På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Frågor och svar

Här har vi samlat alla våra frågor och svar. Sök eller använd filtreringsalternativen för att hitta det du söker. Specifika frågor och svar finns också på aktuella webbsidor.

Din sökning på "Energi" resulterade i 56 frågor och svar

Hur ska DVUT (dimensionerande vinterutetemperatur) användas vid effektberäkning?

Enligt Boverkets byggregler, BBR, (BFS 2011:6) så ska DVUT användas vid beräkning av installerad eleffekt för uppvärmning enligt 9:12. Enligt 6:42 BBR så ska också krav på termisk komfort uppfyllas vid DVUT.

Enkelt uttryckt kan man beskriva DVUT som den lägsta medel­temperaturen under ett eller flera dygn för en ort. På Boverkets webbplats redovisas DVUT för tidskonstanten 1 till 12 dygn för perioden 1981–2010.

Öppna data - Dimensionerande vinterutetemperatur (DVUT 1981-2010) för 310 orter i Sverige

Finns det några undantag från kraven på energihushållning enligt BBR för förrådsbyggnader som har hög takhöjd?

Något generellt undantag från kraven på energihushållning för förrådsbyggnader med hög takhöjd finns inte. Av 9:11 BBR Tillämpningsområde, framgår när reglerna gäller och de undantag som finns. T.ex. framgår det att undantag gäller för "byggnader där inget utrymme avses värmas till mer än 10 grader C och där behovet av energi för komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi är lågt". Denna förutsättning kan vara aktuell för en del förrådsbyggnader.

För en uppvärmd byggnad med hög takhöjd kan det vara svårt att uppnå ett lågt primärenergital eftersom den uppvärmda luftvolymen är stor i förhållande till Atemp. Av 9:11 BBR framgår att man får göra undantag från energihushållningskraven för "... byggnader som inte skulle kunna användas för sitt ändamål om dessa krav behövde uppfyllas." Denna förutsättning kan också vara aktuell för en del förrådsbyggnader.

Det är också viktigt att skilja på om förrådet ska vara uppvärmt eller inte, eftersom energihushållningsreglerna endast blir tillämpliga om byggnaden ska värmas till mer än 10 grader.

Det är viktigt att samråda med byggnadsnämnden kring frågan om något av undantagen kan tillämpas i det enskilda fallet.

Ska man göra en energiberäkning vid tillbyggnad?

Krav på byggnadens primärenergital för en tillbyggnad avser den tillbyggda delen. Ett sätt att verifiera kravet på byggnadens primärenergital är att göra en energiberäkning för den tillbyggda delen. Detta bestäms i kontrollplanen.

Riktvärden på värmegenomgångskoefficienter för olika byggdelar vid ändring finns i 9:9 BBR.

Beräkningar ska följa Boverkets föreskrifter och allmänna råd om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår, BEN.

Vad händer om man inte uppfyller kraven vid mätning i efterhand?

I 11 kap. plan- och bygglagen (PBL) anges påföljder och ingripande vid överträdelser av krav på byggnader. Om mätresultaten visar att man inte uppfyller energikraven i BBR ska kommunen ta ställning till om någon sanktion ska utdelas. Det kan exempelvis bli fråga om föreläggande med vite enligt 11 kap. 20 § PBL. 

Vilka byggnader räknas som bostäder respektive lokaler?

Det ställs olika krav på byggnadens primärenergital för bostäder respektive lokaler och om byggnaden innehåller både bostäder och lokaler.

Bostäder

För bostäder gäller kraven på byggnadens primärenergital som finns i BBR avsnitt 9:2. Med bostäder avses vad vi normalt förknippar som bostäder och som ska uppfylla kraven i BBR avsnitt 3:2 Bostadsutformning. Nedan redovisas boendeformer som kan vara svåra att avgöra om de ska räknas som bostad eller inte.

Hotell

Hotell räknas inte som bostad utan som lokal.

Särskilda boendeformer för äldre

Särskilda boendeformer för äldre, de enskilda bostadslägenheterna som är till för permanent bruk och de tillhörande gemensamma delarna är en bostad. Korttidsboende som också ingår i begreppet särskilda boendeformer är däremot inte en bostad, utan det är avsett för vård under en kortare period och räknas därmed som lokal.

Gruppboende

Gruppboende enligt lagen om särskild service, LSS, och socialtjänstlagen är en bostad, inkl. de gemensamma delarna.

Seniorbostäder

Seniorbostäder är vanliga bostäder. Det finns ingen särskild definition av seniorbostäder utan de kan vara utformade på många olika sätt. De gemensamma delarna kan vara en del av bostaden om det är delar av rum och utrymmen som har flyttats ut från den enskilda bostadslägenheten enligt. BBR 3:224. Är det utrymmen som är utöver de rum och utrymmen som ska finnas i en bostad enligt BBR 3:22 är det inte självklart om det är en bostad eller en lokal. Frågan är med all sannolikhet inte heller prövad av domstol.

Trygghetsbostäder

Trygghetsbostäder är vanliga bostäder. Det finns ingen särskild definition mer än i en förordning för att få statligt stöd. De kan därför vara utformade på många olika sätt. De gemensamma delarna kan vara en del av bostaden om det är delar av rum och utrymmen som har flyttats ut från den enskilda bostadslägenheten enligt. BBR 3:224. Är det utrymmen som är utöver de rum och utrymmen som ska finnas i en bostad enligt BBR 3:22 är det inte självklart om det är en bostad eller en lokal. Frågan är med all sannolikhet inte heller prövad av domstol.

Lokaler

Med lokaler avses andra byggnader än byggnader som innehåller bostäder. För lokaler gäller kraven på byggnadens primärenergital enligt BBR avsnitt 9:2 Bostäder och lokaler.

Bostäder och lokaler

Innehåller byggnaden både bostäder och lokaler så viktas kraven på genomsnittlig värmegenomgångskoefficient (Um), primärenergital (EPpet) och installerad eleffekt för uppvärmning som finns i BBR avsnitt 9:2 Bostäder och lokaler, i proportion till golvarean Atemp.

Hur länge gäller en energideklaration?

En energideklaration är giltig i tio år.

Byggnader som är större än 250 kvadratmeter och ofta besöks av allmänheten och byggnader som upplåts med nyttjanderätt ska alltid ha en giltig energideklaration, det vill säga de ska upprätta en ny energideklaration var tionde år.

Innan ett egnahem säljs ska det ha en energideklaration. En energideklaration som är högst 10 år gammal kan användas om huset säljs flera gånger under 10-årsperioden. Om ett egnahem eller fritidshus hyrs ut ska det ha en energideklaration.

Vem har ansvaret för att energideklaration blir gjord för nyproduktion av egnahem?

Om någon uppdrar åt en byggentreprenör att uppföra en byggnad, är uppdragsgivaren byggherre och därmed skyldig att energideklarera byggnaden inom två år efter det att byggnaden tagits i bruk. Säljer uppdragsgivaren byggnaden inom tvåårsgränsen är han skyldig att energideklarera byggnaden vid försäljningstidpunkten.

Om byggentreprenören köper mark och bygger färdigt byggnaden och därefter säljer den, är byggentreprenören byggherre och skyldig att energideklarera byggnaden vid försäljningstidpunkten. I detta fall deklareras byggnaden vid försäljning och energideklarationen gäller i tio år. Det blir därför inte aktuellt med en energideklaration efter två år.

Behöver energiexperten göra besiktning i alla lägenheter i ett flerbostadshus?

Det är alltid energiexperten som avgör omfattningen av besiktningen och hur den utförs. Energiexperten får själv bedöma om det krävs besiktning i alla lägenheterna eller om det kan kompletteras med foton och eventuell video invändigt i vissa delar av byggnaden som utförs av byggnadens ägare enligt energiexpertens anvisningar i vissa lägenheter.

Energiexperten ska kunna verifiera de uppgifter byggnadens ägare lämnat om byggnadens energianvändning och temperaturreglerade area (Atemp) och i övrigt säkerställa att lämnade uppgifter är korrekta. Energiexperten ska även säkerställa att anpassade och kostnadseffektiva rekommendationer om åtgärder kan lämnas till hur byggnadens energianvändning kan effektiviseras.

Kommer tidsfristen att ändras, för de ägare som fått föreläggande att energideklarera sina byggnader, på grund av coronaviruset?

Boverket ger ägare som får föreläggande, från och med den 23 mars 2020, 90 dagar längre tid att energideklarera de förelagda byggnaderna på grund av coronaviruset. Vidare kommer personalen på Boverkets tillsynsenhet vara tillmötesgående när det gäller att förlänga tidsfristen för ägare som fått föreläggande. Det gäller i de fall det finns byggnader där energiexperten har svårt att besiktiga byggnaden på grund av coronaviruset. Det kan exempelvis vara byggnader inom vården, äldreboenden och skolor. Boverket kommer här att göra bedömningar i det enskilda fallet.

Boverket kan ge förlängd tidsfrist om ägaren kontakta Boverket via e-postadressen:

tillsyned@boverket.se 
Ange diarienumret på ert föreläggande i ämnesraden. Observera att detta gäller enbart för tillsynsärende av energideklarationer.

Dessa förändringar kommer att vara kvar tills Boverket finner att förutsättningarna förändrats.

Behöver det upprättas en energideklaration vid en tillbyggnad?

Krav på energideklaration infaller inte vid tillbyggnad. Tillbyggnad ingår i begreppet ändring av byggnad i BBR. Om ursprungsbyggnaden har en giltig energideklaration gäller den under en tio års period, även om en tillbyggnad genomförs under den perioden. Om tillbyggnaden medför att byggnaden uppfyller de kriterier som ställs i lagen kan byggnaden behöva energideklareras.

Tillbaka till toppen