Frågor och svar

Här har vi samlat alla våra frågor och svar. Sök eller använd filtreringsalternativen för att hitta det du söker. Specifika frågor och svar finns också på aktuella webbsidor.

Ställ fråga till Boverket

Fält markerade med * måste fyllas i.

Boverkets policy

Vi svarar vanligen på en fråga inom fem arbetsdagar. Om en fråga är av komplicerad karaktär kan den ta längre tid att besvara. Din fråga kan bli publicerad bland våra frågor och svar.

Din sökning resulterade i 30 frågor och svar
 • Vilket krav ställs på den avskiljande förmågan mellan bostad och annan verksamhet?

  Mellan två bostäder i verksamhetsklass 3 är det alltid krav på minst EI 60 på den lägenhetsavskiljande väggen. Om man har t.ex. en villa i verksamhetsklass 3A och ett garage sammanbyggt med villan så är kravet på brandcellsgränsen (den avskiljande väggen) lägst EI 30. Detta eftersom den inte är att anse som lägenhetsavskiljande del utan en brandcellsgräns. Garaget kan då anses utgöra en del av bostadslägenheten, men utformas som egen brandcell eftersom det är ett utrymme med stor brandrisk, se BBR 5:53.

  Om man om man har en bostad i verksamhetsklass 3 som gränsar mot en annan verksamhet, t.ex. en affär, en bilverkstad eller en restaurang, så ska den avskiljande konstruktionen uppfylla minst EI 60. (Detta eftersom det är en lägenhetsavskiljande brandcellsgräns mot en annan verksamhet som inte ingår i bostadslägenheten.)

 • Vad är ett automatiskt aktiverat utrymningslarm och behöver det vidarekopplas till räddningstjänsten eller annan bemannad plats?

  Utrymningslarmet är den delen av det som till vardags kallas för brandlarmet som låter. Till ett automatiskt aktiverat utrymningslarm finns ett brandlarm med detektorer som reagerar på t.ex. rök. När detektorerna reagerar på rök skickar de en signal automatiskt till utrymningslarmet som då ljuder. Oftast används larmklockor eller sirener som utrymningslarm, och i stora samlingslokaler kombineras dessa ofta med ett talat utrymningslarm.

  Byggreglerna ställer generellt inte krav på att automatiskt brandlarm ska vidarekopplas till räddningstjänsten utan är främst till för att säkerställa utrymningen på plats. Inte heller för tillfälliga anläggningsboenden finns det krav på vidarekoppling till räddningstjänsten. Däremot ska byggherren även tillämpa MSB:s allmänna råd och kommentarer om brandskydd i hotell, pensionat, vandrarhem och liknande anläggningar (SRVFS 2008:3) enligt lagen om skydd mot olyckor.

 • Vad innebär shelter och kök för personligt bruk för tillfälliga anläggningsboenden?

  Shelter

  En shelter är en enklare byggnad med tältliknande uppbyggnad. Ofta används shelters vid humanitära katastrofer runt om i världen. Normalt är det bara ett rum med sängar och eventuellt skåp för förvaring av personliga tillhörigheter. I ATA (Boverkets föreskrifter och allmänna råd för tillfälliga anläggningsboenden) kan shelter jämställas med tält och husvagnar när det gäller undantag från krav på ytskikt och utrymningsvägar, se konsekvensutredningen för ATA.

  Kök för personligt bruk

  Ett kök för personligt bruk är ett kök där asylsökande har möjlighet att laga mat själva. Om det finns möjlighet för flera personer på det tillfälliga anläggningsboende att laga mat tillsammans så är det fortfarande ett kök för personligt bruk. Ett kök som enbart personal har tillgång till är inte att betrakta som ett kök för personligt bruk utan ett storkök.

 • Vilket brandskydd gäller i befintliga byggnader?

  Vi har i Sverige inga retroaktiva byggregler gällande brandskydd. Det gäller därför att uppfylla minst de krav som gällde när huset byggdes om inga större ändringar gjorts eller verksamheten skiftat från det som byggnaden ursprungligen var avsedd för. Det är alltid du som byggherre eller fastighetsägare som ska se till att brandskyddet minst uppfyller samhällets minimikrav och gärna bättre än så.

  Kommunens räddningstjänst gör i vissa verksamheter tillsyn över att den enskilde tar detta ansvar. Denna tillsyn sker enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO). Du bör därför vända dig till räddningstjänsten i din kommun om du har någon fråga om tillsynsverksamheten. Information om tillsyn enligt LSO finns även på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap hemsida www.msb.se.

 • Vilka brandskyddsregler gäller när jag ändrar eller bygger om?

  I Boverkets byggregler, BBR, finns föreskrifter och allmänna råd för ändring av byggnader. Generella krav vid ändring av byggnader finns i BBR avsnitt 1:22. Kompletterande krav som gäller specifikt för brandskydd finns i BBR avsnitt 5:8.

  Huvudprincipen för brandskydd är att den del du ändrar ska uppfylla kraven som gäller vid uppförande av en ny byggnad. Kraven får dock uppfyllas på annat sätt om säkerhetsnivån ändå nås. I undantagsfall, om man har synnerliga skäl, får du göra avsteg från säkerhetsnivån.

  Prata med din kommun om du är osäker på vad du kan och får göra i ditt fall.

 • Vad är skillnaden mellan ett automatiskt brandlarm och ett utrymningslarm?

  Ett automatiskt brandlarms uppgift är att snabbt detektera en brand, vilket normalt sker med så kallade rökdetektorer. Ett automatiskt brandlarm kan sedan användas för att aktivera andra funktioner som att till exempel larma personal eller räddningstjänsten och för att starta utrymningslarm.

  Utrymningslarmets funktion är att varna personer som finns i en byggnad och få dem att utrymma byggnaden. Utrymningslarmet kan startas manuellt via tryckknappar eller automatiskt via ett automatiskt brandlarm. Utrymningslarmet består normalt av sirener eller talade utrymningsmeddelanden.

  Vid nybyggnad krävs automatisk detektering av brand normalt för alla ställen där människor kan vara sovande, till exempel i vårdanläggningar, särskilda boenden, hotell och bostäder. Utrymningslarm krävs framför allt i byggnader där många människor kan påverkas av en brand, till exempel i samlingslokaler och hotell.

  I bostäder kan en brandvarnare ersätta funktionen både för automatisk detektering och utrymningslarm.

 • Vad ska jag tänka på när jag installerar en kamin eller eldstad?

  I Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 5:4 finns allmänna krav på skydd mot uppkomst av brand, till exempel maximal temperatur på brännbart material, täthet, eldstadsplan framför kaminen etcetera. Vid nyinstallation och vid väsentliga ändringar av befintlig eldstad är du skyldig att göra en så kallad anmälan. Ta därför kontakt med byggnadsnämnden i din kommun för att ta reda på om den ändring du gör kräver anmälan eller inte.

 • När krävs det pannrum för min panna?

  Ett pannrum är ett driftrum för värmepanna och eventuellt bränsleförråd. Ett avskilt pannrum är ett pannrum som särskilt har utformats för skydd mot utveckling och spridning av brand och brandgas till ett annat utrymme. Det innebär att ett avskilt pannrum alltid är en egen brandcell, se Boverkets Byggregler, BBR 5:249 och 5:427.

  Pannor med en effekt över 60 kilowatt ska alltid placeras i ett avskilt pannrum.

  En vanlig villapanna som t.ex. eldas med ved eller olja placeras ofta i pannrum även om de har en effekt på under 60 kilowatt. Det är dock inget krav i dagens byggregler och det finns pannor, till exempel kökspannor, som är gjorda för att stå i boendemiljön.

 • Vilket brandskydd krävs i Vk3B och hur många får bo i de enskilda rummen inom ett en grupp av boenderum i ett gemensamhetsboende?

