På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Frågor och svar

Här har vi samlat alla våra frågor och svar. Sök eller använd filtreringsalternativen för att hitta det du söker. Specifika frågor och svar finns också på aktuella webbsidor.

Din sökning på "Byggande av bostäder" resulterade i 79 frågor och svar

Vad avses med trapphus Tr1 och Tr2?

Trapphus i klass Tr1 och Tr2 är trapphus med särskilt skydd mot brand- och brandgasspridning som används i höga byggnader eller i de fall utrymning med räddningstjänstens stegutrustning inte är möjlig.

Trapphus i klass Tr1 och Tr2 skiljer sig mot ett vanligt trapphus genom att inga utrymmen, exempelvis lägenheter får ha dörrar direkt mot trapphuset. Istället ska det finas en slussfunktion innan man kommer in i trapphuset. Särskilda regler finns också om trapphusets utformning i markplan, så att utrymning kan ske säkert och för att en brand i källaren inte ska kunna påverka trapphuset.

Trapphus i klass Tr1 har de högsta kraven. De kräver bland annat brandslussar och likande skyddsanordningar och kan därmed användas i mycket höga byggnader. Trapphus i klass Tr2 har något enklare utformning och kan därför inte användas i samma utsträckning som trapphus i klass Tr1.

Boverkets vägledningstext Brandskyddade trapphus.

Vilket krav ställs på den avskiljande förmågan mellan bostad och annan verksamhet?

Mellan två bostäder i verksamhetsklass 3 är det alltid krav på minst EI 60 på den lägenhetsavskiljande väggen. Om man har t.ex. en villa i verksamhetsklass 3A och ett garage sammanbyggt med villan så är kravet på brandcellsgränsen (den avskiljande väggen) lägst EI 30. Detta eftersom den inte är att anse som lägenhetsavskiljande del utan en brandcellsgräns. Garaget kan då anses utgöra en del av bostadslägenheten, men utformas som egen brandcell eftersom det är ett utrymme med stor brandrisk, se BBR 5:53.

Om man har en bostad i verksamhetsklass 3 som gränsar mot en annan verksamhet, t.ex. en affär, en bilverkstad eller en restaurang, så ska den avskiljande konstruktionen uppfylla minst EI 60. (Detta eftersom det är en lägenhetsavskiljande brandcellsgräns mot en annan verksamhet som inte ingår i bostadslägenheten.)

Vad är ett automatiskt aktiverat utrymningslarm och behöver det vidarekopplas till räddningstjänsten eller annan bemannad plats?

Utrymningslarmet är den delen av det som till vardags kallas för brandlarmet som låter. Till ett automatiskt aktiverat utrymningslarm finns ett brandlarm med detektorer som reagerar på t.ex. rök. När detektorerna reagerar på rök skickar de en signal automatiskt till utrymningslarmet som då ljuder. Oftast används larmklockor eller sirener som utrymningslarm, och i stora samlingslokaler kombineras dessa ofta med ett talat utrymningslarm.

Byggreglerna ställer generellt inte krav på att automatiskt brandlarm ska vidarekopplas till räddningstjänsten utan är främst till för att säkerställa utrymningen på plats. Inte heller för tillfälliga anläggningsboenden finns det krav på vidarekoppling till räddningstjänsten. Däremot ska byggherren även tillämpa MSB:s allmänna råd och kommentarer om brandskydd i hotell, pensionat, vandrarhem och liknande anläggningar (SRVFS 2008:3) enligt lagen om skydd mot olyckor.

Vad innebär shelter och kök för personligt bruk för tillfälliga anläggningsboenden?

Shelter

En shelter är en enklare byggnad med tältliknande uppbyggnad. Ofta används shelters vid humanitära katastrofer runt om i världen. Normalt är det bara ett rum med sängar och eventuellt skåp för förvaring av personliga tillhörigheter. I ATA (Boverkets föreskrifter och allmänna råd för tillfälliga anläggningsboenden) kan shelter jämställas med tält och husvagnar när det gäller undantag från krav på ytskikt och utrymningsvägar, se konsekvensutredningen för ATA.

