Frågor och svar

Här har vi samlat alla våra frågor och svar. Sök eller använd filtreringsalternativen för att hitta det du söker. Specifika frågor och svar finns också på aktuella webbsidor.

Ställ fråga till Boverket

Fält markerade med * måste fyllas i.

Boverkets policy

Vi svarar vanligen på en fråga inom fem arbetsdagar. Om en fråga är av komplicerad karaktär kan den ta längre tid att besvara. Din fråga kan bli publicerad bland våra frågor och svar.

Din sökning resulterade i 80 frågor och svar
 • Hur definieras en studentbostad i Boverkets byggregler?

  En studentbostad definieras i Boverkets byggregler, BBR, som en bostad som är avsedd för studerande vid universitet eller högskola. Definitionen gäller när man tillämpar reglerna i BBR.

 • Får toalett/badrum ligga i direkt anslutning till kök i en bostad?

  Boverkets byggregler, BBR, har inga regler om hur rum får placeras i förhållande till varandra. I BBR finns istället en generell regel som säger att bostäder ska dimensioneras, disponeras, inredas och utrustas med hänsyn till sin långsiktiga användning.

 • Vilka regler gäller för att få uppföra modulhus för nyanlända?

  Boverkets byggregler, BBR, gäller även när man bygger modulhus som ska användas som bostäder. I BBR specificeras de utformningskrav och tekniska egenskapskrav som regleras övergripande i plan- och bygglagen 8 kap. och plan- och byggförordningen 3 kap.

 • Gäller energikraven för en tillbyggnad?

  Boverkets byggregler, BBR, gäller vid tillbyggnad. Tillbyggnad faller in under begreppet ändring av en byggnad enligt PBL. Ändringsreglerna finns i BBR avsnitt 9:9.

  Vid ändring av en byggnad gäller föreskrifterna i BBR i den utsträckning som följer av avsnitt 1:22 i BBR. Bland annat ska man ta hänsyn till byggnadens förutsättningar och ändringens omfattning. Tillbyggnader är bygglovspliktiga. Tidig kontakt med kommunen är viktig.

 • Vissa allmänna råd saknar koppling till föreskriftstext. Hur ska de hanteras?

  Saknas koppling till föreskiftstext i BBR ger sådana allmänna råd vägledning om hur man lämpligen kan eller bör handla för att uppfylla krav enligt bestämmelser i huvudförfattningarna. Med huvudförfattningarna menas plan- och bygglagen (2010:900) och plan- och byggförordningen (2011:338). I inledningen av varje avsnitt i BBR förklaras till vilka bestämmelser i huvudförfattningarna som BBR-avsnittets föreskrifter och allmänna råd är kopplade.

 • Vad är primärenergi?

  Primärenergi är energi som inte genomgått omvandling. Begreppet primärenergi infördes i BBR den 1 juli 2017 då ett nytt sätt att beräkna en byggnads energiprestanda började gälla.

 • Finns det inte något krav på värmeåtervinning?

  Boverkets byggregler, BBR, innehåller inte krav på värmeåtervinning ur frånluften. Reglerna är utformade som funktionskrav vilket gör att byggherren har stor frihet att välja bland olika bygg- och installationstekniska lösningar så länge kravnivån uppfylls. BBR är avsedd att, inom givna ramar och så långt det är möjligt, vara teknik­neutral. Detta sätt att ställa funktionskrav främjar också den tekniska utvecklingen.

 • Vilken typ av boende gäller för nyanlända?

  I Boverkets byggregler, BBR, specificeras de utformningskrav och tekniska egenskapskrav som regleras övergripande i plan- och bygglagen 8 kap. och plan- och byggförordningen 3 kap. Vid ett permanent bygglov ska alla bostäder som uppförs eller ändras uppfylla kraven i BBR. Det finns inga undantag för bostäder avsedda att användas av nyanlända. För asylsökande gäller andra regler. Ytterligare regler gäller för bostäder åt ensamkommande barn.

 • Ska nybyggda hotell vara tillgängliga?

  I bygglagstiftningen finns ett övergripande krav på tillgänglighet som gäller alla byggnader. En hotellbyggnad som sådan och de delar som är publika omfattas av tillgänglighetsreglerna i BBR. Men för de enskilda hotellrummen är BBR's tillgänglighetsregler inte något krav.

  Hotell omfattas även av Arbetsmiljöverkets regler.

 • Hur definieras ett fritidshus i bygglagstiftningen?

  Det saknas en definition av begreppet fritidshus i plan- och bygglagen (2010:900), plan- och byggförordningen (2011:338) och BBR. I avsaknad av närmare definition av en term i huvudförfattningarna eller i BBR hänvisar Boverket i avsnitt 1:6 BBR till den betydelse som anges i Tekniska nomenklaturcentralens publikation Plan- och byggtermer 1994, TNC 95.
  I TNC 95 står det att med fritidshus avses Småhus som inte är inrättat för helårsboende.

Sidansvarig: Webbredaktionen