På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Frågor och svar

Här har vi samlat alla våra frågor och svar. Sök eller använd filtreringsalternativen för att hitta det du söker. Specifika frågor och svar finns också på aktuella webbsidor.

Din sökning på "Coronavirus" resulterade i 42 frågor och svar

Är kraven på energideklaration vid försäljning av byggnader ändrade på grund av coronaviruset?

Kravet att det ska finnas en giltig energideklaration när en byggnad säljs är detsamma som tidigare. Det innebär att den som säljer en byggnad ska se till att det finns en giltig energideklaration som kan visas upp och lämnas över till en köpare av en byggnad.

Köparen har alltid rätt att få se en giltig energideklaration innan köpet av en bostad eller lokal. Om köparen har begärt att få en energideklaration av säljaren men inte fått det har köparen rätt att inom sex månader efter tillträdet upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Vad ska kommunen göra om samrådsparter inte hinner inkomma med yttranden inom tiden för samråd eller granskning i en detaljplaneprocess på grund av coronaviruset?

Coronaviruset kan göra så att samrådsparter har svårt att inkomma med yttranden inom tiden för samråd eller granskning. I PBL är det inte reglerat någon tid för hur långt ett samråd eller en granskning maximalt får vara, kommunen kan alltså förlänga tiden om viktiga samrådsparter, till exempel länsstyrelsen eller Lantmäteriet, inte hinner lämna in sina yttranden i tid. Det ligger dessutom i kommunens intresse att få till sig synpunkter på sitt planförslag. Boverket rekommenderar därför att kommuner och de olika samrådsparterna har en dialog för att underlätta arbetet för varandra i den mån det går.

Är samrådsmöte obligatoriskt? Anledningen till att jag undrar är coronaviruset och att det känns olustigt att hålla större möten med allmänheten.

Nej, det finns inga krav på samrådsmöte i någon av detaljplaneprocesserna. Plan- och bygglagen reglerar inte formen för samråd utöver vilka som ska delta och att samrådet vid utökat förfarande ska vara minst tre veckor. Därför kan samrådets form variera från fall till fall och anpassas till den aktuella situationen. I en situation då fysiska möten inte är lämpliga kan samrådet exempelvis genomföras genom utskick. Det kan också vara lämpligt att kommunen finns tillgänglig för att svara på frågor via till exempel telefon eller digitala medier.

Ska man låta hantverkare göra byggnadsarbeten i bostäder och lokaler med hänsyn till risken för spridning av coronavirus?

Detta är inget som regleras i plan- och bygglagstiftningen. Något generellt förbud att utföra angelägna byggnadsarbeten finns inte.

En bedömning av om det är lämpligt att genomföra byggnadsarbeten i en byggnad eller inte får göras i varje enskilt fall och vid varje givet tillfälle. Riskbedömningen för personer i byggnaden och för de som utför arbete i byggnaden bör göras med beaktande av Arbetsmiljöverkets och Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Både arbetsgivare och fastighetsägare behöver under rådande omständigheter uppdatera sina riskvärderingar utifrån sina styrande regelverk och myndigheternas aktuella riktlinjer.

Arbetsmiljöverket har aktuell vägledning i samband med coronaviruset.

Vad ska kommunen göra om samrådsparter inte hinner inkomma med yttranden inom tiden för samråd eller granskning i en översiktsplaneprocess på grund av coronaviruset?

Coronaviruset kan göra så att samrådsparter har svårt att inkomma med yttranden inom tiden för samråd eller granskning. I PBL är det inte reglerat någon tid för hur långt ett samråd eller en granskning maximalt får vara, kommunen kan alltså förlänga tiden om olika samrådsparter, till exempel länsstyrelsen eller Försvarsmakten, inte hinner lämna in sina yttranden i tid. Det ligger dessutom i kommunens intresse att få till sig synpunkter på sitt planförslag. Boverket rekommenderar kommunen att ha en god dialog med samrådsparterna för att underlätta deras arbete med att lämna sina samrådssvar.

Var finns ansökningsformuläret?

Stödet söks via Boverkets e-tjänst. Vid behov kan ett ansökningsformulär i Pdf-format rekvireras av länsstyrelsen. Ansökan handläggs av ansvarig länsstyrelse.

Vad gäller om hyresgästen även mottagit de minimis-stöd?

Om de minimis-stöd har lämnats för samma stödberättigade kostnader måste hyresgästen uppge detta i samband med ansökan. De olika stöden räknas då samman för att säkerställa att sådan kumulering inte överstiger den högsta relevanta stödnivån eller högsta tillåtna stödbelopp enligt kommissionens beslut. Uppgifter om de minimis-stöd för andra stödberättigade kostnader än hyra behöver inte lämnas i samband med ansökan.

Hur ska hyresvärden styrka att hyresgästen inte var i ekonomiska svårigheter den 31 december 2019?

Hyresvärden ska i samband med ansökan bifoga ett intyg undertecknat av hyresgästen där denne på heder och samvete försäkrar att företaget ifråga inte var i ekonomiska svårigheter den 31 december 2019. Länsstyrelsen kan därefter med stöd av 14 § komma att begära in kompletterande handlingar för att säkerställa att ekonomiska svårigheter inte förelåg vid den aktuella tidpunkten.

Sådana handlingar kan till exempel vara:

  • Intyg från Kronofogdemyndigheten att hyresgästen inte var föremål för skuldsanering.
  • Intyg från domstol att hyresgästen inte var föremål för rekonstruktion eller försatt i konkurs.
Tillbaka till toppen