På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Frågor och svar

Här har vi samlat alla våra frågor och svar. Sök eller använd filtreringsalternativen för att hitta det du söker. Specifika frågor och svar finns också på aktuella webbsidor.

Din sökning på "BBR" resulterade i 59 frågor och svar

Boverkets byggregler, BBR

Boverkets byggregler innehåller tillämpningsföreskrifter och allmänna råd till plan- och bygglagen, PBL, och till plan- och byggförordningen, PBF.

BBR är indelat följande avsnitt:

 1. Inledning
 2. Allmänna regler
 3. Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen
 4.  –
 5. Brandskydd
 6. Hygien, hälsa och miljö
  1. Allmänt
  2. Luft
  3. Ljus
  4. Termiskt klimat
  5. Fukt
  6. Vatten och avlopp
  7. Utsläpp till omgivningen
  8. Skydd mot skadedjur
 7. Bullerskydd
 8. Säkerhet vid användning
 9. Energihushållning

Reglerna i PBL, PBF, EKS och BBR omfattar bl.a. utformningskrav och tekniska egenskapskrav. Kraven är samhällets minimikrav på byggnader. Reglerna ska uppfyllas även om bygglov eller anmälan inte behövs.

Hur får jag tag på BBR?

BBR kan du ladda ner från sidan Boverkets byggregler.
Det finns en hel del kompletterande material så som frågor och svar, konsekvensutredningar, förstudier med mera. Detta material kan du hitta på sidan Om Boverkets byggregler.

Är badanläggningar undantagna från kraven på energihushållning enligt BBR?

Boverkets byggregler är utformade som funktionskrav. Dessa ska dessutom gå att verifiera på ett rimligt sätt. Ytterligare krav är att reglerna ska vara enkla och inte alltför omfattande. Detta gör sammantaget att det inte hittills varit möjligt att beskriva och reglera alla typer av byggnader på ett detaljerat sätt. Det skulle leda till omfattande texter och ändå inte täcka in alla tänkbara fall. BBR är en rimlig avvägning av detaljeringsnivån.

Enligt 1:21 BBR får byggnadsnämnden i enskilda fall medge mindre avvikelser från föreskrifterna i BBR om det finns särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan antas bli tekniskt tillfredsställande och det inte finns någon avsevärd olägenhet från annan synpunkt.

Vissa badanläggningar kan vara extra speciella och kan vara svåra att naturligt placera in i begreppet lokal. Exempelvis där badandet är förlagt både inomhus och utomhus samtidigt på så sätt att man håller någon del öppen för passage in och ut. Alternativt där fönsterandelen görs särskilt stor för att medge mer naturligt ljus och skapa bättre visuell kontakt med utomhusmiljön eller där taket eller delar av taket kan öppnas för att skapa ett mer naturnära badande. I sådana fall kan även undantag enligt BBR avsnitt 9:11 övervägas. Det gäller främst strecksatsen "-växthus eller motsvarande byggnader som inte skulle kunna användas för sitt ändamål om dessa krav behövde uppfyllas.". Vid projektering av denna, relativt sett ovanliga, byggnadstyp bör därför byggherre och kontrollansvarig etablera kontakt med byggnadsnämnden redan i ett tidigt skede av projekteringsarbetet för att diskutera bl.a. vilka krav som gäller enligt BBR. Verksamheten i ett badhus är även speciell på så sätt att både varmvattenbehovet och inomhustemperaturbehovet normalt är högre än i lokaler i allmänhet. Här gäller det att hålla isär vilken energianvändning som är kopplad till verksamheten och vilken energianvändning som är kopplad till byggnadens behov. Tidig kontakt med byggnadsnämnden är därför viktig.

BBR innehåller minimikrav. Får man bygga bättre än kravnivån i BBR?

Det samhället reglerar i bygglagstiftningen inklusive byggreglerna är krav på en miniminivå på det som byggs. Byggnadsnämnden kan ingripa med sanktioner enligt 11 kap. PBL endast om minimikraven inte uppfylls. Naturligtvis är det tillåtet och möjligt att bygga bättre än vad minimikraven anger, men det är inte kopplat till bygglagstiftningen.

Gäller energikraven i BBR för byggnadsmoduler och arbetsbodar?

Enligt BBR kan man tillåta högre primärenergital och högre installerad eleffekt än energikraven i tabell 9:2a BBR för lokaler avsedda för tillfällig verksamhet. Som utgångspunkt avses verksamhet som ska pågå under högst två år. Det är viktigt att skilja detta undantag i BBR från reglerna om tidsbegränsat bygglov. Det finns också särskilda regler i BBR för lokaler och bostäder under 50 kvadratmeter som skulle kunna bli aktuella för byggmoduler och arbetsbodar. Vänd dig till kommunen om du undrar vad som gäller i ditt fall.

Får alla ändringar av BBR ett BFS-nummer?

BFS är förkortningen av Boverkets författningssamling. Boverkets föreskrifter och allmänna råd ingår i Boverkets författningssamling. Det innebär att alla regler som ges ut av Boverket får ett BFS nummer. Den ursprungliga BBR fick alltså ett BFS-nummer och därefter har alla ändringar av BBR fått BFS-nummer.

För att titta på nu aktuell lydelse av BBR och även äldre lydelser av BBR, gå gärna in på Boverkets webbplats under Lag och rätt. Där kan man söka i Boverkets författningssamling och få fram alla olika lydelser av BBR.

När man ska hänvisa till BBR är det lämpligt att använda sig av BFS nummer. Det räcker att hänvisa till grundförfattningen som för Boverkets byggregler är BFS 2011:6, och då gäller även alla ändringar som gjorts av den. Vill man av pedagogiska skäl vara tydligare kan man lägga till "med ändringar". Vill man hänvisa till BBR:s lydelse vid en viss tidpunkt, så lägger man även till BFS-numret för den sista ändringen.

Finns det några undantag från kraven på energihushållning enligt BBR för förrådsbyggnader som har hög takhöjd?

Något generellt undantag från kraven på energihushållning för förrådsbyggnader med hög takhöjd finns inte. Av 9:11 BBR Tillämpningsområde, framgår när reglerna gäller och de undantag som finns. T.ex. framgår det att undantag gäller för "byggnader där inget utrymme avses värmas till mer än 10 grader C och där behovet av energi för komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi är lågt". Denna förutsättning kan vara aktuell för en del förrådsbyggnader.

För en uppvärmd byggnad med hög takhöjd kan det vara svårt att uppnå ett lågt primärenergital eftersom den uppvärmda luftvolymen är stor i förhållande till Atemp. Av 9:11 BBR framgår att man får göra undantag från energihushållningskraven för "... byggnader som inte skulle kunna användas för sitt ändamål om dessa krav behövde uppfyllas." Denna förutsättning kan också vara aktuell för en del förrådsbyggnader.

Det är också viktigt att skilja på om förrådet ska vara uppvärmt eller inte, eftersom energihushållningsreglerna endast blir tillämpliga om byggnaden ska värmas till mer än 10 grader.

Det är viktigt att samråda med byggnadsnämnden kring frågan om något av undantagen kan tillämpas i det enskilda fallet.

Tillbaka till toppen