På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Frågor och svar

Här har vi samlat alla våra frågor och svar. Sök eller använd filtreringsalternativen för att hitta det du söker. Specifika frågor och svar finns också på aktuella webbsidor.

Din sökning på "Coronavirus" resulterade i 42 frågor och svar

Vilka upplåtelseformer omfattas av stödet?

Omfattas arrende av stödet?

Stödet omfattar endast hyresförhållanden enligt 12 kap. jordabalken (hyreslagen). Stödet ­­– som kan ges vid överenskommelse om rabatt på hyra av lokal – omfattar därför inte arrende som är en upplåtelse av nyttjanderätt till jord mot betalning. Hyresvärden kan däremot själv vara arrendator och ingå hyresavtal med en hyresgäst, vilket skulle kunna ge rätt till stöd.

Kan stöd beviljas då en bostadsrättsförening äger en lokal, som hyrs ut till en hyresgäst i någon av de utsatta branscherna?

Bostadsrättsföreningar skulle kunna omfattas av stödet under förutsättning att lokalen hyrs ut till en lokalhyresgäst som är verksam i någon av de branscher som omfattas av stöd under perioden den 1 april–30 juni 2020 och att övriga villkor för stödet är uppfyllda. För att stöd ska kunna utgå krävs alltså att det är fråga om ett hyresförhållande mellan bostadsrättsföreningen och lokalhyresgästen.

Kan stöd beviljas för rabatt på sådan månadsavgift som betalas av den som innehar en bostadsrättslokal?

En förutsättning för stöd är att en överenskommelse om rabatt på hyra av lokal har träffats mellan en hyresvärd och en hyresgäst. Den som äger en andel i en bostadsförening omfattas inte av något hyresavtal. Stöd beviljas därför inte för en rabatt på månadsavgift som betalas av den som äger en bostadsrättslokal.

Får stöd beviljas om hyresvärden och hyresgästen är företag inom samma koncern?

Förordningen innehåller ingen begränsning i det här avseendet. Att någon är ställföreträdare för både hyresvärd och hyresgäst (företag) inom samma koncern utgör inget hinder mot att bevilja stöd. Förutsättningen är att det slutits ett giltigt avtal om hyra av lokal, samt att övriga villkor i förordningen är uppfyllda.

Det torde inte heller vara något hinder för att hyra ut inom en och samma familj under förutsättning att det föreligger ett giltigt hyresavtal.

Vad avses med formuleringen ”i övrigt oförändrade villkor” i 6 § 3?

Hyresvärden och hyresgästen kan när som helst komma överens om att ändra hyresvillkoren. Villkoret ”i övrigt oförändrade villkor” bör tolkas som att ett ändrat villkor inte får innebära en skärpning av hyresgästens skyldigheter. Ändrade villkor i syfte att underlätta för hyresgästen bör däremot tillåtas. Att hyresgästen till exempel medges anstånd med betalning, tillåts betala månadshyra i stället för kvartalshyra, får lättnader vad gäller öppettider, eller får sänkt omsättningshyra bör inte medföra att hyresvärdens rätt att söka bidrag går förlorad.

Behöver energiexperten göra besiktning i alla lägenheter i ett flerbostadshus?

Det är alltid energiexperten som avgör omfattningen av besiktningen och hur den utförs. Energiexperten får själv bedöma om det krävs besiktning i alla lägenheterna eller om det kan kompletteras med foton och eventuell video invändigt i vissa delar av byggnaden som utförs av byggnadens ägare enligt energiexpertens anvisningar i vissa lägenheter.

Energiexperten ska kunna verifiera de uppgifter byggnadens ägare lämnat om byggnadens energianvändning och temperaturreglerade area (Atemp) och i övrigt säkerställa att lämnade uppgifter är korrekta. Energiexperten ska även säkerställa att anpassade och kostnadseffektiva rekommendationer om åtgärder kan lämnas till hur byggnadens energianvändning kan effektiviseras.

Kommer tidsfristen att ändras, för de ägare som fått föreläggande att energideklarera sina byggnader, på grund av coronaviruset?

Boverket ger ägare som får föreläggande, från och med den 23 mars 2020, 90 dagar längre tid att energideklarera de förelagda byggnaderna på grund av coronaviruset. Vidare kommer personalen på Boverkets tillsynsenhet vara tillmötesgående när det gäller att förlänga tidsfristen för ägare som fått föreläggande. Det gäller i de fall det finns byggnader där energiexperten har svårt att besiktiga byggnaden på grund av coronaviruset. Det kan exempelvis vara byggnader inom vården, äldreboenden och skolor. Boverket kommer här att göra bedömningar i det enskilda fallet.

Boverket kan ge förlängd tidsfrist om ägaren kontakta Boverket via e-postadressen:

tillsyned@boverket.se 
Ange diarienumret på ert föreläggande i ämnesraden. Observera att detta gäller enbart för tillsynsärende av energideklarationer.

Dessa förändringar kommer att vara kvar tills Boverket finner att förutsättningarna förändrats.

Kan byggnadsnämnden kräva att ansökningar om lov och förhandsbesked måste göras digitalt för att underlätta hemarbete på grund av coronaviruset?

Nej, det är inte möjligt att kräva att en sökande måste skicka in sin ansökan eller anmälan digitalt för att byggnadsnämnden ska kunna handlägga ansökan. Formerna för hur ansökan kommer in till byggnadsnämnden är teknikneutral. Det står alltså sökanden fritt att lämna in den digitalt eller analogt. Detsamma gäller anmälningsärenden.

Ansökningar som kommer in till byggnadsnämnden, oavsett om de är digitala eller analoga, måste registreras i nämndens diarium eller ärendehanteringssystem. Det innebär att nämnden måste ha en person tillgänglig, som öppnar post och registrerar alla inkommande handlingar så snart de kommit in.

Finns det möjlighet att förlänga giltighetstiden för ett bygglov, rivningslov eller marklov med anledning av coronaviruset?

Nej, det finns ingen möjlighet att förlänga giltighetstiden för bygglov, rivningslov eller marklov enligt gällande regler. Ett bygglov, rivningslov eller marklov upphör att gälla, om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Det finns inga undantag från reglerna om lovbesluts giltighetstid med anledning av coronaviruset. Att göra det möjligt att förlänga giltighetstiden kräver lagändring. I dagsläget finns inga sådana lagändringsförslag.

Är kraven på energideklaration vid försäljning av byggnader ändrade på grund av coronaviruset?

Kravet att det ska finnas en giltig energideklaration när en byggnad säljs är detsamma som tidigare. Det innebär att den som säljer en byggnad ska se till att det finns en giltig energideklaration som kan visas upp och lämnas över till en köpare av en byggnad.

Köparen har alltid rätt att få se en giltig energideklaration innan köpet av en bostad eller lokal. Om köparen har begärt att få en energideklaration av säljaren men inte fått det har köparen rätt att inom sex månader efter tillträdet upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Tillbaka till toppen