På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vilka krav bör alltid prövas vid bygglov? Vilka krav ska bedömas inför startbesked? Finns det krav man kan göra undantag ifrån vid tidsbegränsade bygglov och i andra fall?

Det finns många aspekter att beakta vid bygglov, t.ex. planenlighet och anpassning till omgivningen. Möjlighet till undantag finns, vid tidsbegränsade bygglov, för utformningskraven. Utformningskraven handlar om lämplighet för avsett ändamål, god form-, färg- och materialverkan samt tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Det är kommunen som bedömer om undantag kan göras i det enskilda fallet. Det bör tilläggas att det bara är utformningskraven som prövas i bygglovet. De tekniska egenskapskraven bedöms i ett senare skede inför startbeskedet, och ska av kommunen antas bli uppfyllda för att man ska få påbörja byggnadsarbetena (alternativt påbörja den ändrade användningen). Hur de tekniska egenskapskraven kontrolleras fastställs i en kontrollplan. Det är först när arbetena är färdigställda och man kan visa att kontrollplanen har följts som man får börja använda byggnaden.

För nybyggnad eller ändring av tillfälliga anläggningsboenden gäller ändrade regler sedan den 1 januari 2016. Dessa ändrade regler innebär att vissa av de krav som ställs på byggnadsverk ska anpassas och avsteg från kraven ska göras i den utsträckning som är skälig i förhållande till åtgärdens art, omfattning och varaktighet. Anpassningarna och avstegen får dock inte medföra en oacceptabel risk för människors hälsa och säkerhet.

Sådana anpassningar och avsteg ska göras för utformningskraven. Detsamma gäller för de flesta tekniska egenskapskraven, nämligen säkerhet i händelse av brand, skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, säkerhet vid användning, skydd mot buller, lämplighet för det avsedda ändamålet och tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

De tekniska egenskapskraven på energihushållning och hushållning med vatten och avfall behöver över huvud taget inte uppfyllas för tillfälliga anläggningsboenden.

När det gäller det tekniska egenskapskravet på bärförmåga, stadga och beständighet gäller däremot inga särregler för tillfälliga anläggningsboenden. För det kravet kan alltså inte några anpassningar eller avsteg ske med stöd av de ändrade reglerna.