Frågor och svar

Här har vi samlat alla våra frågor och svar. Sök eller använd filtreringsalternativen för att hitta det du söker. Specifika frågor och svar finns också på aktuella webbsidor.

Ställ fråga till Boverket

Fält markerade med * måste fyllas i.

Boverkets policy

Vi svarar vanligen på en fråga inom fem arbetsdagar. Om en fråga är av komplicerad karaktär kan den ta längre tid att besvara. Din fråga kan bli publicerad bland våra frågor och svar.

Din sökning resulterade i 17 frågor och svar
 • Hur nära får nedgrävda sopkärl stå en byggnad ur brandskyddssynpunkt?

  En avfallsanordning, vilket bland annat inbegriper nedgrävda maskinellt lyftbara storbehållare, är inte att betrakta som en byggnad men är däremot ett byggnadsverk. I 3 kap. 8§ 3 plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, ställs det krav på att spridning av brand till närliggande byggnadsverk begränsas. Det innebär att Boverkets byggregler, BBR, inte är rakt av tillämpliga då BBR inte gäller för andra byggnadsverk än byggnader. Det betyder inte att regler helt saknas och en viss vägledning kan ändå fås från BBR.

 • Vilka brandskyddsregler gäller när jag ändrar eller bygger om?

  I Boverkets byggregler, BBR, finns föreskrifter och allmänna råd för ändring av byggnader. Generella krav vid ändring av byggnader finns i BBR avsnitt 1:22. Kompletterande krav som gäller specifikt för brandskydd finns i BBR avsnitt 5:8.

  Huvudprincipen för brandskydd är att den del du ändrar ska uppfylla kraven som gäller vid uppförande av en ny byggnad. Kraven får dock uppfyllas på annat sätt om säkerhetsnivån ändå nås. I undantagsfall, om man har synnerliga skäl, får du göra avsteg från säkerhetsnivån.

  Prata med din kommun om du är osäker på vad du kan och får göra i ditt fall.

 • Är det möjligt att förlänga gångavstånd från 15 till 40 meter i verksamhetsklass 2C med sprinkler?

  Inom ramen för så kallad förenklad dimensionering, får två specificerade tekniska byten göras om sprinkler installeras (se BBR avsnitt 5:111). Att förlänga gångavstånden inom verksamhetsklass 2C från 15 till 40 meter är då möjligt inom ramen för förenklad dimensionering.

  I det fallet används de båda tekniska byten som är möjliga vid förenklad dimensionering. Det första bytet innebär att gångavstånden kan vara detsamma som för verksamhetsklass 2B, dvs. 30 meter. Det andra bytet innebär att gångavståndet därefter även förlängs med en tredjedel och gångavståndet blir därmed 40 meter. Se BBR avsnitt 5:331.

 • Vilket avstånd ska jag ha mellan spisen och köksfläkten?

  Avståndet mellan hushållsspis och fläkt bör vara minst 50 centimeter. För gasspisar bör du också beakta avståndet till och temperaturen på brännbart material beroende på gasplattornas effekt och placering. Tillverkare och återförsäljare av gasspisar bör ha information om hur deras spisar ska installeras och placeras. Normal brukar avståndet till fläkten från gasplattorna vara minst 65 centimeter, se BBR 5:43.

 • Finns det gemensamma Europeiska brandskyddsregler?

  En stor mängd standarder utarbetas på uppdrag av EU-kommissionen. De ska leda fram till att egenskaper deklareras på ett gemensamt sätt så att byggprodukter ska kunna cirkulera fritt mellan medlemsländerna. Det som harmoniseras är därför provningsmetoder och klassningssystem. Säkerhetsnivån bestäms däremot av varje enskilt medlemsland genom nationella byggregler, i Sverige finner du dessa i Boverkets byggregler (BBR).

 • Vad finns det för krav på en imkanal?

  Imkanalen i sig ska inte sprida en brand vidare i ett tidigt skede. För storkök ska imkanalen därför stå emot brand i 60 minuter och imkanaler i bostäder ska motstå brand i 15 minuter (se Boverket byggregler, BBR 5:5332).

  Själva anslutningslangen till fläkten i bostäder får vara av en sämre kvalité men ska ändå vara svårantändbar (minst brandteknisk klass E).

  Det är viktigt att regelbundet rengöra filtren och runt fläkten för att minska risken för brandspridning, samt givetvis av hygieniska skäl.

 • Hur förhindrar jag brandspridning till vinden?

  En vanlig orsak till stora brandskador är brandspridning ut genom ett fönster och vidare upp på vinden. Boverket har gett ut informationsbrev om vad du bör göra för att skydda dig mot en sådan onödig storskada.

  Från och med BBR 19 som infördes 2012 har Boverket infört tydligare krav på avskiljning av vindar och skydd mot brandspridning via takfot, se avsnitt 5:535.

  Du kan läsa mer i Boverkets informerar 2008:4

 • Vad ska jag tänka på när jag installerar en kamin eller eldstad?

  I Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 5:4 finns allmänna krav på skydd mot uppkomst av brand, till exempel maximal temperatur på brännbart material, täthet, eldstadsplan framför kaminen etcetera. Vid nyinstallation och vid väsentliga ändringar av befintlig eldstad är du skyldig att göra en så kallad anmälan. Ta därför kontakt med byggnadsnämnden i din kommun för att ta reda på om den ändring du gör kräver anmälan eller inte.

 • Vad är en brandcell och när krävs inledning i brandceller?

  I Boverkets byggregler, BBR, definieras vad en brandcell är:

  "Med brandcell avses en avskild del av en byggnad inom vilken en brand under hela eller delar av ett brandförlopp kan utvecklas utan att sprida sig till andra delar av byggnaden eller andra byggnader. Brandcellen ska vara avskild från byggnaden i övrigt med omslutande väggar och bjälklag eller motsvarande, så att utrymning av byggnaden tryggas och så att personer i intilliggande brandceller eller byggnader skyddas under hela eller delar av ett brandförlopp."

  I BBR anges även att:
  "Byggnader ska delas in i brandceller i sådan omfattning att det medför tillräcklig tid för utrymning och att konsekvenserna på grund av brand begränsas."

  Det innebär t.ex. att lägenheter och hotellrum alltid ska utgöra egna brandceller. Även utrymmen inom samma byggnad men som tillhör olika verksamhetsklasser bör vara egna brandceller. Andra exempel på utrymmen som bör vara egna brandceller kan vara avskilda pannrum, avfallsutrymmen och storkök. Dessutom ska utrymningsvägar normalt alltid vara egna brandceller.

 • Om min verksamhet inte finns uppräknade i de allmänna råden till verksamhetsklasserna, vad gäller då?

  Det finns som tidigare gråzoner för vissa verksamheter där det kan vara svårt att klassificera vilken verksamhetsklass som verksamheten tillhör. I de fallen får du som byggherre göra bedömningar och motivera i det enskilda fallet varför du gör bedömer att en verksamhet tillhör den ena eller andra verksamhetsklassen. I Boverkets byggregler, BBR, finns i föreskrift förutsättningarna beskrivna för de olika verksamhetsklasserna. Avgörande är

  • personers kännedom om byggnaden och dess utrymningsmöjligheter,
  • om de kan utrymma på egen hand eller inte och
  • om de är vakna eller inte.

  Exempelvis så gäller för verksamhetsklass 3 (bostäder) att det vistas personer i bostaden som kan förväntas ha god lokalkännedom, som har förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet och som inte kan förväntas vara vakna. Du kan läsa mer i BBR avsnitt 5:21.

Sidansvarig: Webbredaktionen