkan, och
 • vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Anpassningar och avsteg från de tekniska egenskapskraven

Vid nybyggnad, ombyggnad eller annan ändring än ombyggnad av en tillfällig vårdbyggnad får de tekniska egenskapskrav som enligt den nya förordningen inte är undantagna för tillfälliga vårdbyggnader, anpassas och avsteg från kraven göras i den utsträckning som är skälig i förhållande till åtgärdens art, omfattning, och varaktighet. Anpassningar och avsteg som görs får inte medföra en oacceptabel risk för människors hälsa och säkerhet.

De tekniska egenskapskrav det gäller är:

 • bärförmåga, stadga och beständighet,
 • säkerhet i händelse av brand,
 • skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön,
 • säkerhet vid användning,
 • lämplighet för det avsedda ändamålet, och
 • tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 

Undantag från krav på tomter, allmänna platser och andra områden

I 8 kap. 9-12 §§ PBL ställs krav på tomter, allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader, exempelvis krav på parkering, friyta med mera. För tillfälliga vårdbyggnader och tillhörande åtgärder som är undantagna från lov gäller inte dessa krav.

Undantag från kravet på planenlighet

Tillfälliga vårdbyggnader och tillhörande åtgärder som är undantagna från krav på bygglov och marklov enligt den nya förordningen får strida mot bestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser. Detta innebär bland annat att de får vidtas på mark som är planlagd för annan användning än vård. Det innebär även att de får vidtas på mark som inte får bebyggas, så kallad prickmark, och på tomter som redan har använt hela sin byggrätt.

Rivning och återställande

Den plats där en lovbefriad tillfällig vårdbyggnad eller tillhörande åtgärder har vidtagits ska återställas senast den 1 april 2021.  Om en byggnad helt eller delvis tagits i anspråk eller inretts som en tillfällig vårdbyggnad, ska byggnaden återgå till den ursprungliga användningen senast den 1 april 2021. Det innebär att om platsen inte återställts eller byggnaden inte återgått till sin ursprungliga användning den 1 april 2021, blir åtgärden olovlig.

Det krävs inte rivningslov för att riva en tillfällig vårdbyggnad eller tillhörande åtgärder som har uppförts med stöd av undantaget från bygglov. Det krävs inte heller någon anmälan om rivning för att riva en sådan åtgärd.

Eftersom det krävs att platsen ska återställas eller byggnaden återgår till sin ursprungliga användning för att åtgärden ska vara undantagen från krav på lov, bör det enligt Boverkets uppfattning inte heller krävas bygglov för att återgå till den ursprungliga användningen. Det bör heller inte krävas marklov för att återställa markåtgärder som genomförts med stöd av undantaget från marklov.

Tillsyn

Byggnadsnämnden har tillsyn över att byggherren fullgör sina skyldigheter enligt plan- och bygglagstiftningen. Byggnadsnämnden är skyldig att pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt plan- och bygglagstiftningen. Det gäller även för tillfälliga vårdbyggnader och tillhörande åtgärder.

Tillsyn kan till exempel bli aktuellt om en åtgärd inte uppfyller förutsättningarna för undantag från krav på bygglov och marklov enligt den nya förordningen eller om något materiellt krav inte uppfylls. Tillsyn kan även bli aktuellt om platsen där en åtgärd vidtagits inte är återställd eller en byggnads användning inte återgått till den ursprungliga den 1 april 2021. Vid ingripande och påföljder är det de ordinarie bestämmelserna i 11 kapitlet PBL som ska tillämpas.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej