Frågor och svar

Här har vi samlat alla våra frågor och svar. Sök eller använd filtreringsalternativen för att hitta det du söker. Specifika frågor och svar finns också på aktuella webbsidor.

Ställ fråga till Boverket

Fält markerade med * måste fyllas i.

Boverkets policy

Vi svarar vanligen på en fråga inom fem arbetsdagar. Om en fråga är av komplicerad karaktär kan den ta längre tid att besvara. Din fråga kan bli publicerad bland våra frågor och svar.

Din sökning resulterade i 80 frågor och svar
 • Boverkets byggregler, BBR

  Boverkets byggregler innehåller tillämpningsföreskrifter och allmänna råd till plan- och bygglagen, PBL, och till plan- och byggförordningen, PBF.

  BBR är indelat följande avsnitt:

  1. Inledning
  2. Allmänna regler
  3. Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen
  4.  –
  5. Brandskydd
  6. Hygien, hälsa och miljö
   1. Allmänt
   2. Luft
   3. Ljus
   4. Termiskt klimat
   5. Fukt
   6. Vatten och avlopp
   7. Utsläpp till omgivningen
   8. Skydd mot skadedjur
  7. Bullerskydd
  8. Säkerhet vid användning
  9. Energihushållning

  Reglerna i PBL, PBF, EKS och BBR omfattar bl.a. utformningskrav och tekniska egenskapskrav. Kraven är samhällets minimikrav på byggnader. Reglerna ska uppfyllas även om bygglov eller anmälan inte behövs.

  Hur får jag tag på BBR?

  BBR kan du ladda ner från Boverkets webbplats.
  Det finns en hel del kompletterande material så som frågor och svar, konsekvensutredningar, förstudier m.m. Detta material kan du hitta om du går till sidan Om Boverkets byggregler.

 • BBR innehåller minimikrav. Får man bygga bättre än kravnivån i BBR?

  Det samhället reglerar i bygglagstiftningen inklusive byggreglerna är krav på en miniminivå på det som byggs. Byggnadsnämnden kan ingripa med sanktioner enligt 11 kap. PBL endast om minimikraven inte uppfylls. Naturligtvis är det tillåtet och möjligt att bygga bättre än vad minimikraven anger, men det är inte kopplat till bygglagstiftningen.

 • Är badanläggningar undantagna från kraven på energihushållning enligt BBR?

  Boverkets byggregler är utformade som funktionskrav. Dessa ska dessutom gå att verifiera på ett rimligt sätt. Ytterligare krav är att reglerna ska vara enkla och inte alltför omfattande. Detta gör sammantaget att det inte hittills varit möjligt att beskriva och reglera alla typer av byggnader på ett detaljerat sätt. Det skulle leda till omfattande texter och ändå inte täcka in alla tänkbara fall. BBR är en rimlig avvägning av detaljeringsnivån.

  Enligt 1:21 BBR får byggnadsnämnden i enskilda fall medge mindre avvikelser från föreskrifterna i BBR om det finns särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan antas bli tekniskt tillfredsställande och det inte finns någon avsevärd olägenhet från annan synpunkt.

  Vissa badanläggningar kan vara extra speciella och kan vara svåra att naturligt placera in i begreppet lokal. Exempelvis där badandet är förlagt både inomhus och utomhus samtidigt på så sätt att man håller någon del öppen för passage in och ut. Alternativt där fönsterandelen görs särskilt stor för att medge mer naturligt ljus och skapa bättre visuell kontakt med utomhusmiljön eller där taket eller delar av taket kan öppnas för att skapa ett mer naturnära badande. I sådana fall kan även undantag enligt BBR avsnitt 9:11 övervägas. Det gäller främst strecksatsen "-växthus eller motsvarande byggnader som inte skulle kunna användas för sitt ändamål om dessa krav behövde uppfyllas.". Vid projektering av denna, relativt sett ovanliga, byggnadstyp bör därför byggherre och kontrollansvarig etablera kontakt med byggnadsnämnden redan i ett tidigt skede av projekteringsarbetet för att diskutera bl.a. vilka krav som gäller enligt BBR. Verksamheten i ett badhus är även speciell på så sätt att både varmvattenbehovet och inomhustemperaturbehovet normalt är högre än i lokaler i allmänhet. Tidig kontakt med byggnadsnämnden är därför viktig.

 • Gäller energikraven i BBR för byggnadsmoduler och arbetsbodar?

  Byggnadsmoduler

   

  Om byggnadsmodulerna är att betrakta som lokaler avsedda för verksamhet av tillfällig karaktär, så behöver modulerna inte uppfylla de strängare kraven på energihushållning för elvärmda byggnader enligt avsnitt 9:11 i BBR. Men energikraven enligt 3 kap. 14 § PBF ska uppfyllas även om det är en lokal avsedd för verksamhet av tillfällig karaktär. Byggnadsmodulerna ska alltså alltid åtminstone uppfylla energikraven som gäller för lokaler som har annat uppvärmningssätt än elvärme i BBR avsnitt 9:2.

  Arbetsbodar

  Arbetsbodar är enligt Boverket normalt att betrakta som lokaler avsedda för verksamhet av tillfällig karaktär. Därför behöver kravet i 3 kap. 15 § PBF om särskilt goda egenskaper när det gäller hushållning med elenergi inte uppfyllas. Däremot gäller 3 kap. 14 § PBF.

  Reglerna i avsnitt 9 BBR är inte skrivna utifrån situationen att de ska gälla arbetsbodar. Dessutom finns det i inledningen av avsnittet (9:11) ett antal undantag från när reglerna gäller, ett exempel är byggnader som används kortare perioder. Detta undantag bör i praktiken normalt vara fallet när det gäller arbetsbodar.

 • Får alla ändringar av BBR ett BFS-nummer?

  BFS är förkortningen av Boverkets författningssamling. Boverkets föreskrifter och allmänna råd ingår i Boverkets författningssamling. Det innebär att alla regler som ges ut av Boverket får ett BFS nummer. Den ursprungliga BBR fick alltså ett BFS-nummer och därefter har alla ändringar av BBR fått BFS-nummer.

  För att titta på nu aktuell lydelse av BBR och även äldre lydelser av BBR, gå gärna in på Boverkets webbplats under Lag och rätt. Där kan man söka i Boverkets författningssamling och få fram alla olika lydelser av BBR.

  När man ska hänvisa till BBR är det lämpligt att använda sig av BFS nummer. Det räcker att hänvisa till grundförfattningen som för Boverkets byggregler är BFS 2011:6, och då gäller även alla ändringar som gjorts av den. Vill man av pedagogiska skäl vara tydligare kan man lägga till "med ändringar". Vill man hänvisa till BBR:s lydelse vid en viss tidpunkt, så lägger man även till BFS-numret för den sista ändringen.

 • Finns det några undantag från kraven på energihushållning enligt BBR för förrådsbyggnader som har hög takhöjd?

  Något generellt undantag från kraven på energihushållning för förrådsbyggnader med hög takhöjd finns inte. Av BBR avsnitt 9:11 Tillämpningsområde, framgår när reglerna gäller och de undantag som finns. T.ex. framgår det att undantag gäller för "byggnader där inget utrymme avses värmas till mer än 10 grader C och där behovet av energi för komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi är lågt". Denna förutsättning kan vara aktuell för en del förrådsbyggnader

 • Kan ett badrum utan uppvärmningsanordning uppfylla kraven i BBR avsnitt 9?

  Svaret på denna fråga återfinns snarare i Boverkets byggregler, BBR avsnitt 6:4 Termiskt klimat. Där framgår bland annat som föreskrift att "Byggnader ska utformas så att tillfredsställande termiskt klimat kan erhållas". I rådstext till avsnitt 6:42 Termisk komfort framgår värden på riktade operativa temperaturer, yttemperaturer och lufthastigheter som bör uppfyllas för att föreskriftens krav skall kunna anses vara uppfyllt.

  Förutsättningarna för att uppfylla föreskriftens krav varierar med de olika sätt som en byggnad kan utföras på, exempelvis om badrummet ligger mitt i huset eller har någon vägg, tak eller golv mot ouppvärmt utrymme eller mot det fria. Ytterligare betydelse har det om badrummet har fönster eller ej, klimatskärmens isoleringsgrad samt vilka luftmängder som behöver transporteras genom badrummet.

 • För vilken area ska tillägget till byggnadens primärenergital beräknas på grund av utökad ventilation enligt tabell 9:2a i BBR?

  Tabell 9:2a i Boverkets byggregler, BBR, medger ett tillägg dels till grundvärdet för primärenergitalet, dels till maximalt tillåten installerad eleffekt för uppvärmning, om uteluftsflödet av utökade hygieniska skäl är större än 0,35 l/s per m2. Tillägget adderas som en delpost till byggnadens tillåtna primärenergital (kWh, per m2 Atemp och år) respektive maximalt tillåten installerad eleffekt för uppvärmning (kW). Eftersom det tillåtna primärenergitalets totalsumma beräknas per Atemp och år, följer således härav att även ett eventuellt tillägg också gör det. Analogt gäller detta också för effektkravet. Det betyder att tillägg för utökad ventilation, enligt föreskriften, endast ska göras för sådana utrymmen som räknas in i Atemp.

 • Vid nyanläggning i utemiljön gäller antingen BBR eller ALM, hur ska man veta vilka regler som gäller var?

  BBR gäller på tomter. ALM gäller på allmänna platser och på områden för andra anläggningar än byggnader. Vilken mark som är allmän plats framgår av detaljplanen.

 • För vilken area ska tillägget på maximalt tillåten installerad eleffekt för uppvärmning beräknas på grund av utökad ventilation enligt tabell 9:2a i BBR?

  Tabell 9:2a i Boverkets byggregler, BBR medger ett tillägg dels till grundvärdet av maximalt tillåten installerad eleffekt för uppvärmning, dels till primärenergitalet, om uteluftsflödet av utökade hygieniska skäl är större än 0,35 l/s per m2. Tillägget adderas som en delpost till maximalt tillåten installerad eleffekt för uppvärmning (kW) respektive byggnadens primärenergital (kWh/m2 Atemp och år). Eftersom den maximalt tillåtna installerade eleffekten för uppvärmning beräknas utifrån Atemp, följer således härav att även ett eventuellt tillägg också gör det. Analogt gäller detta också för energikravet. Det betyder att tillägg för utökad ventilation, enligt föreskriften, endast ska göras för sådana ventilerade utrymmen som räknas in i Atemp.

Sidansvarig: Webbredaktionen