Är tillfälligt anläggningsboende planenligt om detaljplanen säger:

Hotell/vandrarhem/campingplats?

 • Tillfälligt anläggningsboende är tillfällig vistelse, vilket är att jämställa med hotell, vandrarhem, eller camping. Planenligt.
 • Om vårdinslaget i det tillfälliga anläggningsboendet är betydande blir det dock planstridigt (det blir vård och inte tillfällig vistelse).

Bostad?

 • Tillfälligt anläggningsboende i begränsad omfattning, bostadsliknande eller familjeliknande former. Planenligt.
 • Större omfattning, kan inte längre liknas vid bostadsliknande former. Man har så att säga lämnat bostadsverksamheten. Planstridigt.
 • Ett tillfälligt anläggningsboende med betydande vårdinslag är planstridigt.

Kontor?

 • Beror på när planen är gjord (se planhandbok från när planen är gjord). I vissa fall innefattade användningen kontor nämligen också hotell, alltså tillfällig vistelse. Kan i dessa fall vara planenligt.

Gymnastiksal/skola/idrottsanläggning/industrilokal/samlingslokaler?

 • Ingen av dessa är boende eller tillfällig vistelse. Planstridigt.

Vårdanläggningar

 • Bedömning av vårdinslaget i befintlig och ny verksamhet.
 • Om verksamheten är övervägande vård är det vård och inte boende eller tillfällig vistelse.
 • Vårdverksamhet på mark som är planlagd för vård är planenlig.
 • Tillfällig vistelse på mark som är planlagd för vård är inte planenlig.