På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Frågor och svar

Här har vi samlat alla våra frågor och svar. Sök eller använd filtreringsalternativen för att hitta det du söker. Specifika frågor och svar finns också på aktuella webbsidor.

Din sökning på "Säkerhet" resulterade i 28 frågor och svar

Vad innebär shelter och kök för personligt bruk för tillfälliga anläggningsboenden?

Shelter

En shelter är en enklare byggnad med tältliknande uppbyggnad. Ofta används shelters vid humanitära katastrofer runt om i världen. Normalt är det bara ett rum med sängar och eventuellt skåp för förvaring av personliga tillhörigheter. I ATA (Boverkets föreskrifter och allmänna råd för tillfälliga anläggningsboenden) kan shelter jämställas med tält och husvagnar när det gäller undantag från krav på ytskikt och utrymningsvägar, se konsekvensutredningen för ATA.

Kök för personligt bruk

Ett kök för personligt bruk är ett kök där asylsökande har möjlighet att laga mat själva. Om det finns möjlighet för flera personer på det tillfälliga anläggningsboende att laga mat tillsammans så är det fortfarande ett kök för personligt bruk. Ett kök som enbart personal har tillgång till är inte att betrakta som ett kök för personligt bruk utan ett storkök.

Vilket brandskydd gäller i befintliga byggnader?

Vi har i Sverige inga retroaktiva byggregler gällande brandskydd. Det gäller därför att uppfylla minst de krav som gällde när huset byggdes om inga större ändringar gjorts eller verksamheten skiftat från det som byggnaden ursprungligen var avsedd för. Det är alltid du som byggherre eller fastighetsägare som ska se till att brandskyddet minst uppfyller samhällets minimikrav och gärna bättre än så.

Kommunens räddningstjänst gör i vissa verksamheter tillsyn över att den enskilde tar detta ansvar. Denna tillsyn sker enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO). Du bör därför vända dig till räddningstjänsten i din kommun om du har någon fråga om tillsynsverksamheten. Information om tillsyn enligt LSO finns även på webbplatsen för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vilka brandskyddsregler gäller när jag ändrar eller bygger om?

I Boverkets byggregler, BBR, finns föreskrifter och allmänna råd för ändring av byggnader. Generella krav vid ändring av byggnader finns i BBR avsnitt 1:22. Kompletterande krav som gäller specifikt för brandskydd finns i BBR avsnitt 5:8.

Huvudprincipen för brandskydd är att den del du ändrar ska uppfylla kraven som gäller vid uppförande av en ny byggnad. Kraven får dock uppfyllas på annat sätt om säkerhetsnivån ändå nås. I undantagsfall, om man har synnerliga skäl, får du göra avsteg från säkerhetsnivån. Mer information om ändring finns på PBL-kunskapsbanken.

Prata med din kommun om du är osäker på vad du kan och får göra i ditt fall.

Vad är skillnaden mellan ett automatiskt brandlarm och ett utrymningslarm?

Ett automatiskt brandlarms uppgift är att snabbt detektera en brand, vilket normalt sker med så kallade rökdetektorer. Ett automatiskt brandlarm kan sedan användas för att aktivera andra funktioner som att till exempel larma personal eller räddningstjänsten och för att starta utrymningslarm.

Utrymningslarmets funktion är att varna personer som finns i en byggnad och få dem att utrymma byggnaden. Utrymningslarmet kan startas manuellt via tryckknappar eller automatiskt via ett automatiskt brandlarm. Utrymningslarmet består normalt av sirener eller talade utrymningsmeddelanden.

Vid nybyggnad krävs automatisk detektering av brand normalt för alla ställen där människor kan vara sovande, till exempel i vårdanläggningar, särskilda boenden, hotell och bostäder. Utrymningslarm krävs framför allt i byggnader där många människor kan påverkas av en brand, till exempel i samlingslokaler och hotell.

I bostäder kan en brandvarnare ersätta funktionen både för automatisk detektering och utrymningslarm.

Vad ska jag tänka på när jag installerar en kamin eller eldstad?

I Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 5:4 finns allmänna krav på skydd mot uppkomst av brand, till exempel maximal temperatur på brännbart material, täthet, eldstadsplan framför kaminen etcetera. Vid nyinstallation och vid väsentliga ändringar av befintlig eldstad är du skyldig att göra en så kallad anmälan. Ta därför kontakt med byggnadsnämnden i din kommun för att ta reda på om den ändring du gör kräver anmälan eller inte.

När krävs det pannrum för min panna?

Ett pannrum är ett driftrum för värmepanna och eventuellt bränsleförråd. Ett avskilt pannrum är ett pannrum som särskilt har utformats för skydd mot utveckling och spridning av brand och brandgas till ett annat utrymme. Det innebär att ett avskilt pannrum alltid är en egen brandcell, se Boverkets Byggregler, BBR 5:249 och 5:427.

Pannor med en effekt över 60 kilowatt ska alltid placeras i ett avskilt pannrum.

En vanlig villapanna som t.ex. eldas med ved eller olja placeras ofta i pannrum även om de har en effekt på under 60 kilowatt. Det är dock inget krav i dagens byggregler och det finns pannor, till exempel kökspannor, som är gjorda för att stå i boendemiljön.

Vad avses med trapphus Tr1 och Tr2?

Trapphus i klass Tr1 och Tr2 är trapphus med särskilt skydd mot brand- och brandgasspridning som används i höga byggnader eller i de fall utrymning med räddningstjänstens stegutrustning inte är möjlig.

