Frågor och svar

Här har vi samlat alla våra frågor och svar. Sök eller använd filtreringsalternativen för att hitta det du söker. Specifika frågor och svar finns också på aktuella webbsidor.

Ställ fråga till Boverket

Fält markerade med * måste fyllas i.

Boverkets policy

Vi svarar vanligen på en fråga inom fem arbetsdagar. Om en fråga är av komplicerad karaktär kan den ta längre tid att besvara. Din fråga kan bli publicerad bland våra frågor och svar.

Din sökning resulterade i 68 frågor och svar
 • Behöver jag söka nytt beviljat tillstånd om produkten inte har CE-märkning?

  En kommuns beslut gäller i två år och måste inte omprövas på grund av att de produkter som avses installeras endast får ska säljas som CE-märkta. Men det är bra om miljöhandläggaren informerar Boverket om eventuella misstankar att en produkt säljs utan CE-märkning och prestandadeklaration. Det är Boverket som är ansvarig myndighet för marknadskontroll av byggprodukter i Sverige.

  Du kan läsa om Boverkets marknadskontrollprojet om "minireningsverk" på "Utförande av marknadskontroll"-sidan där informationsbrev finns länkade i relaterad information.

 • Finns det gemensamma Europeiska brandskyddsregler?

  En stor mängd standarder utarbetas på uppdrag av EU-kommissionen. De ska leda fram till att egenskaper deklareras på ett gemensamt sätt så att byggprodukter ska kunna cirkulera fritt mellan medlemsländerna. Det som harmoniseras är därför provningsmetoder och klassningssystem. Säkerhetsnivån bestäms däremot av varje enskilt medlemsland genom nationella byggregler, i Sverige finner du dessa i Boverkets byggregler (BBR).

 • Finns det någon skyldighet att tillhandahålla en prestandadeklaration för en byggprodukt som inte omfattas av en harmoniserad standard eller en ETA?

  Nej. Det är endast möjligt att prestandadeklarera och CE-märka byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard, eller för vilka en europeisk teknisk bedömning (ETA) har utfärdats.

  Om byggprodukten inte omfattas av kravet på prestandadeklaration och CE-märkning (tillhör det icke-harmoniserade området), kan den bli föremål för nationella krav i de olika medlemstaterna. Därför kan det inte uteslutas att myndigheter i medlemsstaterna kräver att en viss prestanda ska redovisas utanför ramen för byggproduktförordningen. Sådana byggprodukter kan dock inte CE-märkas enligt byggproduktförordningen.

 • Får CE-märkningen innehålla information som inte avser väsentliga egenskaper som anges i den harmoniserade tekniska specifikationen för den avsedda användningen?

  Vilken information som ska anges i CE-märkningen framgår av artikel 9.2 i byggproduktförordningen. Bland annat ska CE-märkningen innehålla nivåer eller klasser för angivna prestanda.

  Information om egenskaper som inte täcks av den harmoniserade tekniska specifikationen för den avsedda användningen ska inte finnas med i CE-märkningen.

  Om sådan information anges vid sidan om CE-märkningen, får den inte vilseleda användarna, försämra CE-märkningens synlighet och läsbarhet, eller ändra dess innebörd.

 • Får kvalitets-/privata märkningar bedöma samma egenskaper som CE-märkningen?

  Nej. Väsentliga egenskaper som täcks av harmoniserade standarder får inte bedömas igen genom andra märkningar. Las mer i artikel 4.2 och 8.3 i byggproduktförordningen.

 • Går det göra undantag från krav på ventilationsbrandskydd i tillfälliga anläggningsboenden?

  Vad avser byggnadstekniskt ventialtionsbrandskydd har Boverket inte angett några anpassningar och avsteg. Däremot finns det möjlighet att göra fler eller andra anpassningar och avsteg än de som beskrivs i Boverkets föreskrift, ATA. Detta bedöms då i det enskilda fallet.

  En av anledningarna till att Boverket har valt att inte ge någon vägledning på anpassningar och avsteg för byggnadstekniskt ventilationsbrandskydd är för att det är ett komplext område, framförallt i befintliga byggnader. Genom att man samtidigt får frångå kraven på energihushållning helt och hållet så kan man använda andra lösningar än de som annars hade varit möjliga.

 • Hur bygger jag en vägg i brandklass EI 30 respektive EI 60?

  EI 30 respektive EI 60 står för att konstruktionen ska motstå brand i 30 minuter respektive en timme. Boverkets uppgift är att ställa krav på brandskydd och de funktioner som den färdiga byggnaden ska ha. Detta innebär att byggnaden måste uppfylla vissa funktioner och utifrån dessa krav kan material och konstruktioner väljas fritt. Hur du i detalj utformar en vägg eller ett bjälklag för att uppfylla kraven är därmed upp till dig som byggherre.

  Till din hjälp, med förslag på lösningar hur man kan bygga en vägg i EI 30 eller 60, finns olika brandskyddshandböcker, till exempel från Svensk byggtjänst eller Brandskyddsföreningen. Byggmaterialtillverkarna har också information om hur deras produkter ska kombineras för att uppnå en viss brandmotståndsklass.

  Om du är osäker bör du vända dig till en yrkesman.

 • Hur CE-märker jag produkten?

  CE-märkning ska anbringas på de byggprodukter för vilka tillverkaren har gjort en prestandadeklaration.
  Utformningskraven för CE-märket (logotypen) finns CE-märket (logotypen) i bilaga II i EG 765/2008 Förordningen om ackreditering och marknadskontrol.

  Det räcker inte med bokstäverna CE, utan precis som tidigare krävs fler uppgifter, vilket framgår av artikel 9.2 i byggproduktförordningen.

 • Hur förhindrar jag brandspridning till vinden?

  En vanlig orsak till stora brandskador är brandspridning ut genom ett fönster och vidare upp på vinden. Boverket har gett ut informationsbrev om vad du bör göra för att skydda dig mot en sådan onödig storskada.

  I BBR 19 som gäller vid nybyggnad från 2012 finns även tydligare krav på avskiljning av vindar och skydd mot brandspridning via takfot, se avsnitt 5:535.

  Du kan läsa mer i Boverkets informerar 2008:4. Dokumentet finns i den relaterade informationen här.

 • Hur högt får jag bygga i trä i Sverige?

  Sedan 1994 finns det inga regler som begränsar höjden på trähus.

  Kraven gällande brandsäkerhet är funktionsbaserade. Detta innebär att byggnaden måste uppfylla vissa funktioner och utifrån dessa krav kan material och konstruktioner väljas fritt. Exempel på ett funktionskrav är till exempel att brandavskiljande byggnadsdelar mellan lägenheter ska stå emot brand i en timme, det vill säga uppfylla brandteknisk klass EI 60.

  Kraven utgör en lägsta nivå för vad som är tillåtet och återfinns i Boverkets byggregler avsnitt 5. Det innebär att du som byggherre har ett stort utrymme att välja t.ex. de material som du önskar förutsatt att funktionerna och samhällets minimikrav åtminstone uppfylls.

Sidansvarig: Webbredaktionen