Hur ska verifiering av energikraven hanteras med tanke på slutbesked?

Metoder för att verifiera att energikravet uppfylls redovisas i BBR avsnitt 9:25. Byggnadens primärenergital bör i normalfallet beräknas vid projekteringen och fastställas genom mätning i färdigställd byggnad.

I kontrollplanen anges om verifiering av energikraven ska ske genom mätning eller beräkning. Kommunen kan inte meddela slutbesked när byggnaden är färdigställd om verifieringen görs genom mätning. Byggnadsnämnden kan då ge interimistiskt slutbesked enligt 10 kap. 36 § PBL. Slutbesked kan ges när byggnaden är färdigställd om verifieringen av energikraven görs med hjälp av beräkning. Verifieringen genom mätning eller beräkning ska följa Boverkets föreskrifter och allmänna råd om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår, BEN.