Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Jag har tänkt sätta upp solceller. Är det något jag bör tänka extra på?

Taket bör hålla för solcellernas vikt och ha en längre livslängd än solpanelerna. Det passar därför extra bra att installera solceller om du ändå ska byta tak. Kom ihåg att om du byter till ett nytt takmaterial eller gör andra ändringar så kan det krävas bygglov. Ta för säkerhets skull kontakt med din kommun innan du gör något. Om det finns en detaljplan i området där byggnaden ligger kan det finnas bestämmelser som måste följas, även detta kan din kommun hjälpa till med. Alla ändringar som görs ska vara varsamma mot byggnaden och dess karaktärsdrag. Om byggnaden är särskilt kulturhistoriskt värdefull, så gäller att underhållet ska anpassas för att bibehålla det värdet.

Solpaneler på yttertak avskärmar solens instrålande värme. Den instrålande värmen kan behövas för uppvärmning av takkonstruktioner och kalla vindsutrymmen, särskilt om vindsbjälklaget är tilläggsisolerat. Mindre instrålande värme kan göra att det blir fuktigt på insidan av taket, vilket ökar risken för röta och olika typer av mikrobiell tillväxt, som till exempel både synligt och osynligt mögel. Risken kan minskas till exempel genom att installera en luftavfuktare eller värma upp vinden och genom att regelbundet kontrollera konstruktionen så att eventuella problem upptäcks tidigt.

Installation av solel

Kommunernas webbsidor för byggande och boende

Tillbaka till toppen