Kraven på bygglov för byggnader med anledning av coronaviruset

Med anledning av coronaviruset kan det krävas snabba åtgärder avseende byggnader inom framförallt sjukvården. Bestämmelserna om krav på bygglov för byggnader i plan- och bygglagen gäller dock som vanligt.  

Kraven på bygglov för byggnader finns i plan- och bygglagen, PBL, och begreppet byggnad är även definierat i lagen. Kraven på bygglov för byggnader är inte undantagna för stat och region, förutom för hemliga byggnader avsedda för totalförsvaret. I lagstiftningen finns det heller inga generella undantag från kraven på bygglov för vårdbyggnader. I detaljplaner för till exempel sjukhusområden kan det finnas undantag från krav på bygglov för byggnader.

Bestämmelserna om krav på bygglov i PBL gäller som vanligt. Det krävs lagändring för att kraven på bygglov inte ska gälla. Om en sådan lagändring skulle bli aktuell med anledning av coronaviruset kommer Boverket att informera om det.

Tält och andra tillfälliga anordningar

I dagsläget kan sjukhus och andra vårdinrättningar tillfälligtvis med anledning av coronaviruset behöva uppföra olika sorts tält och andra tillfälliga anordningar, exempelvis mobila paviljonger. För att avgöra om uppförandet av dessa kräver bygglov krävs en bedömning om de är byggnader i PBL:s mening.

Byggnadsdefinitionen i PBL är starkt kopplad till lagens krav på bygglov för byggnader. I definitionen finns följande kriterier för att ett objekt ska benämnas byggnad.

  • Det ska vara en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar.
  • Den ska vara varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller vara varaktigt placerad på en viss plats i vatten.
  • Den ska vara avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den.

Boverket bedömer att de allra flesta tält och andra anordningar som uppförs i dessa sammanhang är att betrakta som varaktiga i sin konstruktion och består av tak och väggar samt är konstruerade så att människor kan uppehålla sig i dem. Bedömningen om dessa tält och andra anordningar är byggnader kommer därför till stor del röra dess varaktighet vad gäller placering. Enligt rättspraxis bör bedömningen om det är en varaktig placering utgå från avsikten med tältet eller anordningen och hur länge de planeras att stå på platsen.

Det är för närvarande oklart hur lång tid det kommer finns behov av tält och andra anordningar med anledning av coronaviruset. Boverket bedömer dock, med hänsyn till rättspraxis, att det inte bör krävas bygglov för att under 2-3 månader uppföra mindre tält, paviljonger eller motsvarande enkelt flyttbara konstruktioner för enkla vårdändamål med anledning av coronaviruset. Mer omfattande och avancerade tält och andra anordningar, så som hela vårdavdelningar eller fältsjukhus, uppförs sannolikt inte för så korta perioder som några månader och har även ett annat syfte är mindre och enklare anordningar. De bör därför alltid betraktas som byggnader och kräver då bygglov i de fall de inte är undantagna kravet på bygglov i detaljplan.

Byggherren och byggnadsnämnden bör alltid föra dialog i dessa frågor och ska med hänsyn till förutsättningarna i det enskilda fallet alltid göra egna bedömningar avseende kraven på bygglov för byggnader.

 

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej