Frågor och svar

Här har vi samlat alla våra frågor och svar. Sök eller använd filtreringsalternativen för att hitta det du söker. Specifika frågor och svar finns också på aktuella webbsidor.

Ställ fråga till Boverket

Fält markerade med * måste fyllas i.

Boverkets policy

Vi svarar vanligen på en fråga inom fem arbetsdagar. Om en fråga är av komplicerad karaktär kan den ta längre tid att besvara. Din fråga kan bli publicerad bland våra frågor och svar.

Din sökning resulterade i 80 frågor och svar
 • Finns det gemensamma Europeiska brandskyddsregler?

  En stor mängd standarder utarbetas på uppdrag av EU-kommissionen. De ska leda fram till att egenskaper deklareras på ett gemensamt sätt så att byggprodukter ska kunna cirkulera fritt mellan medlemsländerna. Det som harmoniseras är därför provningsmetoder och klassningssystem. Säkerhetsnivån bestäms däremot av varje enskilt medlemsland genom nationella byggregler, i Sverige finner du dessa i Boverkets byggregler (BBR).

 • Vad finns det för krav på en imkanal?

  Imkanalen i sig ska inte sprida en brand vidare i ett tidigt skede. För storkök ska imkanalen därför stå emot brand i 60 minuter och imkanaler i bostäder ska motstå brand i 15 minuter (se Boverket byggregler, BBR 5:5332).

  Själva anslutningslangen till fläkten i bostäder får vara av en sämre kvalité men ska ändå vara svårantändbar (minst brandteknisk klass E).

  Det är viktigt att regelbundet rengöra filtren och runt fläkten för att minska risken för brandspridning, samt givetvis av hygieniska skäl.

 • Entrén till ett småhus kan göra tillgänglig i efterhand, vem bekostar rampen?

  Det är huvudentrén till ett bostadshus som ska vara tillgänglig, och för ett småhus räcker det om det går att ordna i efterhand med ramp. Det går inte utifrån Boverkets byggregler kräva att fastighetsägaren installerar rampen i ett senare skede. BBR gäller i samband med uppförande av byggnader. Krav kan inte ställas i ett senare skede när byggnaden används.

 • Ska energi för belysning i garage ingå i byggnadens energianvändning och primärenergital?

  I Boverkets byggregler, BBR, avsnitt 9:12 framgår av definitionerna av byggnadens energianvändning och byggnadens fastighetsenergi att fast belysning i allmänna utrymmen ingår i energianvändningen och ska medräknas i byggnadens och primärenergital..

  I det fall garaget är att betrakta som ett allmänt utrymme, det vill säga att det är ett garage för flera enskilda personers fordonsparkering, ska energin för den fasta belysningen ingå.

 • Var finns indata för energiberäkningar?

  I Boverkets föreskrifter och allmänna råd om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår (BEN) finns indata som används vid energiberäkningar. Många av uppgifterna i BEN ar tagits fram av SVEBY.

  ­I en energiberäkning tar man hänsyn till alla de energitekniska egenskaper som byggnaden och installationerna har och som påverkar byggnadens energianvändning. Det kan t.ex. vara byggnadens värmetröghet, klimatskärmens värmeisolering eller interna energitillskott från exempelvis belysning och personvärme. Detta förutsätter att dessa egenskaper också finns att tillgå när byggnaden är i drift för att uppfylla kravet på byggnadens primärenergital enligt BBR.

  Hjälp till att avgöra vad som kan räknas till byggnadens verksamhetsenergi finns här

  SVEBY är en branschstandard där bygg- och fastighetsbranschen fastställer standardiserade brukardata och hur verifiering av byggnadens energianvändning kan gå till. Branschstandarden finns att tillgå på SVEBY:s webbplats, www.sveby.org. Vid verifiering av energikraven i BBR ska värden i Boverkets föreskrifter användas.

