På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Frågor och svar

Här har vi samlat alla våra frågor och svar. Sök eller använd filtreringsalternativen för att hitta det du söker. Specifika frågor och svar finns också på aktuella webbsidor.

Din sökning på "Energi" resulterade i 51 frågor och svar

Vilka skyldigheter har kommunen att informera mig om samråd av en översiktsplan för vindkraft?

Kommunen är inte skyldig att ta kontakt direkt med alla som bor i kommunen. Kommunen ska däremot ge tillfälle att delta i samrådet till kommunens medlemmar, andra myndigheter, sammanslutningar och enskilda som har ett väsentligt intresse av översiktsplanen. I plan- och bygglagen använder man begreppet "beredas tillfälle till samråd". Kommunen kan hålla samrådsmöten där man kan se och ge synpunkter på förslaget till översiktsplan. Kommunen kan också presentera förslaget på sin webbplats, vid seminarier, i lokaltidningar, i lokalradion, på skolor, på bibliotek och på andra platser.

Gäller energikraven i BBR för byggnadsmoduler och arbetsbodar?

Enligt BBR kan man tillåta högre primärenergital och högre installerad eleffekt än energikraven i tabell 9:2a BBR för lokaler avsedda för tillfällig verksamhet. Som utgångspunkt avses verksamhet som ska pågå under högst två år. Det är viktigt att skilja detta undantag i BBR från reglerna om tidsbegränsat bygglov. Det finns också särskilda regler i BBR för lokaler och bostäder under 50 kvadratmeter som skulle kunna bli aktuella för byggmoduler och arbetsbodar. Vänd dig till kommunen om du undrar vad som gäller i ditt fall.

Ska belysning för gång i galleria och affärer inräknas i byggnadens energianvändning?

Fastighetsenergin ingår enligt definitionen i avsnitt 9 Boverkets byggregler i byggnadens energianvändning.

När det gäller belysning så ska den del som är fast belysning i allmänna utrymmen och driftsutrymmen medräknas i byggnadens fastighetsenergi. För en korridor i galleria ska således energin till den allmänna belysningen inräknas i byggnadens energianvändning och primärenergital om korridoren är ett allmänt utrymme. När det gäller belysning i butiker får den anses vara verksamhetsrelaterad och ska därmed inte inräknas i byggnadens energianvändning och primärenergital.

Fler exempel finns i gränsdragningslistan som du hittar under relaterad information.

Hur tar man hänsyn till brukare som duschar mycket?

Byggnadens energianvändning definieras som den energi som, vid normalt brukande, under ett normalår behöver levereras till en byggnad för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi.

Beräkning av byggnadens energianvändning och primärenergital utgår från normalt brukande av byggnaden inklusive normal tappvarmvatten­användning. I samband med verifiering via mätning ska korrigering för avvikelse från normalt brukande av byggnaden göras, till exempel onormal tappvarmvattenanvändning. Det är då en fördel om tappvarm­vattenanvändningen kan verifieras exempelvis genom mätning. Korrigering av brukarberoende energianvändning ska följa Boverkets föreskrifter och allmänna råd om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår, BEN.

Var finns indata för energiberäkningar?

I Boverkets föreskrifter och allmänna råd om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår (BEN) finns indata som används vid energiberäkningar. Många av uppgifterna i BEN ar tagits fram av SVEBY.

­I en energiberäkning tar man hänsyn till alla de energitekniska egenskaper som byggnaden och installationerna har och som påverkar byggnadens energianvändning. Det kan t.ex. vara byggnadens värmetröghet, klimatskärmens värmeisolering eller interna energitillskott från exempelvis belysning och personvärme. Detta förutsätter att dessa egenskaper också finns att tillgå när byggnaden är i drift för att uppfylla kravet på byggnadens primärenergital enligt BBR.

Hjälp till att avgöra vad som kan räknas till byggnadens verksamhetsenergi finns på sidorna Bygg och renovera energieffektivt.

SVEBY är en branschstandard där bygg- och fastighetsbranschen fastställer standardiserade brukardata och hur verifiering av byggnadens energianvändning kan gå till. Branschstandarden finns att tillgå på SVEBY:s webbplats. Vid verifiering av energikraven i BBR ska värden i Boverkets föreskrifter användas.

Hur beräknas Atemp för ett garage?

Fristående garage som värms till mer än 10°C omfattas av reglerna för lokaler i avsnitt 9 BBR och primärenergitalet beräknas på samma sätt som andra byggnader utifrån den levererade energin, primärenergifaktorerna och dividerat med garagets golvarea Atemp.

För garage som finns i andra byggnader, t.ex. i ett bostadshus, ingår inte garagets golvarea i Atemp. Anlednin­gen är att om garagearean i sådana byggnader inräknas i Atemp, blir energikravet omotiverat lågt. Den energi som eventuellt används för att värma ett sådant garage, inräknas dock i byggnadens energi­användning.

Går det att uppdatera energideklarationen vid OVK-besiktning eller radonmätning?

Det är inte möjligt att uppdatera en energideklaration. Vill byggnadsägaren att de nya värdena för OVK-besiktning eller radonmätning ska finnas med i energideklarationen måste en ny energideklaration göras. Det finns inget krav att upprätta en ny energideklaration för att det utförts en OVK-besiktning eller en radonmätning.

Skillnaden mellan energiberäkning och energideklaration?

En energiberäkning upprättas vid projekteringen av en ny byggnad för att genom en beräkning visa att byggnaden förväntas uppfylla de krav som ställs vid nybyggnad, och för den färdigställda byggnaden om verifiering av energikraven ska ske genom beräkning.

Beräkningar som ska användas för verifiering ska följa Boverkets föreskrifter och allmänna råd om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår, BEN. Detta är inte nödvändigt om beräkningen enbart används för att visa att byggnaden förväntas uppfylla energikraven och verifiering sker genom mätning.

En energideklaration upprättas på uppmätta värden under en 12-månadersperiod något av de senaste tre åren. Om det inte finns uppmätta värden för en 12-månadersperiod går det att upprätta en energideklaration med beräknade värden.

Vem har ansvaret för att energideklaration blir gjord för nyproduktion av nyttjanderätt (bostadsrättsförening och hyresrätt, etc)?

Den som äger en byggnad ska se till att det alltid finns en energideklaration upprättad för byggnaden om byggnaden eller en del av byggnaden upplåts med nyttjanderätt. För nybyggda byggnader som upplåts med nyttjanderätt ska energideklarationen vara upprättad innan byggnaden tas i bruk. Det är byggherren, ofta styrelsen i bostadsrättsföreningen eller ägaren, som är ansvarig för att det finns en energideklaration upprättad.

Om någon uppdrar åt en byggentreprenör att uppföra en byggnad, är uppdragsgivaren byggherre och därmed skyldig att energideklarera byggnaden inom två år efter det att byggnaden tagits i bruk. Säljer uppdragsgivaren byggnaden inom tvåårsgränsen är han skyldig att energideklarera byggnaden vid försäljningstidpunkten.

Om byggentreprenören köper mark och bygger färdigt byggnaden och därefter säljer den, är byggentreprenören byggherre och skyldig att energideklarera byggnaden vid försäljningstidpunkten. I detta fall deklareras byggnaden vid försäljning och energideklarationen gäller i tio år. Det blir därför inte aktuellt med en energideklaration efter två år.

Tillbaka till toppen