Kan byggnadsnämnden driva igenom en rättning om mängden värmeisolering?

Byggnadsnämnden bör förvissa sig om att utförandet av byggnaden leder fram till att krav på energihushållning och värmeisolering kommer att uppfyllas. Kontrollplan och beräkningar bör övertyga byggnadsnämnden om att energikraven kommer att innehållas. Det finns certifierade sakkunniga enligt PBL för kontroll av samhällets krav om energihushållning och värmeisolering (energiexperter) som byggherren kan anlita i de fall byggnadsnämnden gör bedömningen att byggherrens egenkontroll inte är tillräcklig.

I Plan- och bygglagen (PBL) 11 kapitlet anges påföljder och ingripande vid överträdelser av krav på byggnader. Byggnadsnämnden har möjlighet att ingripa och vid vite förelägga byggherren att rätta till fel.