På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Frågor och svar

Här har vi samlat alla våra frågor och svar. Sök eller använd filtreringsalternativen för att hitta det du söker. Specifika frågor och svar finns också på aktuella webbsidor.

Ställ fråga till Boverket

Fält markerade med * måste fyllas i.

Boverkets policy

Vi svarar vanligen på en fråga inom fem arbetsdagar. Om en fråga är av komplicerad karaktär kan den ta längre tid att besvara. Din fråga kan bli publicerad bland våra frågor och svar.

Din sökning resulterade i 14 frågor och svar
 • Skillnaden mellan energiberäkning och energideklaration?

  En energiberäkning upprättas vid projekteringen av en ny byggnad för att genom en beräkning visa att byggnaden förväntas uppfylla de krav som ställs vid nybyggnation, och för den färdigställda byggnaden om verifiering av energikraven ska ske genom beräkning.

  Beräkningar som ska användas för verifiering ska följa Boverkets föreskrifter och allmänna råd om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår, BEN. Detta är inte nödvändigt om beräkningen enbart används för att visa att byggnaden förväntas uppfylla energikraven och verifiering sker genom mätning.

  En energideklaration upprättas på uppmätta värden under en 12-månadersperiod något av de senaste tre åren. Om det inte finns uppmätta värden för en 12-månadersperiod går det att upprätta en energideklaration med beräknade värden.

 • Hur länge gäller en energideklaration?

  En energideklaration är giltig i tio år.

  Byggnader som är större än 250 kvadratmeter och ofta besöks av allmänheten och byggnader som upplåts med nyttjanderätt ska alltid ha en giltig energideklaration, det vill säga de ska upprätta en ny energideklaration var tionde år.

  Innan ett egnahem säljs ska det ha en energideklaration. En energideklaration som är högst 10 år gammal kan användas om huset säljs flera gånger under 10-årsperioden. Om ett egnahem eller fritidshus hyrs ut ska det ha en energideklaration.

 • Går det att uppdatera energideklarationen vid OVK-besiktning eller radonmätning?

  Det är inte möjligt att uppdatera en energideklaration. Vill byggnadsägaren att de nya värdena för OVK-besiktning eller radonmätning ska finnas med i energideklarationen måste en ny energideklaration göras. Det finns inget krav att upprätta en ny energideklaration för att det utförts en OVK-besiktning eller en radonmätning.

 • När ska nya bostadsrättsföreningar och hyreshus ha en energideklaration?

  Bostadsrättsföreningar och hyreshus ska ha en energideklaration innan första hyresgästen flyttar in eftersom de upplåts med nyttjanderätt.

 • Kommer nuvarande krav på besiktning vid upprättande av en energideklaration att ändras på grund av coronaviruset?

  För närvarande gäller bestämmelserna om besiktning vid upprättande av energideklarationer för byggnader som tidigare.

  Boverket utreder för närvarande om det finns möjligheter för energiexperter att upprätta energideklarationer utan att utsätta vare sig själva eller andra för smittspridning.

 • Är kraven på energideklaration vid försäljning av byggnader ändrade på grund av coronaviruset?

  Kravet att det ska finnas en giltig energideklaration när en byggnad säljs är detsamma som tidigare. Det innebär att den som säljer en byggnad ska se till att det finns en giltig energideklaration som kan visas upp och lämnas över till en köpare av en byggnad.

  Köparen har alltid rätt att få se en giltig energideklaration innan köpet av en bostad eller lokal. Om köparen har begärt att få en energideklaration av säljaren men inte fått det har köparen rätt att inom sex månader efter tillträdet upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

 • Går det att avtala bort energideklarationen vid försäljning av byggnaden och vad händer om byggnadsägaren inte upprättar en energideklaration vid försäljning?

  Den som äger en byggnad ska se till att det finns en energideklaration som vid försäljningstidpunkten inte är äldre än tio år. Det går inte att avtala bort säljarens skyldighet att upprätta en energideklaration eftersom det är en tvingande bestämmelse.

