Frågor och svar

Här har vi samlat alla våra frågor och svar. Sök eller använd filtreringsalternativen för att hitta det du söker. Specifika frågor och svar finns också på aktuella webbsidor.

Ställ fråga till Boverket

Fält markerade med * måste fyllas i.

Boverkets policy

Vi svarar vanligen på en fråga inom fem arbetsdagar. Om en fråga är av komplicerad karaktär kan den ta längre tid att besvara. Din fråga kan bli publicerad bland våra frågor och svar.

Din sökning resulterade i 97 frågor och svar
 • Kan miljöinspektören begära uppgifter om hur längre uppehåll påverkar funktionen i minireningsverk?

  Nej det går utanför vad en myndighet får begära uppgifter om. Provningsmetoden för produktens reningsförmåga är harmoniserad och myndigheter får därför inte begära ytterligare uppgifter om prestanda för reningseffektivitet. Provningsmetoden har perioder med såväl underbelastning som överbelastning och inte enbart en normalbelastning med det antal personekvivalenter som produkten är avsedd för.

  En jämförelse av provningsmetoden för reningsförmåga i SS-EN 12566-3 och det allmänna rådet finns under relaterad information på Boverkets webbsida om avloppsanläggningar.

 • Är det tillståndsmyndigheten som ska kolla upp att produkten omfattas av CPR och är CE-märkt i samband med tillståndsprövningen?

  Det är sökande som ska visa att anläggningen uppfyller kraven. Det är inte miljöinspektörens roll att kontrollera om produkten är CE-märkt eller inte. Men det kan vara bra att känna till att byggprodukter avsedda att användas i avlopp som omfattas av följande harmoniserade standarder ska vara försedda med en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas:

  • SS-EN 12566-1: Fabrikstillverkade slamavskiljare
  • SS-EN 12566-3: Förtillverkade avloppsanläggningar
  • SS-EN 12566-4: Slamavskiljare sammansatta på plats av fabrikstillverkade delar
  • SS-EN 12566-6: Förtillverkade anläggningar för rening av slamavskilt avloppsvatten
  • SS-EN 12566-7: Förtillverkat kompletterande reningssteg

  Samexistensperioden för SS-EN 12566-3:2013 och SS-EN 12566:7 gick ut i augusti 2015. Numera ska även dessa produkter tillhandhållas med en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas. (Revideringen av standarden SS-EN 12566-3 år 2013 medför inte krav på nya provningar eller ändrad prestandadeklaration eller CE-märkning.)

 • Var hittar jag de harmoniserade standarderna?

  Alla harmoniserade standarder publiceras i EU-kommissionens databas Nando.

  Observera att det inte går att utläsa av beteckningen (SS-)EN xx xxx eller på SIS webbplats om standarden är harmoniserad eller inte.

  Alternativet är att titta på den sammanställning som den Danska kontaktpunkten för byggprodukter tagit fram. De harmoniserade standarderna är där indelade i produktområden. För att hitta de harmoniserade standarderna på denna webbplats gör du följande:

  1. Klicka på "Choose group" under rubriken "Search CE Standards"
  2. Välj det produktområde som omfattar era produkter
  3. Sök i listan fritextsökning eller efter produktgrupp
  4. Välj relevant standard, använd standardnumret (EN XXXX) och gå till Nando om du vill veta vilka organ som är anmälda för den standarden.

  På artikelsidorna finns även en länk till en lista över alla harmoniserade standarder på svenska.

  Standarderna i sig köper du på SIS webbplats.

 • Vilka egenskaper måste jag redovisa i prestandadeklarationen och CE-märkningen?

  Byggreglerna är nationella, vilket innebär att krav på väsentliga produktegenskaper och prestandanivåer varierar mellan länderna, även om användningsområdet är detsamma. Alla egenskaper behöver inte redovisas överallt. Du måste själv kontrollera vilka produktegenskaper som är relevanta i det land där du tänker sälja din produkt. I Sverige är Boverket kontaktpunkt för bygg- och anläggningsprodukter.

  Länkar till andra kontaktpunkter kan du hitta på artikelsidorna under kontaktpunkten.

 • Hur beräknas taknockshöjden?

  Den beräknas från markens medelnivå invid byggnaden till taknocken (högsta punkten på taket).

 • Får jag bygga en källare under mitt attefallshus?

  Det finns inget hinder mot att bygga med källare om det är lämpligt främst ur geoteknisk synpunkt.

 • Får jag bygga ett attefallshus vid ett flerbostadshus?

  Nej. Ett attefallshus är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus, inte till flerbostadshus.

 • Hur definieras begreppet "bostad"?

  Med bostad avses, enligt Terminologicentrum, TNC, hus, lägenhet, rum eller annat utrymme att bo i. En bostad kan antingen vara permanentbostad eller fritidsbostad. Enligt TNC är en permanentbostad en bostad som nyttjas för ett stadigvarande bruk.

 • Vissa allmänna råd saknar koppling till föreskriftstext. Hur ska de hanteras?

  Saknas koppling till föreskiftstext i BBR ger sådana allmänna råd vägledning om hur man lämpligen kan eller bör handla för att uppfylla krav enligt bestämmelser i huvudförfattningarna. Med huvudförfattningarna menas plan- och bygglagen (2010:900) och plan- och byggförordningen (2011:338). I inledningen av varje avsnitt i BBR förklaras till vilka bestämmelser i huvudförfattningarna som BBR-avsnittets föreskrifter och allmänna råd är kopplade.

 • BBR innehåller minimikrav. Får man bygga bättre än kravnivån i BBR?

  Det samhället reglerar i bygglagstiftningen inklusive byggreglerna är krav på en miniminivå på det som byggs. Byggnadsnämnden kan ingripa med sanktioner enligt 11 kap. PBL endast om minimikraven inte uppfylls. Naturligtvis är det tillåtet och möjligt att bygga bättre än vad minimikraven anger, men det är inte kopplat till bygglagstiftningen.

Sidansvarig: Webbredaktionen