  Verksamhetsklass 3B, gemensamhetsboende, är en typ av verksamhet där man

  • har god lokalkännedom
  • sover
  • har möjlighet att sätta sig själv i säkerhet.

  Inom boendet delar man vissa gemensamma funktioner av sin bostad så som kök, badrum och vardagsrum. I en grupp av boenderum inom ett gemensamhetsboende kan personer som inte har valt att bo tillsammans sen tidigare placeras men ändå bo med god säkerhet och eventuellt tillsammans med personal.

  I begreppet "en grupp av boenderum" ligger att det inom gruppen av boenderum finns minst två stycken boenderum, dvs. sovrum. Att utforma en grupp av boenderum som en enda brandcell är därmed inte möjligt om inte gruppen av boenderum förses med sprinkler.

  Skillnad mellan Vk3A och Vk3B

  I verksamhetsklass 3A, vanliga bostäder, har man ett skydd mot grannarna då den egna lägenheten utgör en egen brandcell som har direkt tillgång till en utrymningsväg. För att man i verksamhetsklass 3B ska ha motsvarande skydd mot grannarna inom gruppen av boenderum krävs därför ett annat brandskydd. Eftersom utrymning kan ske över ett gemensamhetsutrymme som inte är en avskild utrymningsväg krävs det därför ett automatisk aktiverat utrymningslarm och nödbelysning.

  Det krävs dessutom att boenderummen i en grupp av boenderum utförs i EI 30. Om man inte vill utföra avskiljningar i EI 30 så kan man välja att istället sprinkla gruppen av boenderum med boendesprinkler.

  Hur många får bo i ett boenderum?

  Varje grupp av boenderum ska vara i ett plan och bör bestå av rum sammanlagt avsedda för högst sex personer. Mellan olika grupper av boenderum är kravet på den avskiljande konstruktionen EI 60. Det är samma som för en vanlig lägenhet i Vk3A. Det finns inte angivit i reglerna att varje boenderum endast bör avse en person. Till exempel kan ett syskonpar eller två kompisar dela ett rum så länge maxantalet på sex personer inte överskrids i varje grupp av boenderum.

 • Vilken verksamhetsklass, Vk, bör asylboenden och hem för ensamkommande flyktingbarn klassas som?

  När man bygger en ny byggnad eller ändrar i en befintlig byggnad behöver byggnaden uppfylla vissa brandskyddskrav som finns preciserade i Boverkets byggregler, BBR. Vilka dessa krav är beror bland annat på vilken verksamhet som ska bedrivas i byggnaden. Beroende på vilken verksamhet som ska bedrivas klassas byggnaden i olika verksamhersklasser. Verksamhetsklasserna bygger på

  • personers kännedom om byggnaden och dess utrymningsmöjligheter,
  • om de som vistas i byggnaden kan utrymma på egen hand eller inte och
  • om de som vistas i byggnaden är vakna eller inte.

  I asylboenden, som det är tänkt att man ska bo i under en kortare tid, bör verksamhetsklassen normalt vara Vk4 dvs. tillfälligt boende. Det är alltså en verksamhet där man inte har kännedom om byggnaden, man har möjlighet att utrymma på egen hand och man sover i byggnaden. I mer lägenhetslika boenden där man ska bo en längre period kan Vk3B vara ett möjligt alternativ.

  För hem för ensamkommande flyktingbarn, som är tänkt som ett permanent boende, bör verksamhetsklassen normalt vara Vk3B dvs. ett gemensamhetsboende. Det är alltså en verksamhet där man har kännedom om byggnaden, man har möjlighet att sätta sig själv i säkerhet och man sover i byggnaden.

  Verksamhetsklass 5B kan i vissa fall vara aktuell, mer information om förutsättningarna när Vk5B ska användas kan du läsa i BBR avsnitt 5:21.

  Mer om verksamhetsklasser finns på PBL-kunskapsbanken.

Sidansvarig: Webbredaktionen