Frågor och svar

Här har vi samlat alla våra frågor och svar. Sök eller använd filtreringsalternativen för att hitta det du söker. Specifika frågor och svar finns också på aktuella webbsidor.

Ställ fråga till Boverket

Fält markerade med * måste fyllas i.

Boverkets policy

Vi svarar vanligen på en fråga inom fem arbetsdagar. Om en fråga är av komplicerad karaktär kan den ta längre tid att besvara. Din fråga kan bli publicerad bland våra frågor och svar.

Din sökning resulterade i 80 frågor och svar
 • Ska man betrakta parhus som en eller två byggnader då krav på byggnadens primärenergital och installerad eleffekt för uppvärmning ska uppfyllas?

  Boverkets byggregler, BBR, avsnitt 1:6 Terminologi anger "Termer som inte särskilt förklaras i huvudförfattningarna eller i dessa föreskrifter och allmänna råd, har den betydelse som anges i Terminologicentrums publikation Plan- och byggtermer 1994, TNC 95.

  Definitionen av "parhus" i Plan- och byggtermer 1994 är: " småhus som är sammanbyggda parvis i mellanliggande tomtgräns". Definitionen av parhus medför att man kan betrakta parhus som två stycken småhus när krav på installerad eleffekt för uppvärmning ska uppfyllas enligt BBR avsnitt 9 Energihushållning.

 • Är det möjligt att förlänga gångavstånd från 15 till 40 meter i verksamhetsklass 2C med sprinkler?

  Inom ramen för så kallad förenklad dimensionering, får två specificerade tekniska byten göras om sprinkler installeras (se BBR avsnitt 5:111). Att förlänga gångavstånden inom verksamhetsklass 2C från 15 till 40 meter är då möjligt inom ramen för förenklad dimensionering.

  I det fallet används de båda tekniska byten som är möjliga vid förenklad dimensionering. Det första bytet innebär att gångavstånden kan vara detsamma som för verksamhetsklass 2B, dvs. 30 meter. Det andra bytet innebär att gångavståndet därefter även förlängs med en tredjedel och gångavståndet blir därmed 40 meter. Se BBR avsnitt 5:331.

 • Vad gäller om man inreder lägenheter på en vind?

  Att inreda en ny bostad i en befintlig byggnad är en ändring av byggnaden. Det innebär att den nya bostaden ska uppfylla utformningskraven och de tekniska egenskapskraven i PBL, PBF, BBR och EKS. Kraven får dock anpassas och avsteg får göras med hänsyn till ändringens omfattning, byggnadens förutsättningar, kraven på varsamhet och förbudet mot förvanskning. Om den nya bostaden inreds på en vind och är högst 35 m2 får avsteg från kraven på tillgänglighet och användbarhet alltid göras. För små bostäder finns även särskilda bostadsutformningsregler i BBR.

 • Vilka byggnader räknas som bostäder respektive lokaler?

  Det ställs olika krav på byggnadens primärenergital för bostäder respektive lokaler och om byggnaden innehåller både bostäder och lokaler.

  Bostäder

  För bostäder gäller kraven på byggnadens primärenergital som finns i BBR avsnitt 9:2. Med bostäder avses vad vi normalt förknippar som bostäder och som ska uppfylla kraven i BBR avsnitt 3:2 Bostadsutformning. Nedan redovisas boendeformer som kan vara svåra att avgöra om de ska räknas som bostad eller inte.

  Hotell

  Hotell räknas inte som bostad utan som lokal.

  Särskilda boendeformer för äldre

  Särskilda boendeformer för äldre, de enskilda bostadslägenheterna som är till för permanent bruk och de tillhörande gemensamma delarna är en bostad. Korttidsboende som också ingår i begreppet särskilda boendeformer är däremot inte en bostad, utan det är avsett för vård under en kortare period och räknas därmed som lokal.

  Gruppboende

  Gruppboende enligt lagen om särskild service, LSS, och socialtjänstlagen är en bostad, inkl. de gemensamma delarna.

  Seniorbostäder

  Seniorbostäder är vanliga bostäder. Det finns ingen särskild definition av seniorbostäder utan de kan vara utformade på många olika sätt. De gemensamma delarna kan vara en del av bostaden om det är delar av rum och utrymmen som har flyttats ut från den enskilda bostadslägenheten enligt. BBR 3:224. Är det utrymmen som är utöver de rum och utrymmen som ska finnas i en bostad enligt BBR 3:22 är det inte självklart om det är en bostad eller en lokal. Frågan är med all sannolikhet inte heller prövad av domstol.

