Frågor och svar

Här har vi samlat alla våra frågor och svar. Sök eller använd filtreringsalternativen för att hitta det du söker. Specifika frågor och svar finns också på aktuella webbsidor.

Ställ fråga till Boverket

Fält markerade med * måste fyllas i.

Boverkets policy

Vi svarar vanligen på en fråga inom fem arbetsdagar. Om en fråga är av komplicerad karaktär kan den ta längre tid att besvara. Din fråga kan bli publicerad bland våra frågor och svar.

Din sökning resulterade i 30 frågor och svar
 • Vilken brandteknisk klass ska lägenhetsdörrar i befintliga byggnader ha?

  Grunden är att de krav som gällde när byggnaden byggdes eller senast ändrades ska upprätthållas under byggnadens livstid, dvs. brandskyddet får inte bli sämre bara för att byggnaden blir äldre. Vilka krav som gällde när din byggnad byggdes eller senast ändrades går att läsa i äldre byggregler, dessa hittar du genom att följa denna länk.

  Om man ändrar i en befintlig byggnad, t.ex. byter lägenhetsdörrar så är utgångspunkten att den ändrade delen ska uppfylla kraven som gäller vid uppförande av nya byggnader. Dörren ska då uppfylla brandklass EI 30-S200, se Boverkets byggregler, BBR, avsnitt 5:534. Dock ska man ta hänsyn till ändringens om fattning, byggnadens förutsättningar och varsamhetskravet. Vad detta innebär finns att läsa i BBR avsnitt 1:22 och 5:8.

 • Hur nära får nedgrävda sopkärl stå en byggnad ur brandskyddssynpunkt?

  En avfallsanordning, vilket bland annat inbegriper nedgrävda maskinellt lyftbara storbehållare, är inte att betrakta som en byggnad men är däremot ett byggnadsverk. I 3 kap. 8§ 3 plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, ställs det krav på att spridning av brand till närliggande byggnadsverk begränsas. Det innebär att Boverkets byggregler, BBR, inte är rakt av tillämpliga då BBR inte gäller för andra byggnadsverk än byggnader. Det betyder inte att regler helt saknas och en viss vägledning kan ändå fås från BBR.

 • Måste jag ha brandvarnare i min bostad?

  Ja! De flesta som omkommer i bränder gör det sovandes. Sedan 1999 finns det därför krav i Boverkets byggregler (BBR) på att brandvarnare ska installeras i alla nybyggda bostäder. För äldre bostäder finns det ett allmänt råd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som säger att det bör finnas brandvarnare där du sover.

  Du ska placera brandvarnare i takets högsta punkt och inte på väggen. Du bör dessutom placera minst en brandvarnare per våning och i anslutning till ditt eller dina sovrum.

  Batteridrivna brandvarnare är vanligast på marknaden men det finns också nätanslutna, dvs. anslutna till ett eluttag. Det finns brandvarnare som kan kopplas ihop så att en upptäckt brand på ena våningen uppmärksammas samtidigt i hela bostaden.

  Undersökningar har visat att alltför många brandvarnare inte fungerar eftersom t.ex. gamla batterier inte bytts ut. Det är därför viktigt att du regelbundet, en gång i månaden, kontrollerar din brandvarnare genom att trycka på testknappen.

  Länk till information om brandvarnare på MSB:s hemsida.

  Länk till information om brandvarnare på Brandskyddsföreningens webbsidan

 • Hur påverkas brandskyddet vid tredimensionell fastighetsindelning?

  Boverkets grundinställning är att byggreglerna som gäller för enskilda byggnader bör kunna tillämpas även om byggnaden delas upp mellan olika ägare. För mer information se Boverkets rapport Fastighetsindelning i tre dimensioner - en första vägledning.

  Observera att byggreglernas brandskyddsavsnitt har omarbetats efter vägledningen om fastighetsindelning i tre dimensioner. Principerna i rapporten kan dock fortsatt tillämpas.

 • Går det göra undantag från krav på ventilationsbrandskydd i tillfälliga anläggningsboenden?

  Vad avser byggnadstekniskt ventilationsbrandskydd har Boverket inte angett några anpassningar och avsteg. Däremot finns det möjlighet att göra fler eller andra anpassningar och avsteg än de som beskrivs i Boverkets föreskrift, ATA. Detta bedöms då i det enskilda fallet.

  En av anledningarna till att Boverket har valt att inte ge någon vägledning på anpassningar och avsteg för byggnadstekniskt ventilationsbrandskydd är för att det är ett komplext område, framförallt i befintliga byggnader. Genom att man samtidigt får frångå kraven på energihushållning helt och hållet så kan man använda andra lösningar än de som annars hade varit möjliga.

