På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Frågor och svar

Här har vi samlat alla våra frågor och svar. Sök eller använd filtreringsalternativen för att hitta det du söker. Specifika frågor och svar finns också på aktuella webbsidor.

Din sökning på "Hälsa & miljö" resulterade i 7 frågor och svar

Badrum - Vad ska jag tänka på?

Utforma och underhåll ditt badrum så det tål vatten och fukt. Att det inte medför fuktskador i golv, väggar, tak och andra rum och att fuktig luft snabbt ventileras ut. Beslag som lossnar och andra skador som uppkommer behöver snabbt åtgärdas. Detta gäller också andra rum i den omfattning som de utsätts för vatten eller hög luftfuktighet.

Ett badrum byggs med flera material och produkter som alla har sin viktiga funktion. För att dessa ska fungera tillsammans och slutresultatet ska bli bra så är det viktigt att använda material och produkter som är utprovade tillsammans i ett system. På tillverkarnas hemsidor så finns produktinformation. Där kan också finnas monterings- och dimensioneringsanvisningar.

Det är vid renovering viktigt att byta ut gamla våtrumsmattor, golvbrunnar och andra detaljer som har åldrats och blivit spröda, eller som inte passar ihop med dagens produkter.

Vattenskador medför stora kostnader. Det krävs kompetens, hantverkskunnande och kunskap om material och produkter för att bygga badrum och andra våtrum och för att göra installationer. Du hittar kunskapen och kompetensen hos Branschorganisationerna.

Ska du bygga badrum i ett annat rum eller i källaren så behöver du ta reda på om det går att göra som du har tänkt dig. Byggnadens konstruktion och ventilation kan behöva ändras. Du kan behöva anlita en ingenjör som på plats kan se förutsättningarna och begränsningarna och som kan utforma ombyggnaden.

Utforma badrummet med material och utrustning som är lättstädade.

Inom vilka användningar i detaljplan är det möjligt att uppföra padelbanor och padelhallar?

Det måste i varje enskilt fall göras en bedömning om åtgärden är planenlig eller inte. Detaljplaner ska tolkas utifrån den lagstiftning, de allmänna råd och de handböcker som gällde när planen gjordes.

Boverket känner inte till några vägledande rättsfall där det prövats om padelbanor eller padelhallar är förenliga med användningsbestämmelser för industri, kontor, handel eller liknande.

När en ny detaljplan tas fram rekommenderar Boverket att planlägga denna typ av verksamhet som Besöksanläggning, R, där sport- och idrottsverksamheter ingår.

Alla frågor och svar om padelbanor

Vad gäller för anslutning till en allmän vatten- och avloppsanläggning?

En fastighetsägare kan i vissa fall tvingas att ansluta sin fastighet till en allmän vatten- och avloppsanläggning (va-anläggning).

Enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) är en kommun under vissa förutsättningar skyldig att inrätta ett verksamhetsområde och ordna en allmän va-anläggning för området. Detta gäller om det ”med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse”.

Dock får kommunen enligt 9 § samma lag inskränka verksamhetsområdet så att en viss fastighet inom området undantas om den fastighetens behov av vattenförsörjning och avlopp kan ordnas genom godtagbara enskilda anläggningar.

Fastighetsägare inom ett verksamhetsområde ska enligt 24 § samma lag betala avgifter för en allmän va-anläggning, om fastigheten med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver tjänsten och behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt. Avgifterna får inte överskrida vad som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva va-anläggningen.

Om en fastighetsägare inom ett verksamhetsområde vill undantas från skyldigheten att anslutas och betala för en allmän va-anläggning, är det upp till denne att visa att undantagssituationerna ovan föreligger, dvs. att fastighetens behov tillgodoses bättre genom enskilt vatten och avlopp än genom den allmänna anläggningen. Fastighetsägaren får börja med att kontakta kommunen för en diskussion om detta. Frågan kan ytterst komma att avgöras i domstol, till exempel om kommunen vidhåller att fastigheten ska ingå i verksamhetsområdet och fastighetsägaren vägrar att betala för anslutningen.

Om anslutningsavgiften upplevs som betungande för fastighetsägaren, finns det under vissa förutsättningar möjlighet enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster att få uttaget av anslutningsavgift fördelat på årliga betalningar under upp till tio år.

Boverket ansvarar inte för frågor om anslutning till allmän vatten- och avloppsanläggning i enskilda fall och svarar därför inte på frågor om detta. Den som har frågor om anslutning till sådan anläggning får kontakta huvudmannen för anläggningen i sin kommun.

Mer information om fastighetsägarens ansvar för dagvatten i detaljplan finns här: Ansvar för dagvatten i detaljplan - PBL kunskapsbanken.

Tillbaka till toppen