  Trygghetsbostäder

  Trygghetsbostäder är vanliga bostäder. Det finns ingen särskild definition mer än i en förordning för att få statligt stöd. De kan därför vara utformade på många olika sätt. De gemensamma delarna kan vara en del av bostaden om det är delar av rum och utrymmen som har flyttats ut från den enskilda bostadslägenheten enligt. BBR 3:224. Är det utrymmen som är utöver de rum och utrymmen som ska finnas i en bostad enligt BBR 3:22 är det inte självklart om det är en bostad eller en lokal. Frågan är med all sannolikhet inte heller prövad av domstol.

  Lokaler

  Med lokaler avses andra byggnader än byggnader som innehåller bostäder. För lokaler gäller kraven på byggnadens primärenergital enligt BBR avsnitt 9:2 Bostäder och lokaler.

  Bostäder och lokaler

  Innehåller byggnaden både bostäder och lokaler så viktas kraven på genomsnittlig värmegenomgångskoefficient (Um), primärenergital (EPpet) och installerad eleffekt för uppvärmning som finns i BBR avsnitt 9:2 Bostäder och lokaler, i proportion till golvarean Atemp.

   

 • Vilket avstånd ska jag ha mellan spisen och köksfläkten?

  Avståndet mellan hushållsspis och fläkt bör vara minst 50 centimeter. För gasspisar bör du också beakta avståndet till och temperaturen på brännbart material beroende på gasplattornas effekt och placering. Tillverkare och återförsäljare av gasspisar bör ha information om hur deras spisar ska installeras och placeras. Normal brukar avståndet till fläkten från gasplattorna vara minst 65 centimeter, se BBR 5:43.

 • Finns det gemensamma Europeiska brandskyddsregler?

  En stor mängd standarder utarbetas på uppdrag av EU-kommissionen. De ska leda fram till att egenskaper deklareras på ett gemensamt sätt så att byggprodukter ska kunna cirkulera fritt mellan medlemsländerna. Det som harmoniseras är därför provningsmetoder och klassningssystem. Säkerhetsnivån bestäms däremot av varje enskilt medlemsland genom nationella byggregler, i Sverige finner du dessa i Boverkets byggregler (BBR).

 • Behövs två elmätare för att verifiera kravet på byggnadens energianvändning via mätning?

   

  Byggnadens energianvändning definieras i Boverkets byggregler, BBR, som levererad energi till byggnaden för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi. Hushållsel och verksamhetsel behöver kunna urskiljas från el till uppvärmning och tappvarmvatten. Detta kan göras med separat mätning för hushållsel respektive verksamhetsel. Det vill säga att flera elmätare kan behövas. Se vidare BBR avsnitt 9:7

  El till komfortkyla räknas upp med en faktor 1,875 då den installerade eleffekten i byggnaden är 10 W/m2 eller högre..

  I lågenergihus kan man förvänta sig att även hushållsel och i förekommande fall verksamhetsel ryms inom kravet på byggnadens energianvändning. I sådana fall kan det räcka med en elmätare.

 • Vem följer upp och kontrollerar energianvändningen efter två år?

  Verifiering av att en ny byggnad uppfyller energikraven i BBR bör ske
  genom mätning men kan också göras genom beräkning av energianvändningen. Verifiering genom mätning kan ske med hjälp av en energideklaration av byggnaden enligt Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader.

  Nya byggnader ska energideklareras senast två år efter det att byggnaden tagits i bruk.

 • Ska en klädkammare i en bostadslägenhet vara tillgänglig?

  Förvaringen ska i viss utsträckning vara tillgänglig. Enligt utformningsstandarden SS 91 42 21, som BBR hänvisar till i allmänt råd, behöver den tillgängliga förvaringen vara minst två enheter med 0,6 meter bredd. Den tillgängliga förvaringen kan antingen vara i garderobsskåp eller motsvarande mängd i en klädkammare, som då ska vara tillgänglig.

 • Hur stort ska ett rum vara för att räknas som ett rum?

  I Boverkets byggregler, BBR, finns det inte något krav eller någon regel, som anger att ett rum ska ha en golvarea med ett visst antal kvm. När det gäller frågan om hur bostäder benämns, till exempel 2 rum och kök, finns detta i lägenhetsregistret på Lantmäteriets webbplats, www.lm.se.

Sidansvarig: Webbredaktionen