 • Hur många kan man bo i ett hotellrum/svit/sovsal i verksamhetsklass 4 och när förväntas man ha god lokalkännedom?

  Verksamhetsklass 4, tillfälligt boende*, är en typ av verksamhet där man

  • inte har god lokalkännedom
  • sover
  • har möjlighet att sätta sig själv i säkerhet.

  Kortfattat är grundkraven på brandsäkerhet i hotell, vandrarhem och liknande verksamheter i Vk4 följande:

  • varje rum/svit är en egen brandcell i klass EI 60
  • varje rum/svit har tillgång två utrymningsvägar
  • verksamheten är försedd med automatiskt aktiverat utrymningslarm
  • nödbelysning finns i utrymningsvägarna.

  Antalet personer i ett hotellrum är inte reglerat i byggreglerna utan det kan variera. Ett större hotellrum kan t.ex. användas av en familj och i en sovsal på ett vandrarhem är upp till 10 personer inte ovanligt. Avgörande blir istället andra krav som ventilation, tillgång till hygienutrymmen och likande, samt tillgången till utrymningsvägar.

  Att brandskyddet i Vk4 är utformat för att man inte kan förväntas ha god lokalkännedom innebär att det är utformat för att många okända personer ska kunna bo koncentrerat i samma byggnad och med en stor omsättning av personer utan att säkerheten blir sämre än om man sovit hemma i sin egen bostad.

  I vissa fall, som för asylboenden eller kursverksamhet med långa internat, kan personer bo under längre perioder och därmed efterhand få en god lokalkännedom. Det innebär i sig normalt inte att man då kan göra avkall på brandskyddet i byggnaden. Brandskyddets utformning är gjord utifrån förutsättningen att det kan vara en stor omsättning av personer och att det kan komma nya personer som stannar kortare perioder och har sämre lokalkännedom, samt att brandskyddet ska fungera under byggnadens hela livslängd eller tills man avsevärt byter verksamhet.

  *tillfälligt boende är det begrepp som används i Boverkets byggregler i avsnitt 5 om krav på brandskydd för hotell och andra likande verksamheter. I detaljplaner används ofta begreppet tillfällig vistelse vad det gäller avsedd markanvändning. Tillfällig vistelse och tillfälligt boende är inte helt synonyma begrepp, men oftast är det samma typ av verksamheter som passar in under respektive reglering.

 • Hur förhindrar jag brandspridning till vinden?

  En vanlig orsak till stora brandskador är brandspridning ut genom ett fönster och vidare upp på vinden. Boverket har gett ut informationsbrev om vad du bör göra för att skydda dig mot en sådan onödig storskada.

  Från och med BBR 19 som infördes 2012 har Boverket infört tydligare krav på avskiljning av vindar och skydd mot brandspridning via takfot, se avsnitt 5:535.

  Du kan läsa mer i Boverkets informerar 2008:4

 • Vad finns det för krav på en imkanal?

  Imkanalen i sig ska inte sprida en brand vidare i ett tidigt skede. För storkök ska imkanalen därför stå emot brand i 60 minuter och imkanaler i bostäder ska motstå brand i 15 minuter (se Boverket byggregler, BBR 5:5332).

  Själva anslutningslangen till fläkten i bostäder får vara av en sämre kvalité men ska ändå vara svårantändbar (minst brandteknisk klass E).

  Det är viktigt att regelbundet rengöra filtren och runt fläkten för att minska risken för brandspridning, samt givetvis av hygieniska skäl.

 • Hur högt får jag bygga i trä i Sverige?

  Sedan 1994 finns det inga regler som begränsar höjden på trähus.

  Kraven gällande brandsäkerhet är funktionsbaserade. Detta innebär att byggnaden måste uppfylla vissa funktioner och utifrån dessa krav kan material och konstruktioner väljas fritt. Exempel på ett funktionskrav är till exempel att brandavskiljande byggnadsdelar mellan lägenheter ska stå emot brand i en timme, det vill säga uppfylla brandteknisk klass EI 60.

  Kraven utgör en lägsta nivå för vad som är tillåtet och återfinns i Boverkets byggregler avsnitt 5. Det innebär att du som byggherre har ett stort utrymme att välja t.ex. de material som du önskar förutsatt att funktionerna och samhällets minimikrav åtminstone uppfylls.

 • Hur spärrar jag min e-legitimation?

  Om du har förlorat din e-legitimation eller misstänker att den på något sätt missbrukas ska du omedelbart spärra den. Detta gör du hos den utgivare som utfärdat e-legitimationen.

Sidansvarig: Webbredaktionen