På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Frågor och svar

Här har vi samlat alla våra frågor och svar. Sök eller använd filtreringsalternativen för att hitta det du söker. Specifika frågor och svar finns också på aktuella webbsidor.

Ställ fråga till Boverket

Fält markerade med * måste fyllas i.

Boverkets policy

Vi svarar vanligen på en fråga inom fem arbetsdagar. Om en fråga är av komplicerad karaktär kan den ta längre tid att besvara. Din fråga kan bli publicerad bland våra frågor och svar.

Webbplatsen är skyddad av reCAPTCHA. Googles integritetspolicy och Googles användarvillkor tillämpas.

Din sökning på "" resulterade i 61 frågor och svar

Badrum - Vad ska jag tänka på?

Utforma och underhåll ditt badrum så det tål vatten och fukt. Att det inte medför fuktskador i golv, väggar, tak och andra rum och att fuktig luft snabbt ventileras ut. Beslag som lossnar och andra skador som uppkommer behöver snabbt åtgärdas. Detta gäller också andra rum i den omfattning som de utsätts för vatten eller hög luftfuktighet.

Ett badrum byggs med flera material och produkter som alla har sin viktiga funktion. För att dessa ska fungera tillsammans och slutresultatet ska bli bra så är det viktigt att använda material och produkter som är utprovade tillsammans i ett system. På tillverkarnas hemsidor så finns produktinformation. Där kan också finnas monterings- och dimensioneringsanvisningar.

Det är vid renovering viktigt att byta ut gamla våtrumsmattor, golvbrunnar och andra detaljer som har åldrats och blivit spröda, eller som inte passar ihop med dagens produkter.

Vattenskador medför stora kostnader. Det krävs kompetens, hantverkskunnande och kunskap om material och produkter för att bygga badrum och andra våtrum och för att göra installationer. Du hittar kunskapen och kompetensen hos Branschorganisationerna.

Ska du bygga badrum i ett annat rum eller i källaren så behöver du ta reda på om det går att göra som du har tänkt dig. Byggnadens konstruktion och ventilation kan behöva ändras. Du kan behöva anlita en ingenjör som på plats kan se förutsättningarna och begränsningarna och som kan utforma ombyggnaden.

Utforma badrummet med material och utrustning som är lättstädade.

Boverkets byggregler, BBR

Boverkets byggregler innehåller tillämpningsföreskrifter och allmänna råd till plan- och bygglagen, PBL, och till plan- och byggförordningen, PBF.

BBR är indelat följande avsnitt:

 1. Inledning
 2. Allmänna regler
 3. Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen
 4.  –
 5. Brandskydd
 6. Hygien, hälsa och miljö
  1. Allmänt
  2. Luft
  3. Ljus
  4. Termiskt klimat
  5. Fukt
  6. Vatten och avlopp
  7. Utsläpp till omgivningen
  8. Skydd mot skadedjur
 7. Bullerskydd
 8. Säkerhet vid användning
 9. Energihushållning

Reglerna i PBL, PBF, EKS och BBR omfattar bl.a. utformningskrav och tekniska egenskapskrav. Kraven är samhällets minimikrav på byggnader. Reglerna ska uppfyllas även om bygglov eller anmälan inte behövs.

Hur får jag tag på BBR?

BBR kan du ladda ner från Boverkets webbplats.
Det finns en hel del kompletterande material så som frågor och svar, konsekvensutredningar, förstudier m.m. Detta material kan du hitta om du går till sidan Om Boverkets byggregler.

Vem bestämmer vilka regler som ska tillämpas under övergångstiden, de äldre eller de nya reglerna?

Ändringar av Boverkets byggregler innehåller ofta övergångsbestämmelser. Det är byggherren som inom "övergångstiden" väljer i fall det är de äldre eller de nya bestämmelserna som ska tillämpas. Byggherren kan inte välja att bara i vissa delar tillämpa de äldre bestämmelserna för att sedan i vissa andra delar tillämpa de nya bestämmelserna. Det handlar om "hela paketet" med äldre regler eller "hela paketet" med nya regler.

Det är självfallet viktigt att byggnadsnämnden ger byggherren möjlighet att göra detta val. Det måste vara tydligt vilka regler som ska tillämpas. Det måste vara klarlagt i ett mycket tidigt skede.

Hur definieras ett fritidshus i bygglagstiftningen?

