På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Om OVK inte kan genomföras på grund av coronaviruset

Med anledning av smittspridningen av coronaviruset kan det vara svårt för byggherrar och byggnaders ägare att låta genomföra obligatorisk ventilationskontroll, OVK.

Kan OVK-besiktning genomföras eller inte?

En bedömning om en OVK-besiktning kan genomföras i en byggnad med anledning av coronaviruset behöver bedömas i varje enskilt fall och vid varje givet tillfälle. Riskbedömningen för personer i byggnaden och för de som utför arbete i byggnaden sker primärt enligt Arbetsmiljöverkets och Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Både arbetsgivare och fastighetsägare behöver under rådande omständigheter uppdatera sina riskvärderingar utifrån sina styrande regelverk och myndigheternas aktuella riktlinjer.

I "Relaterad information" finns en länk till Arbetsmiljöverkets och Folkhälsomyndighetens aktuella vägledningar kring hantering i samband med coronaviruset.

Vad kan du som ägare till en byggnad göra om OVK inte kan utföras inom ordinarie tidsintervall?

Om den återkommande OVK-besiktningen av någon anledning inte kan genomföras på grund av coronaviruset, kan du som äger byggnaden kontakta byggnadsnämnden med en förklaring till varför besiktningen kommer dröja. Byggnadsnämnden kan då besluta att senarelägga besiktningen.

Senarelägga OVK-besiktningen

OVK-besiktning kan senareläggas om det finns särskilda skäl enligt 4§ i "Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:16) om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter". Om besiktningen inte kan genomföras med anledning av coronaviruset är det enligt Boverkets uppfattning skäl till att senare lägga besiktningen.

Det finns ingen reglering hur länge besiktningen kan senareläggas. Det är en bedömning som måste göras i varje enskilt fall.

Om en besiktning inte har utförts inom föreskrivet intervall ska tiden för nästa besiktning räknas från när den senaste besiktningen skulle ha utförts.

OVK-besiktning inför slutbesked

Att den första OVK-besiktningen är utförd och godkänd är en förutsättning för slutbesked om det exempelvis finns med i kontrollplanen som en kontrollpunkt. Med anledning av coronaviruset kan det i vissa fall uppstå svårigheter att genomföra en OVK-besiktning. Det innebär sannolikt att byggherren inte kan visa att kontrollplanen är uppfyllda. Bristfällig eller utebliven OVK kan normalt inte betraktas som en försumbar brist. Byggnadsnämnden kan då inte ge slutbesked. Om ett slutbesked inte kan ges på grund av att en brist, som inte är försumbar, behöver avhjälpas eller på grund av att en kontroll behöver göras i ett senare skede kan ett interimistiskt slutbesked ges. Det är byggnadsnämnden som gör bedömningen om ett interimistiskt slutbesked kan ges eller inte med anledning av de brister som finns.

Boverket har publicerat en vägledning om slutbesked och interimistiska slutbesked med anledning av coronaviruset,  se länk i "Relaterad information".

Återkommande OVK-besiktning

Återkommande OVK-besiktning ska genomföras regelbundet i de flesta byggnader med intervall beroende av byggnadernas byggnadskategori och typ av ventilationssystem. Med anledning av coronaviruset kan det uppstå svårigheter att genomföra återkommande OVK-besiktningar. Det är byggnadsnämnden som ansvarar för tillsynen över att de återkommande OVK-besiktningarna genomförs och att påtalade brister avhjälps. Om det finns särskilda skäl, får byggnadsnämnden, besluta om senareläggning av OVK-besiktningen. Om en OVK-besiktning inte kan genomföras på grund av den rådande situationen med spridning av coronavirus är det enligt Boverkets bedömning ett särskilt skäl för att senarelägga besiktningen.

Byggnadsnämndens hantering

Om byggnadens ägare inte följer reglerna om OVK-besiktning eller underlåter att avhjälpa påtalade brister, får kommunens byggnadsnämnd förelägga ägaren att vidta åtgärder. Innan byggnadsnämnden meddelar ett föreläggande ska byggnadsnämnden ge dem som föreläggandet är tänkt att riktas till tillfälle att yttra sig.

Om byggnadsnämnden uppmärksammar att en OVK-besiktning inte har utförts inom föreskrivet intervall bör byggnadsnämnden inledningsvis skicka ut information till byggnadens ägare om att OVK-besiktningen inte är utförd med frågeställning om varför besiktningen inte är utförd. Det kan då vara lämpligt att byggnadsnämnden i brevet informerar om att det finns möjlighet till att senarelägga besiktningen om den inte kan utföras med anledning av coronaviruset.

Byggnadens ägare kan då inkomma med en förklaring till varför OVK- besiktningen dröjer. Om besiktningen inte kan genomföras med anledning av coronaviruset är det enligt Boverkets uppfattning skäl till att senare lägga besiktningen.

Länsstyrelsen i Jönköping har publicerat vägledning om byggnadsnämndernas tillsyn om bland annat OVK. Där finns exempelvis flera olika mallar som kan underlätta byggnadsnämndens hantering. Det finns bland annat mall för beslut om att senarelägga besiktningen. I ”Relaterad information” finns en länk till Länsstyrelsen i Jönköpings vägledning.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej