På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Frågor och svar

Här har vi samlat alla våra frågor och svar. Sök eller använd filtreringsalternativen för att hitta det du söker. Specifika frågor och svar finns också på aktuella webbsidor.

Din sökning på "Energi" resulterade i 51 frågor och svar

Hur ska Atemp beräknas för oinredda vindar i bostäder?

Om utrymmet, i detta fall vindsvåningen, är anordnad för användning för normalt bostadsändamål eller motsvarande (till exempel vardagsrum, sovrum, förrådsutrymme, kontor) och är avsett att värmas till mer än 10 grader C, medräknas Atemp för vindsvåningen. Givetvis räknas också energin för att värma vindsvåningen. Det bör finnas en normal trappa upp till vindsvåningen och en anordning som kan värma utrymmet för avsedd användning, dock till mer än 10 grader C. I annat fall medräknas inte vindsvåningens golvarea i Atemp.

Är vinden inte anordnad för användning som beskrivs ovan, utan ska inredas vid ett senare tillfälle, ska vindsvåningens golvarea inte med­räknas i Atemp. Samma gäller för oisolerad vindsvåning eftersom vindsvåningen då hamnar utanför klimatskärmens insida. En oisolerad vindsvåning är rimligen inte heller avsedd att vara temperaturreglerad.

Det ska uppmärksammas att om man håller en lägre temperatur i vinds­våningen än den normala rumstemperaturen som valts vid energibe­räkning, ska hänsyn tas till detta vid normalårskorrigering av uppmätt årlig energianvändning.

Vad är Atemp för något?

Begreppet Atemp definierar den golvarea som byggnadens primärenergital ska beräknas efter.

BBR ställer krav på maximalt tillförd primärenergi per kvadratmeter golvarea och år (kWh/m2 och år) till byggnaden. För detta ändamål har byggnadens energi­användning och den area som energianvändningen ska fördelas på, Atemp, definierats i BBR avsnitt 9:12. Genom att dividera byggnadens primärenergianvändning med Atemp erhålls byggnadens primärenergital, som byggreglerna sätter en övre gräns för.

Atemp beskriver i stora drag arean för våningsplan som uppvärms och befinner sig inom byggnadens klimatskärm. Det finns ingen begränsning av denna area med hänsyn till takhöjden i utrymmet

[Atemp = Summan av invändig area för respektive våningsplan, vindsplan och källarplan som värms till mer än 10 °C. Area som upptas av innerväggar, öppningar för trappa, schakt och dylikt, inräknas. Area för garage, inom byggnaden, i bostadshus eller annan lokalbyggnad än garage, inräknas inte.]

Hur ska man göra en besiktning av ett en- eller tvåbostadshus där det finns boende som är i riskgruppen för coronaviruset?

Utgångspunkten är att energiexperten bedömer omfattningen av besiktningen. Energiexperten ska kunna verifiera de uppgifter byggnadens ägare lämnat om byggnadens energianvändning och temperaturreglerade area (Atemp) och i övrigt säkerställa att lämnade uppgifter är korrekta. Energiexperten ska även säkerställa att anpassade och kostnadseffektiva rekommendationer om åtgärder kan lämnas till hur byggnadens energianvändning kan effektiviseras.

Ett sätt att utföra en komplett besiktning skulle kunna vara att energiexperten kontrollerar att byggnaden stämmer överens med insända ritningar genom en okulär besiktning utvändigt av byggnaden. Vid en sådan kan även byggnadens skick utvändigt kontrolleras för eventuella åtgärdsförslag. En sådan besiktning skulle kunna kompletteras med till exempel foton och videoupptagning invändigt i byggnaden utförda av byggnadens ägare enligt energiexpertens anvisningar. Men det är alltid energiexperten som avgör omfattningen av besiktningen.

Vilka skyldigheter har kommunen att informera mig om samråd av en översiktsplan för vindkraft?

Kommunen är inte skyldig att ta kontakt direkt med alla som bor i kommunen. Kommunen ska däremot ge tillfälle att delta i samrådet till kommunens medlemmar, andra myndigheter, sammanslutningar och enskilda som har ett väsentligt intresse av översiktsplanen. I plan- och bygglagen använder man begreppet "beredas tillfälle till samråd". Kommunen kan hålla samrådsmöten där man kan se och ge synpunkter på förslaget till översiktsplan. Kommunen kan också presentera förslaget på sin webbplats, vid seminarier, i lokaltidningar, i lokalradion, på skolor, på bibliotek och på andra platser.

Gäller energikraven i BBR för byggnadsmoduler och arbetsbodar?

Enligt BBR kan man tillåta högre primärenergital och högre installerad eleffekt än energikraven i tabell 9:2a BBR för lokaler avsedda för tillfällig verksamhet. Som utgångspunkt avses verksamhet som ska pågå under högst två år. Det är viktigt att skilja detta undantag i BBR från reglerna om tidsbegränsat bygglov. Det finns också särskilda regler i BBR för lokaler och bostäder under 50 kvadratmeter som skulle kunna bli aktuella för byggmoduler och arbetsbodar. Vänd dig till kommunen om du undrar vad som gäller i ditt fall.

Tillbaka till toppen