Det saknas en definition av begreppet fritidshus i plan- och bygglagen (2010:900), plan- och byggförordningen (2011:338) och BBR. I avsaknad av närmare definition av en term i huvudförfattningarna eller i BBR hänvisar Boverket i avsnitt 1:6 BBR till den betydelse som anges i Tekniska nomenklaturcentralens publikation Plan- och byggtermer 1994, TNC 95.
I TNC 95 står det att med fritidshus avses Småhus som inte är inrättat för helårsboende.

Vad är skillnaden mellan att det skrivs kan och bör i allmänna råd?

Allmänna råd är generella rekommendationer om tillämpningen av en författning som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. Allmänna råd är alltså rekommendationer oavsett om de innehåller kan eller bör. I språket kan nog en del uppfatta det som att det finns en nyans mellan kan och bör. Men juridiskt är båda rekommendationer.

Vilket brandskydd krävs i Vk3B och hur många får bo i de enskilda rummen inom ett en grupp av boenderum i ett gemensamhetsboende?

Verksamhetsklass 3B, gemensamhetsboende, är en typ av verksamhet där man

 • har god lokalkännedom
 • sover
 • har möjlighet att sätta sig själv i säkerhet.

Inom boendet delar man vissa gemensamma funktioner av sin bostad så som kök, badrum och vardagsrum. I en grupp av boenderum inom ett gemensamhetsboende kan personer som inte har valt att bo tillsammans sen tidigare placeras men ändå bo med god säkerhet och eventuellt tillsammans med personal.

I begreppet "en grupp av boenderum" ligger att det inom gruppen av boenderum finns minst två stycken boenderum, dvs. sovrum. Att utforma en grupp av boenderum som en enda brandcell är därmed inte möjligt om inte gruppen av boenderum förses med sprinkler.

Skillnad mellan Vk3A och Vk3B

I verksamhetsklass 3A, vanliga bostäder, har man ett skydd mot grannarna då den egna lägenheten utgör en egen brandcell som har direkt tillgång till en utrymningsväg. För att man i verksamhetsklass 3B ska ha motsvarande skydd mot grannarna inom gruppen av boenderum krävs därför ett annat brandskydd. Eftersom utrymning kan ske över ett gemensamhetsutrymme som inte är en avskild utrymningsväg krävs det därför ett automatisk aktiverat utrymningslarm och nödbelysning.

Det krävs dessutom att boenderummen i en grupp av boenderum utförs i EI 30. Om man inte vill utföra avskiljningar i EI 30 så kan man välja att istället sprinkla gruppen av boenderum med boendesprinkler.

Hur många får bo i ett boenderum?

Varje grupp av boenderum ska vara i ett plan och bör bestå av rum sammanlagt avsedda för högst sex personer. Mellan olika grupper av boenderum är kravet på den avskiljande konstruktionen EI 60. Det är samma som för en vanlig lägenhet i Vk3A. Det finns inte angivit i reglerna att varje boenderum endast bör avse en person. Till exempel kan ett syskonpar eller två kompisar dela ett rum så länge maxantalet på sex personer inte överskrids i varje grupp av boenderum.

Vilken brandteknisk klass ska lägenhetsdörrar i befintliga byggnader ha?

Grunden är att de krav som gällde när byggnaden byggdes eller senast ändrades ska upprätthållas under byggnadens livstid, dvs. brandskyddet får inte bli sämre bara för att byggnaden blir äldre. Vilka krav som gällde när din byggnad byggdes eller senast ändrades går att läsa i äldre byggregler, dessa hittar du genom att följa denna länk.

Om man ändrar i en befintlig byggnad, t.ex. byter lägenhetsdörrar så är utgångspunkten att den ändrade delen ska uppfylla kraven som gäller vid uppförande av nya byggnader. Dörren ska då uppfylla brandklass EI 30-S200, se Boverkets byggregler, BBR, avsnitt 5:534. Dock ska man ta hänsyn till ändringens om fattning, byggnadens förutsättningar och varsamhetskravet. Vad detta innebär finns att läsa i BBR avsnitt 1:22 och 5:8.

Hur påverkas brandskyddet vid tredimensionell fastighetsindelning?

Boverkets grundinställning är att byggreglerna som gäller för enskilda byggnader bör kunna tillämpas även om byggnaden delas upp mellan olika ägare. För mer information se Boverkets rapport Fastighetsindelning i tre dimensioner - en första vägledning.

Observera att byggreglernas brandskyddsavsnitt har omarbetats efter vägledningen om fastighetsindelning i tre dimensioner. Principerna i rapporten kan dock fortsatt tillämpas.

Sidansvarig: Webbredaktionen