Frågor och svar

Här har vi samlat alla våra frågor och svar. Sök eller använd filtreringsalternativen för att hitta det du söker. Specifika frågor och svar finns också på aktuella webbsidor.

Ställ fråga till Boverket

Fält markerade med * måste fyllas i.

Boverkets policy

Vi svarar vanligen på en fråga inom fem arbetsdagar. Om en fråga är av komplicerad karaktär kan den ta längre tid att besvara. Din fråga kan bli publicerad bland våra frågor och svar.

Din sökning resulterade i 14 frågor och svar
 • Är det endast den tillbyggda delen vid tillbyggnad som behöver uppfylla energikraven?

  I normalfallet är det enbart den ändrade delen, d.v.s. tillbyggnaden som omfattas av kraven.

 • Ska nybyggda hotell vara tillgängliga?

  I bygglagstiftningen finns ett övergripande krav på tillgänglighet som gäller alla byggnader. En hotellbyggnad som sådan och de delar som är publika omfattas av tillgänglighetsreglerna i BBR. Men för de enskilda hotellrummen är BBR's tillgänglighetsregler inte något krav.

  Hotell omfattas även av Arbetsmiljöverkets regler.

 • Hur beräknas tillägget till kravnivå på byggnadens primärenergital på grund av höga uteluftsflöden (qmedel)?

  Beteckningen qmedel är det genomsnittliga specifika uteluftsflödet för ventilationen under hela uppvärmningssäsongen. Hänsyn ska tas till driftstider, t.ex. natt- och helgsänkning av ventilationen m.m. Det utökade uteluftsflödet beräknas alltså för den driftstid det är aktuellt och fördelas därefter på tiden för hela uppvärmningssäsongen. Uteluftsflöde som används för att kyla byggnaden ska inte medräknas i qmedel.

  Exempel

  0,35 l/sm2 som grundflöde + utökat uteluftsflöde med 1,50 l/s per m2 under 8 timmar per dygn.

  qmedel = (0,35 + 1,50 x (8/24)) = 0,85 l/s per m2 under hela uppvärmningssäsongen.

  Om det utökade flödet bara används vardagar blir qmedel i detta exempel (0,35 + 1,50 x (8/24) x (5/7)) = 0,71 l/s per m2.

  Om qmedel exempelvis är 1,15 l/s per m2 så får bara 1,00 medräknas i den formel som används när tillägget till byggnadens primärenergital beräknas.

  Uppvärmningssäsongens längd är den period under året man behöver tillföra energi för att värma byggnaden. Uppvärmningssäsongens längd varierar beroende på var byggnaden finns och hur den brukas samt hur bra byggnaden är ur energihushållningssynpunkt.

 • För vilken area ska tillägget på maximalt tillåten installerad eleffekt för uppvärmning beräknas på grund av utökad ventilation enligt tabell 9:2a i BBR?

  Tabell 9:2a i Boverkets byggregler, BBR medger ett tillägg dels till grundvärdet av maximalt tillåten installerad eleffekt för uppvärmning, dels till primärenergitalet, om uteluftsflödet av utökade hygieniska skäl är större än 0,35 l/s per m2. Tillägget adderas som en delpost till maximalt tillåten installerad eleffekt för uppvärmning (kW) respektive byggnadens primärenergital (kWh/m2 Atemp och år). Eftersom den maximalt tillåtna installerade eleffekten för uppvärmning beräknas utifrån Atemp, följer således härav att även ett eventuellt tillägg också gör det. Analogt gäller detta också för energikravet. Det betyder att tillägg för utökad ventilation, enligt föreskriften, endast ska göras för sådana ventilerade utrymmen som räknas in i Atemp.

 • För vilken area ska tillägget till byggnadens primärenergital beräknas på grund av utökad ventilation enligt tabell 9:2a i BBR?

  Tabell 9:2a i Boverkets byggregler, BBR, medger ett tillägg dels till grundvärdet för primärenergitalet, dels till maximalt tillåten installerad eleffekt för uppvärmning, om uteluftsflödet av utökade hygieniska skäl är större än 0,35 l/s per m2. Tillägget adderas som en delpost till byggnadens tillåtna primärenergital (kWh, per m2 Atemp och år) respektive maximalt tillåten installerad eleffekt för uppvärmning (kW). Eftersom det tillåtna primärenergitalets totalsumma beräknas per Atemp och år, följer således härav att även ett eventuellt tillägg också gör det. Analogt gäller detta också för effektkravet. Det betyder att tillägg för utökad ventilation, enligt föreskriften, endast ska göras för sådana utrymmen som räknas in i Atemp.

 • Vad menas med ett ledstråk?

