På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tidsbegränsade bygglov med anledning av coronaviruset

Med anledning av coronaviruset kan det uppstå situationer där befintliga verksamheter vill ändra sin verksamhet. Det kan leda till att det krävs bygglov för att en byggnad helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål. Om det kräver bygglov finns möjligheten att söka tidsbegränsat bygglov.

Med anledning av coronaviruset kan det uppstå situationer där befintliga verksamheter vill ändra sin verksamhet tillfälligt eftersom den nuvarande verksamheten inte kan bedrivas eller inte är lönsam under rådande situation. Det kan till exempel vara att en grossisthandel till hotell- och restaurangbranschen tillfälligt vill bedriva detaljhandel direkt till konsument.

Det krävs bygglov för att en byggnad helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål. En bedömning om bygglov krävs behöver göras i varje enskilt fall. I ”Relaterad information” finns en länk till PBL kunskapsbanken där du kan läsa mer om när det krävs bygglov för väsentligen annat ändamål.

Tidsbegränsade bygglov

Om det kräver bygglov finns möjligheten att söka tidsbegränsat bygglov. Tidsbegränsat bygglov är ett bygglov för en åtgärd som ska finnas under en begränsad tid.

Ett tidsbegränsat bygglov får ges om en åtgärd uppfyller följande kriterier:

  • åtgärden är avsedd att pågå under en begränsad tid,
  • sökanden har ansökt om ett tidsbegränsat bygglov, och
  • någon eller några, men inte alla, förutsättningar för bygglov är uppfyllda.

Åtgärden är avsedd att pågå under en begränsad tid
För att en ansökan om tidsbegränsat bygglov ska kunna beviljas krävs det att den sökta åtgärden är avsedd att pågå under en begränsad tid. Detta har i rättspraxis tolkats som att åtgärden behöver vara av tillfällig karaktär. Det är den sökande som ska visa att åtgärden är av tillfällig karaktär.

Att en åtgärd ska ha en tillfällig karaktär betyder två saker. Det betyder dels att åtgärden i sig ska vara tillfällig. Det ska vara rimligt och realistiskt, med hänsyn till de tekniska och ekonomiska möjligheterna, att avveckla åtgärden och återställa platsen eller byggnaden. Det betyder även att åtgärden ska tillgodose ett tillfälligt behov. Det är alltså inte tillräckligt att en åtgärd är lätt att demontera eller ta bort.

Om någon vill ändra sin verksamhet på grund av att den ordinarie verksamheten inte kan bedrivas eller inte har någon lönsamhet på grund av coronaviruset, anser Boverket att det kan vara en åtgärd som tillgodoser ett tillfälligt behov. Det förutsätter dock att verksamheten ska återgå till sin ordinarie verksamhet efter coronakrisen.

Sökanden ska ha ansökt om ett tidsbegränsat bygglov

En av förutsättningarna för tidsbegränsat bygglov är att den sökande själv begär det. Detta betyder att byggnadsnämnden inte kan besluta om ett tidsbegränsat bygglov om ansökan gäller ett permanent bygglov. Om byggnadsnämnden är osäker på om ansökan avser ett tidsbegränsat bygglov eller ett permanent bygglov, är det lämpligt att kontakta sökanden för att reda ut vad ansökan avser.

Någon eller några men inte alla förutsättningar ska vara uppfyllda

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för en åtgärd som uppfyller någon eller några, men inte alla, förutsättningar för ett permanent bygglov. Tidsbegränsat bygglov får alltså ges även om åtgärden inte uppfyller alla krav för att få permanent lov. Däremot måste det uppfylla minst ett av kraven. Ett exempel på ett krav som inte måste vara uppfyllt är åtgärdens planenlighet. Det innebär exempelvis att tidsbegränsat bygglov kan ges även om den planerade användningen av byggnaden strider mot detaljplanen.

Byggnadsnämnden ska i det enskilda fallet göra en bedömning av vilka krav som ska vara uppfyllda och i vilken grad. Vid prövningen är det syftet med åtgärden, och inte dess varaktighet, som bör vara avgörande för vilka krav som är rimliga att ställa. Det betyder att den planerade användningen av en byggnad är avgörande för vilka krav som är rimliga att ställa. Avsteg kan dock inte göras från de tekniska egenskapskraven i det tidsbegränsade bygglovet, eftersom dessa krav hanteras i startbeskedet.

I ”Relaterad information” finns länkar till PBL kunskapsbanken där du kan läsa mer om tidsbegränsade bygglov.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej