När kan man ge ett tidsbegränsat lov?

  • Till att börja med så måste sökanden uttryckligen ansöka om ett tidsbegränsat bygglov. Det går inte att ge tidsbegränsat bygglov om sökanden har sökt permanent bygglov, då behöver en ny ansökan lämnas.
  • Enligt 9 kap 33 § PBL så FÅR kommunen ge tidsbegränsat bygglov. Detta till skillnad från permanent bygglov, där kommunen SKA ge bygglov om det uppfyller de krav som räknas upp i paragrafen (9 kap 30-31 §§). Detta antyder att kommunen har en viss möjlighet att säga nej till tidsbegränsat bygglov om det ur allmän synpunkt kan anses olämpligt, eller om åtgärden är lämpligare att pröva med permanent bygglov.
  • Det går inte att ge tidsbegränsat bygglov om det uppfyller samtliga krav för permanent bygglov. Detta gäller även om åtgärden bara är avsedd att pågå en begränsad tid.
  • Åtgärden måste vara tillfällig, det finns flertalet domar om detta. Det betyder att sökanden måste kunna visa ett tillfälligt behov som tillgodoses av åtgärden. En realistisk plan måste finnas som redovisar hur behovet kommer lösas efter att det tidsbegränsade lovet gått ut. Detta kan göras antingen genom att visa att behovet i sig kommer försvinna eller sjunka till en nivå som redan tillgodoses med permanenta åtgärder, eller att behovet kommer lösas genom åtgärder som håller på att göras medan det tidsbegränsade lovet pågår.

Det finns flera rättsfall som belyser frågan om tillfälligt behov:
MÖD 2015-03-26 (P 8860-14) Ungdomsbostäder ansågs tillgodose ett tillfälligt behov.

MÖD 2015-04-24 (P 10151-14) Skolpaviljonger ansågs tillgodose ett tillfälligt behov.

MÖD 2015-04-24 (P 7171-14) Fotbollstält ansågs inte tillgodose ett tillfälligt behov.

MMD Växjö 2015-10-23 (P 3410-15) Asylboende ansågs tillgodose ett tillfälligt behov. Domen är överklagad till MÖD och har därmed inte vunnit laga kraft.

  • Det är inte tillräckligt att åtgärden i sig har en icke tillfällig karaktär, till exempel tält som är lätta att ta bort
  • Det måste finnas en plan som visar att behovet verkligen är tillfälligt
  • Planen ska visa hur behovet ska lösas i framtiden
  • Kravet på utredning beror på åtgärden man söker tidsbegränsat lov för.

Hur omfattande utredningen som visar tillfälligt behov behöver vara varierar från fall till fall. Det finns i dagsläget inga rättsfall från MÖD som belyser frågan om tidsbegränsat bygglov för tillfälliga anläggningsboenden.

Det väsentliga är att kommunen kan redovisa en realistisk plan för hur behovet kommer lösas när det tidsbegränsade lovet går ut. Behovet kan i vissa fall lösas utanför kommungränserna. När det gäller att lösa behovet av tillfälliga anläggningsboende i någon annan kommun så skulle planen kunna innefatta intyganden från den berörda kommunen och från Migrationsverket.

Det är sökanden som ska lämna in de handlingar eller dokumentation som krävs för att kunna bedöma om behovet är tillfälligt. Enligt rättspraxis från MÖD så är bevisbördan för sökanden att visa tillfälligt behov relativt tung.