Kan ett tillfälligt anläggningsboende byggas i ett industriområde eller vid en miljöfarlig verksamhet?

I en bygglovsprövning av ett tillfälligt anläggningsboende ska det prövas om boendet uppfyller kraven i 2 kap 5 § 1 och 5, 2 kap 6 § 2, samt 2 kap 9 §. Det innebär att tillfälligt anläggningsboendet inte ska ges bygglov om boendet är olämpligt med hänsyn till risk för olyckor och för människors liv och hälsa. En lämplighetsprövning utifrån paragraferna ska alltid göras, det finns inga undantagsregler för tillfälliga anläggningsboenden utan samma regler gäller som för andra verksamheter för tillfällig vistelse.