 • Finns det krav på kundtoalett i publika lokaler till exempel i en butik, och ska den vara tillgänglig för person med rullstol?

  I Boverkets Byggregler BBR finns inget krav på att det ska finnas toalett för allmänheten i publik lokal. Men om det finns ska minst en toalett kunna användas av person med rullstol. I publika lokaler som har fler än ett plan med toaletter för allmänheten bör minst en toalett på varje sådant plan vara tillgänglig och användbar. Minsta måtten bör vara 2,2 x 2,2 meter. Kravet gäller dock inte för befintliga lokaler där man inte gör ändringsåtgärder.

 • Hur förhindrar jag brandspridning till vinden?

  En vanlig orsak till stora brandskador är brandspridning ut genom ett fönster och vidare upp på vinden. Boverket har gett ut informationsbrev om vad du bör göra för att skydda dig mot en sådan onödig storskada.

  Från och med BBR 19 som infördes 2012 har Boverket infört tydligare krav på avskiljning av vindar och skydd mot brandspridning via takfot, se avsnitt 5:535.

  Du kan läsa mer i Boverkets informerar 2008:4

 • Vad ska jag tänka på när jag installerar en kamin eller eldstad?

  I Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 5:4 finns allmänna krav på skydd mot uppkomst av brand, till exempel maximal temperatur på brännbart material, täthet, eldstadsplan framför kaminen etcetera. Vid nyinstallation och vid väsentliga ändringar av befintlig eldstad är du skyldig att göra en så kallad anmälan. Ta därför kontakt med byggnadsnämnden i din kommun för att ta reda på om den ändring du gör kräver anmälan eller inte.

 • Vad är en brandcell och när krävs inledning i brandceller?

  I Boverkets byggregler, BBR, definieras vad en brandcell är:

  "Med brandcell avses en avskild del av en byggnad inom vilken en brand under hela eller delar av ett brandförlopp kan utvecklas utan att sprida sig till andra delar av byggnaden eller andra byggnader. Brandcellen ska vara avskild från byggnaden i övrigt med omslutande väggar och bjälklag eller motsvarande, så att utrymning av byggnaden tryggas och så att personer i intilliggande brandceller eller byggnader skyddas under hela eller delar av ett brandförlopp."

  I BBR anges även att:
  "Byggnader ska delas in i brandceller i sådan omfattning att det medför tillräcklig tid för utrymning och att konsekvenserna på grund av brand begränsas."

  Det innebär t.ex. att lägenheter och hotellrum alltid ska utgöra egna brandceller. Även utrymmen inom samma byggnad men som tillhör olika verksamhetsklasser bör vara egna brandceller. Andra exempel på utrymmen som bör vara egna brandceller kan vara avskilda pannrum, avfallsutrymmen och storkök. Dessutom ska utrymningsvägar normalt alltid vara egna brandceller.

 • Om min verksamhet inte finns uppräknade i de allmänna råden till verksamhetsklasserna, vad gäller då?

  Det finns som tidigare gråzoner för vissa verksamheter där det kan vara svårt att klassificera vilken verksamhetsklass som verksamheten tillhör. I de fallen får du som byggherre göra bedömningar och motivera i det enskilda fallet varför du gör bedömer att en verksamhet tillhör den ena eller andra verksamhetsklassen. I Boverkets byggregler, BBR, finns i föreskrift förutsättningarna beskrivna för de olika verksamhetsklasserna. Avgörande är

  • personers kännedom om byggnaden och dess utrymningsmöjligheter,
  • om de kan utrymma på egen hand eller inte och
  • om de är vakna eller inte.

  Exempelvis så gäller för verksamhetsklass 3 (bostäder) att det vistas personer i bostaden som kan förväntas ha god lokalkännedom, som har förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet och som inte kan förväntas vara vakna. Du kan läsa mer i BBR avsnitt 5:21.

Sidansvarig: Webbredaktionen