Trapphus i klass Tr1 och Tr2 skiljer sig mot ett vanligt trapphus genom att inga utrymmen, exempelvis lägenheter får ha dörrar direkt mot trapphuset. Istället ska det finas en slussfunktion innan man kommer in i trapphuset. Särskilda regler finns också om trapphusets utformning i markplan, så att utrymning kan ske säkert och för att en brand i källaren inte ska kunna påverka trapphuset.

Trapphus i klass Tr1 har de högsta kraven. De kräver bland annat brandslussar och likande skyddsanordningar och kan därmed användas i mycket höga byggnader. Trapphus i klass Tr2 har något enklare utformning och kan därför inte användas i samma utsträckning som trapphus i klass Tr1.

Boverkets vägledningstext Brandskyddade trapphus.

Vilket brandskydd krävs i Vk3B och hur många får bo i de enskilda rummen inom ett en grupp av boenderum i ett gemensamhetsboende?

Verksamhetsklass 3B, gemensamhetsboende, är en typ av verksamhet där man

  • har god lokalkännedom
  • sover
  • har möjlighet att sätta sig själv i säkerhet.

Inom boendet delar man vissa gemensamma funktioner av sin bostad så som kök, badrum och vardagsrum. I en grupp av boenderum inom ett gemensamhetsboende kan personer som inte har valt att bo tillsammans sen tidigare placeras men ändå bo med god säkerhet och eventuellt tillsammans med personal.

I begreppet "en grupp av boenderum" ligger att det inom gruppen av boenderum finns minst två stycken boenderum, dvs. sovrum. Att utforma en grupp av boenderum som en enda brandcell är därmed inte möjligt om inte gruppen av boenderum förses med sprinkler.

Skillnad mellan Vk3A och Vk3B

I verksamhetsklass 3A, vanliga bostäder, har man ett skydd mot grannarna då den egna lägenheten utgör en egen brandcell som har direkt tillgång till en utrymningsväg. För att man i verksamhetsklass 3B ska ha motsvarande skydd mot grannarna inom gruppen av boenderum krävs därför ett annat brandskydd. Eftersom utrymning kan ske över ett gemensamhetsutrymme som inte är en avskild utrymningsväg krävs det därför ett automatisk aktiverat utrymningslarm och nödbelysning.

Det krävs dessutom att boenderummen i en grupp av boenderum utförs i EI 30. Om man inte vill utföra avskiljningar i EI 30 så kan man välja att istället sprinkla gruppen av boenderum med boendesprinkler.

Hur många får bo i ett boenderum?

Varje grupp av boenderum ska vara i ett plan och bör bestå av rum sammanlagt avsedda för högst sex personer. Mellan olika grupper av boenderum är kravet på den avskiljande konstruktionen EI 60. Det är samma som för en vanlig lägenhet i Vk3A. Det finns inte angivit i reglerna att varje boenderum endast bör avse en person. Till exempel kan ett syskonpar eller två kompisar dela ett rum så länge maxantalet på sex personer inte överskrids i varje grupp av boenderum.

Vilken verksamhetsklass, Vk, bör asylboenden och hem för ensamkommande flyktingbarn klassas som?

När man bygger en ny byggnad eller ändrar i en befintlig byggnad behöver byggnaden uppfylla vissa brandskyddskrav som finns preciserade i Boverkets byggregler, BBR. Vilka dessa krav är beror bland annat på vilken verksamhet som ska bedrivas i byggnaden. Beroende på vilken verksamhet som ska bedrivas klassas byggnaden i olika verksamhersklasser. Verksamhetsklasserna bygger på

  • personers kännedom om byggnaden och dess utrymningsmöjligheter,
  • om de som vistas i byggnaden kan utrymma på egen hand eller inte och
  • om de som vistas i byggnaden är vakna eller inte.

I asylboenden, som det är tänkt att man ska bo i under en kortare tid, bör verksamhetsklassen normalt vara Vk4 dvs. tillfälligt boende. Det är alltså en verksamhet där man inte har kännedom om byggnaden, man har möjlighet att utrymma på egen hand och man sover i byggnaden. I mer lägenhetslika boenden där man ska bo en längre period kan Vk3B vara ett möjligt alternativ.

För hem för ensamkommande flyktingbarn, som är tänkt som ett permanent boende, bör verksamhetsklassen normalt vara Vk3B dvs. ett gemensamhetsboende. Det är alltså en verksamhet där man har kännedom om byggnaden, man har möjlighet att sätta sig själv i säkerhet och man sover i byggnaden.

Verksamhetsklass 5B kan i vissa fall vara aktuell, mer information om förutsättningarna när Vk5B ska användas kan du läsa i BBR avsnitt 5:21.

Mer om verksamhetsklasser på PBL kunskapsbanken.

Vilken brandteknisk klass ska lägenhetsdörrar i befintliga byggnader ha?

Grunden är att de krav som gällde när byggnaden byggdes eller senast ändrades ska upprätthållas under byggnadens livstid, dvs. brandskyddet får inte bli sämre bara för att byggnaden blir äldre. Vilka krav som gällde när din byggnad byggdes eller senast ändrades går att läsa i äldre byggregler, Äldre regler om byggande.

Om man ändrar i en befintlig byggnad, t.ex. byter lägenhetsdörrar så är utgångspunkten att den ändrade delen ska uppfylla kraven som gäller vid uppförande av nya byggnader. Dörren ska då uppfylla brandklass EI 30-S200, se Boverkets byggregler, BBR, avsnitt 5:534. Dock ska man ta hänsyn till ändringens om fattning, byggnadens förutsättningar och varsamhetskravet. Vad detta innebär finns att läsa i BBR avsnitt 1:22 och 5:8.

Tillbaka till toppen