Kan man uppfylla kravet på maximalt installerad eleffekt för uppvärmning genom att installera en effektvakt?

Av definitionen i Boverkets byggregler, BBR, avsnitt 9:12 framgår att med installerad eleffekt avses den eleffekt som maximalt kan upptas av de elektriska apparaterna för uppvärmning. Apparaterna för uppvärmning ska vara så konstruerade att mer eleffekt än avsett och som framgår av märk­effekten inte kan upptas.

Det kan finnas olika tekniska lösningar att tillgå under förutsättning de är varaktiga och inte enkelt kan ändras utan ingrepp i apparaten. Om en effektbegränsning gjorts i apparaten och det krävs behörighet och yrkeskunskap för att återställa till ursprungsinställningen kan detta bedömas vara tillräckligt för att effektbegränsningen ska vara godkänd. Bedömningen av en effektvakt kan utgå från detta kriterium.