Hur stort måste projektet vara för att vi ska kunna söka bidraget för grönare städer?

Det finns ingen gräns för hur stort belopp kommunen kan söka bidrag för. För att kunna komma ifråga för bidrag måste projektet dock uppfylla syftet med stödet, det vill säga att främja att stadsgrönska eller ekosystemtjänster ökar eller utvecklas i urbana miljöer i syfte att utveckla städer till gröna och hälsosamma platser och bidra till att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Vid bedömningen av ansökningarna kommer Boverket att beakta projektets förutsättningar för att uppnå syftet med stödet. Även ett mindre projekt kan uppfylla syftet med stödet.