  Om inte säljaren har upprättat en energideklaration vid försäljningstidpunkten har köparen, efter att denne uppmanat säljaren om att upprätta en energideklaration, rätt att på egen bekostnad låta upprätta en energideklaration inom sex månader efter tillträdet av byggnaden och därefter kräva att säljaren bekostar denna energideklaration.

  Om köparen inte utnyttjar sin rätt att få en energideklaration upprättad inom den tiden, har köparen förverkat sin rätt gentemot säljaren och måste i sin tur upprätta en energideklaration för byggnaden vid en eventuell senare försäljning eller upplåtelse med nyttjanderätt. Som köpare är det naturligtvis viktigt att känna till att om man inte kräver sin rätt att få en energideklaration vid försäljningen så kan köparen, i ett senare skede, om denne i sin tur skulle sälja eller hyra ut byggnaden, själv tvingas att bekosta en energideklaration.

  En energideklaration är alltid giltig i tio år efter att den upprättats och kan under den tiden användas för att fullgöra de skyldigheter som kommer med reglerna om energideklaration. Köparen riskerar alltså att sätta sig i en situation där denne själv får bekosta en energideklaration som egentligen den ursprunglige säljaren skulle ha stått för.

  Där är även viktigt att påpeka att syftet med att energideklarationen ska visas för spekulanten innan försäljningen är just att spekulanten ska ges möjlighet att på förhand kunna bilda sig en uppfattning om byggnadens energianvändning och bland annat om vilka driftskostnader som denne i detta avseende kan förvänta sig. Syftet är att konsumenterna ska få information om byggnaders energianvändning på förhand och därmed kunna väga in energianvändningen i sina val.

   

 • Vem har ansvaret för att energideklaration blir gjord för nyproduktion av nyttjanderätt (bostadsrättsförening och hyresrätt, etc)?

  Den som äger en byggnad ska se till att det alltid finns en energideklaration upprättad för byggnaden om byggnaden eller en del av byggnaden upplåts med nyttjanderätt. För nybyggda byggnader som upplåts med nyttjanderätt ska energideklarationen vara upprättad innan byggnaden tas i bruk. Det är byggherren, ofta styrelsen i bostadsrättsföreningen eller ägaren, som är ansvarig för att det finns en energideklaration upprättad.

  Om någon uppdrar åt en byggentreprenör att uppföra en byggnad, är uppdragsgivaren byggherre och därmed skyldig att energideklarera byggnaden inom två år efter det att byggnaden tagits i bruk. Säljer uppdragsgivaren byggnaden inom tvåårsgränsen är han skyldig att energideklarera byggnaden vid försäljningstidpunkten.

  Om byggentreprenören köper mark och bygger färdigt byggnaden och därefter säljer den, är byggentreprenören byggherre och skyldig att energideklarera byggnaden vid försäljningstidpunkten. I detta fall deklareras byggnaden vid försäljning och energideklarationen gäller i tio år. Det blir därför inte aktuellt med en energideklaration efter två år.

 • Vem har ansvaret för att energideklaration blir gjord för nyproduktion av egnahem?

  Om någon uppdrar åt en byggentreprenör att uppföra en byggnad, är uppdragsgivaren byggherre och därmed skyldig att energideklarera byggnaden inom två år efter det att byggnaden tagits i bruk. Säljer uppdragsgivaren byggnaden inom tvåårsgränsen är han skyldig att energideklarera byggnaden vid försäljningstidpunkten.

  Om byggentreprenören köper mark och bygger färdigt byggnaden och därefter säljer den, är byggentreprenören byggherre och skyldig att energideklarera byggnaden vid försäljningstidpunkten. I detta fall deklareras byggnaden vid försäljning och energideklarationen gäller i tio år. Det blir därför inte aktuellt med en energideklaration efter två år.

 • Hur kan man följa upp primärenergitalet via mätning?

  En energideklaration enligt lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader kan användas för verifiering av byggnadens primärenergital. Det finns också certifierade sakkunniga personer enligt PBL för kontroll av samhällets krav om energihushållning och värmeisolering, vilka kan anlitas för redovisning av energiuppföljning.

Sidansvarig: Webbredaktionen