Kök för personligt bruk

Ett kök för personligt bruk är ett kök där asylsökande har möjlighet att laga mat själva. Om det finns möjlighet för flera personer på det tillfälliga anläggningsboende att laga mat tillsammans så är det fortfarande ett kök för personligt bruk. Ett kök som enbart personal har tillgång till är inte att betrakta som ett kök för personligt bruk utan ett storkök.

Vilka brandskyddsregler gäller när jag ändrar eller bygger om?

I Boverkets byggregler, BBR, finns föreskrifter och allmänna råd för ändring av byggnader. Generella krav vid ändring av byggnader finns i BBR avsnitt 1:22. Kompletterande krav som gäller specifikt för brandskydd finns i BBR avsnitt 5:8.

Huvudprincipen för brandskydd är att den del du ändrar ska uppfylla kraven som gäller vid uppförande av en ny byggnad. Kraven får dock uppfyllas på annat sätt om säkerhetsnivån ändå nås. I undantagsfall, om man har synnerliga skäl, får du göra avsteg från säkerhetsnivån. Mer information om ändring finns på PBL-kunskapsbanken.

Prata med din kommun om du är osäker på vad du kan och får göra i ditt fall.

Hur beräknas taknockshöjden på ett attefallshus?

Den räknas från markens medelnivå invid byggnaden till taknocken (högsta punkten av taket). Om byggnaden är placerad mindre än sex meter från allmän plats ska beräkningen utgå från den allmänna platsens medelnivå invid tomten om det inte finns särskilda skäl.
Läs mer på sidan om Attefallshus.

Boverkets byggregler, BBR

Boverkets byggregler innehåller tillämpningsföreskrifter och allmänna råd till plan- och bygglagen, PBL, och till plan- och byggförordningen, PBF.

BBR är indelat följande avsnitt:

 1. Inledning
 2. Allmänna regler
 3. Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen
 4.  –
 5. Brandskydd
 6. Hygien, hälsa och miljö
  1. Allmänt
  2. Luft
  3. Ljus
  4. Termiskt klimat
  5. Fukt
  6. Vatten och avlopp
  7. Utsläpp till omgivningen
  8. Skydd mot skadedjur
 7. Bullerskydd
 8. Säkerhet vid användning
 9. Energihushållning

Reglerna i PBL, PBF, EKS och BBR omfattar bl.a. utformningskrav och tekniska egenskapskrav. Kraven är samhällets minimikrav på byggnader. Reglerna ska uppfyllas även om bygglov eller anmälan inte behövs.

Hur får jag tag på BBR?

BBR kan du ladda ner från sidan Boverkets byggregler.
Det finns en hel del kompletterande material så som frågor och svar, konsekvensutredningar, förstudier med mera. Detta material kan du hitta på sidan Om Boverkets byggregler.

Vem bestämmer vilka regler som ska tillämpas under övergångstiden, de äldre eller de nya reglerna?

Ändringar av Boverkets byggregler innehåller ofta övergångsbestämmelser. Det är byggherren som inom "övergångstiden" väljer i fall det är de äldre eller de nya bestämmelserna som ska tillämpas. Byggherren kan inte välja att bara i vissa delar tillämpa de äldre bestämmelserna för att sedan i vissa andra delar tillämpa de nya bestämmelserna. Det handlar om "hela paketet" med äldre regler eller "hela paketet" med nya regler.

Det är självfallet viktigt att byggnadsnämnden ger byggherren möjlighet att göra detta val. Det måste vara tydligt vilka regler som ska tillämpas. Det måste vara klarlagt i ett mycket tidigt skede.

Hur definieras ett fritidshus i bygglagstiftningen?

Det saknas en definition av begreppet fritidshus i plan- och bygglagen (2010:900), plan- och byggförordningen (2011:338) och BBR. I plan- och bygglagstiftningen finns inte kriterier för hur mycket och ofta byggnaden får användas för att den ska betraktas som fritidshus. I avsaknad av närmare definition av en term i huvudförfattningarna eller i BBR hänvisar Boverket i avsnitt 1:6 BBR till den betydelse som anges i Tekniska nomenklaturcentralens publikation Plan- och byggtermer 1994, TNC 95.

I TNC 95 står det att med fritidshus avses Småhus som inte är inrättat för helårsboende. 

Läs om vilka krav som gäller för fritidshus på sidan fritidshus.

Tillbaka till toppen