Är badanläggningar undantagna från kraven på energihushållning enligt BBR?

Boverkets byggregler är utformade som funktionskrav. Dessa ska dessutom gå att verifiera på ett rimligt sätt. Ytterligare krav är att reglerna ska vara enkla och inte alltför omfattande. Detta gör sammantaget att det inte hittills varit möjligt att beskriva och reglera alla typer av byggnader på ett detaljerat sätt. Det skulle leda till omfattande texter och ändå inte täcka in alla tänkbara fall. BBR är en rimlig avvägning av detaljeringsnivån.

Enligt 1:21 BBR får byggnadsnämnden i enskilda fall medge mindre avvikelser från föreskrifterna i BBR om det finns särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan antas bli tekniskt tillfredsställande och det inte finns någon avsevärd olägenhet från annan synpunkt.

Vissa badanläggningar kan vara extra speciella och kan vara svåra att naturligt placera in i begreppet lokal. Exempelvis där badandet är förlagt både inomhus och utomhus samtidigt på så sätt att man håller någon del öppen för passage in och ut. Alternativt där fönsterandelen görs särskilt stor för att medge mer naturligt ljus och skapa bättre visuell kontakt med utomhusmiljön eller där taket eller delar av taket kan öppnas för att skapa ett mer naturnära badande. I sådana fall kan även undantag enligt BBR avsnitt 9:11 övervägas. Det gäller främst strecksatsen "-växthus eller motsvarande byggnader som inte skulle kunna användas för sitt ändamål om dessa krav behövde uppfyllas.". Vid projektering av denna, relativt sett ovanliga, byggnadstyp bör därför byggherre och kontrollansvarig etablera kontakt med byggnadsnämnden redan i ett tidigt skede av projekteringsarbetet för att diskutera bl.a. vilka krav som gäller enligt BBR. Verksamheten i ett badhus är även speciell på så sätt att både varmvattenbehovet och inomhustemperaturbehovet normalt är högre än i lokaler i allmänhet. Tidig kontakt med byggnadsnämnden är därför viktig.