  Ett ledstråk är en kontinuerlig följd av ledytor mellan start och målpunkt och kan finnas både utomhus och inomhus. Ledytorna bör utformas så att de är lätta att följa med en teknikkäpp, de bör också ha en ljushetskontrast mot omgivningarna så att personer med nedsatt syn se dem. Ledytorna kan vara "naturliga", till exempel väggar, kanter eller räcken som man kan följa. Ledstråk kan också bestå av taktila orienteringsplattor, s.k. konstgjorda ledstråk. Mer information finns t.ex. i den internationella standarden, ISO 23599:2012(E).

 • Får alla ändringar av BBR ett BFS-nummer?

  BFS är förkortningen av Boverkets författningssamling. Boverkets föreskrifter och allmänna råd ingår i Boverkets författningssamling. Det innebär att alla regler som ges ut av Boverket får ett BFS nummer. Den ursprungliga BBR fick alltså ett BFS-nummer och därefter har alla ändringar av BBR fått BFS-nummer.

  För att titta på nu aktuell lydelse av BBR och även äldre lydelser av BBR, gå gärna in på Boverkets webbplats under Lag och rätt. Där kan man söka i Boverkets författningssamling och få fram alla olika lydelser av BBR.

  När man ska hänvisa till BBR är det lämpligt att använda sig av BFS nummer. Det räcker att hänvisa till grundförfattningen som för Boverkets byggregler är BFS 2011:6, och då gäller även alla ändringar som gjorts av den. Vill man av pedagogiska skäl vara tydligare kan man lägga till "med ändringar". Vill man hänvisa till BBR:s lydelse vid en viss tidpunkt, så lägger man även till BFS-numret för den sista ändringen.

 • Vad är ett automatiskt aktiverat utrymningslarm och behöver det vidarekopplas till räddningstjänsten eller annan bemannad plats?

  Utrymningslarmet är den delen av det som till vardags kallas för brandlarmet som låter. Till ett automatiskt aktiverat utrymningslarm finns ett brandlarm med detektorer som reagerar på t.ex. rök. När detektorerna reagerar på rök skickar de en signal automatiskt till utrymningslarmet som då ljuder. Oftast används larmklockor eller sirener som utrymningslarm, och i stora samlingslokaler kombineras dessa ofta med ett talat utrymningslarm.

  Byggreglerna ställer generellt inte krav på att automatiskt brandlarm ska vidarekopplas till räddningstjänsten utan är främst till för att säkerställa utrymningen på plats. Inte heller för tillfälliga anläggningsboenden finns det krav på vidarekoppling till räddningstjänsten. Däremot ska byggherren även tillämpa MSB:s allmänna råd och kommentarer om brandskydd i hotell, pensionat, vandrarhem och liknande anläggningar (SRVFS 2008:3) enligt lagen om skydd mot olyckor.

 • Var finns indata för energiberäkningar?

  I Boverkets föreskrifter och allmänna råd om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår (BEN) finns indata som används vid energiberäkningar. Många av uppgifterna i BEN ar tagits fram av SVEBY.

  ­I en energiberäkning tar man hänsyn till alla de energitekniska egenskaper som byggnaden och installationerna har och som påverkar byggnadens energianvändning. Det kan t.ex. vara byggnadens värmetröghet, klimatskärmens värmeisolering eller interna energitillskott från exempelvis belysning och personvärme. Detta förutsätter att dessa egenskaper också finns att tillgå när byggnaden är i drift för att uppfylla kravet på byggnadens primärenergital enligt BBR.

  Hjälp till att avgöra vad som kan räknas till byggnadens verksamhetsenergi finns här

  SVEBY är en branschstandard där bygg- och fastighetsbranschen fastställer standardiserade brukardata och hur verifiering av byggnadens energianvändning kan gå till. Branschstandarden finns att tillgå på SVEBY:s webbplats, www.sveby.org. Vid verifiering av energikraven i BBR ska värden i Boverkets föreskrifter användas.

 • Är det elenergi till värmepumpen eller värmen från värmepumpen som ska medräknas i byggnadens primärenergital?

  Det är den el som tillförs värmepumpen som ska medräknas i byggnadens energianvändning och primärenergital.

  Om en byggnad försörjs med värme från en annan närbelägen byggnad eller apparat, t.ex. en elektrisk värmepump som installeras i ett närliggande hus, förråd, garage eller dylikt, anses den mottagande byggnaden också vara försörjd med elenergi (värmepump) och primärenergifaktorn för el ska användas. Detta under förutsättning att byggnaderna finns på samma fastighet eller har samma ägare. Detsamma gäller vid försörjning av komfortkyla, t.ex. kylmaskin eller s.k. frikyla, samt för fastigheter inom samma byggnad vid tredimensionell fastighetsbildning.

  I det fall en värmepump är placerad i ett värmeverk eller undercentral (fjärrvärme) som inte ligger på samma fastighet som den värmeförsörjda byggnaden eller inte har samma ägare, är det den levererade värmen till byggnaden som ska medräknas, dvs energin ska betraktas som fjärrvärme.

Sidansvarig: Webbredaktionen