Frågor och svar

Här har vi samlat alla våra frågor och svar. Sök eller använd filtreringsalternativen för att hitta det du söker. Specifika frågor och svar finns också på aktuella webbsidor.

Ställ fråga till Boverket

Fält markerade med * måste fyllas i.

Boverkets policy

Vi svarar vanligen på en fråga inom fem arbetsdagar. Om en fråga är av komplicerad karaktär kan den ta längre tid att besvara. Din fråga kan bli publicerad bland våra frågor och svar.

Din sökning resulterade i 80 frågor och svar
 • Hur nära får nedgrävda sopkärl stå en byggnad ur brandskyddssynpunkt?

  En avfallsanordning, vilket bland annat inbegriper nedgrävda maskinellt lyftbara storbehållare, är inte att betrakta som en byggnad men är däremot ett byggnadsverk. I 3 kap. 8§ 3 plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, ställs det krav på att spridning av brand till närliggande byggnadsverk begränsas. Det innebär att Boverkets byggregler, BBR, inte är rakt av tillämpliga då BBR inte gäller för andra byggnadsverk än byggnader. Det betyder inte att regler helt saknas och en viss vägledning kan ändå fås från BBR.

 • Finns det något undantag från kravet krav på maximalt installerad eleffekt för mindre byggnader?

  För mindre byggnader där golvarean Atemp är mindre än 50 m2 finns ingen gräns för maximal eleffekt för uppvärmning, se tabell 9:2a i BBR.

 • Hur ska kraven på energihushållning tillämpas vid tredimensionell fastighetsbildning?

  Kraven på energihushållning enligt BBR gäller för varje enskild byggnad som uppförs. Detta gäller oberoende av hur byggnaden är indelad i fastigheter.

 • Vilka brandskyddsregler gäller för attefallshus?

  Det finns inga undantag från brandskyddsreglerna i Boverkets byggregler (BBR) för bygglovsbefriade komplementbyggnader på högst 25 m2 eller komplementbostadshus på högst 30 m2, så kallade attefallshus. Det är byggherren som ansvarar för att reglerna uppfylls och i samband med startbesked ska byggnadsnämnden bedöma om reglerna kan antas bli uppfyllda.

  Vad det gäller skydd mot brandspridning mellan byggnader regleras det i avsnitt 5:6 i BBR. Brandskyddet kan utformas enligt tabellen som finns i det allmänna rådet i BBR 5:611. I det fallet måste man utgå ifrån attefallshusets avsedda användning.

  • Är det ett komplementbostadshus, det vill säga en självständig bostad, så gäller reglerna för småhus med krav på en timmes brandmotstånd (EI 60).
  • Är det en komplementbyggnad, t.ex. ett garage, gäller reglerna för komplementbyggnader, det vill säga en halvtimmes brandmotstånd (EI 30)

  Länk till Boverkets vägledningstext där du kan läsa mer om hur kraven på skydd mot brandspridning mellan byggnader i BBR kan uppfyllas.

 • Vilka mått gäller för en tillgänglig och användbar toalett i en arbetslokal?

  Bygglagstiftningens krav på tillgänglighet gäller även för arbetslokaler. Men i BBR finns det inga specifika regler om utformning av tillgängliga toaletter i arbetslokaler. Regler finns i Arbetsmiljöverkets föreskrift Arbetsplatsens utformning, AFS 2009:2.

 • Vad gäller för byggnader som inte innehåller bostäder?

  Alla byggnader ska vara lämpliga för sitt ändamål. För byggnader som inte innehåller bostäder finns kraven bara på lag- och förordningsnivå. Det finns inga föreskrifter i BBR eftersom Boverket bara har bemyndigande att skriva föreskrifter för bostäder.

 • Betyder definitionen av installerad eleffekt för uppvärmning att det är märkeffekten/maxeffekten på respektive apparat som ska summeras?

  Ja, det är märkeffekten/maxeffekten på apparaterna som ska summeras.

  Av det allmänna rådet till BBR avsnitt 9:25 framgår "Installerad effekt för uppvärmning bör beräknas vid projekteringen och verifieras i färdig byggnad genom summering av märkeffekter."

 • Vilka isoleringskrav gäller för industriportar?

  När det gäller krav på värmeisolering i BBR så ställs det krav på högst tillåten genomsnittlig värmegenomgångskoefficient (Um) för de byggnadsdelar som omsluter byggnaden. Därmed ställs det inte några preciserade krav på enskilda byggnadskomponenters värmeisoleringsförmåga, t.ex. industriportar. Dock finns det krav på termisk komfort i byggnadens vistelsezon i form av riktad operativ temperatur enligt BBR avsnitt 6:42. Kravet på termisk komfort medför en lägsta nivå på en byggnadsdels värmeisolering, t.ex. industriport.

 • Vilka brandskyddsregler gäller när jag ändrar eller bygger om?

  I Boverkets byggregler, BBR, finns föreskrifter och allmänna råd för ändring av byggnader. Generella krav vid ändring av byggnader finns i BBR avsnitt 1:22. Kompletterande krav som gäller specifikt för brandskydd finns i BBR avsnitt 5:8.

  Huvudprincipen för brandskydd är att den del du ändrar ska uppfylla kraven som gäller vid uppförande av en ny byggnad. Kraven får dock uppfyllas på annat sätt om säkerhetsnivån ändå nås. I undantagsfall, om man har synnerliga skäl, får du göra avsteg från säkerhetsnivån.

  Prata med din kommun om du är osäker på vad du kan och får göra i ditt fall.

 • Ska man betrakta parhus som en eller två byggnader då krav på byggnadens primärenergital och installerad eleffekt för uppvärmning ska uppfyllas?

  Boverkets byggregler, BBR, avsnitt 1:6 Terminologi anger "Termer som inte särskilt förklaras i huvudförfattningarna eller i dessa föreskrifter och allmänna råd, har den betydelse som anges i Terminologicentrums publikation Plan- och byggtermer 1994, TNC 95.

  Definitionen av "parhus" i Plan- och byggtermer 1994 är: " småhus som är sammanbyggda parvis i mellanliggande tomtgräns". Definitionen av parhus medför att man kan betrakta parhus som två stycken småhus när krav på installerad eleffekt för uppvärmning ska uppfyllas enligt BBR avsnitt 9 Energihushållning.

Sidansvarig: Webbredaktionen