Vilka krav på energihushållning gäller vid ändring av byggnader?

Krav på energihushållning vid ändring av byggnader framgår av BBR avsnitt 9:9. Avsnittet innehåller föreskrifter och allmänna råd till 8 kapitlet 7 § Plan- och bygglagen (PBL) och började tillämpas den 1 januari 2013.

Det är helt olika förutsättningar när man uppför en ny byggnad jämfört med att man ändrar en befintlig byggnad. Utgångspunkten är att det är samma energikrav som gäller vid ändring som för nya byggnader, men vid ändring måste energikraven anpassas utifrån ändringens omfattning, byggnadens förutsättningar, varsamhetskravet och förvanskningsförbudet. Detta medför att vid ändring så måste kraven alltid bestämmas utifrån den aktuella byggnadens kvaliteter och brister och den specifika ändringssituationen. Normalt avser kraven endast den ändrade delen.

Syftet med reglerna om ändring är att tydliggöra hur man ska fastställa kravnivån i den enskilda situationen och var den lägsta godtagbara nivån ligger.

Allmänna regler om krav vid ändring av byggnad finns i avsnitt 1:22 BBR.