Frågor och svar

Här har vi samlat alla våra frågor och svar. Sök eller använd filtreringsalternativen för att hitta det du söker. Specifika frågor och svar finns också på aktuella webbsidor.

Ställ fråga till Boverket

Fält markerade med * måste fyllas i.

Boverkets policy

Vi svarar vanligen på en fråga inom fem arbetsdagar. Om en fråga är av komplicerad karaktär kan den ta längre tid att besvara. Din fråga kan bli publicerad bland våra frågor och svar.

Din sökning resulterade i 23 frågor och svar
 • Bidrag för avveckling av tomma bostäder – hur påverkas kommunen om lägenheter tas i tillfälligt bruk för asylboende? Drabbas kommunerna av återbetalningsskyldighet eller sanktioner?

  När det gäller lägenheter som enligt rekonstruktionsavtal mellan staten och berörda kommuner omvandlats till annat ändamål än bostadsändamål, ansvarar kommunen enligt avtalen för att de berörda lägenheterna inte - utan statens uttryckliga medgivande - återförs till den reguljära bostadsmarknaden.

  Ett utnyttjande som asylboende – där inga individuella hyreskontrakt upprättas – torde inte innebära att de berörda lägenheterna återförs till den reguljära bostadsmarknaden och därmed inte stå i strid med avtalet mellan kommunen och staten.

 • Finns det straffrättsliga bestämmelser, alltså att byggherrar eller en ägare av en byggnad, kan dömas till fängelse eller böter i PBL?

  Det är byggherrens ansvar enligt PBL att de tekniska egenskapskraven och byggreglerna uppfylls. I en byggprocess ska byggherren visa för kommunen hur kraven kommer att uppfyllas.
  Om det efter att byggnaden har tagits i bruk inträffar en olycka till följd av att kraven inte uppfyllts kan straffsättsliga bestämmelser till exempel böter eller fängelse bli aktuella. Brister i uppfyllandet av byggreglerna kan nämligen ha betydelse för bedömningen av vårdslöshet i straffrättslig mening. Detta hände i följande rättsfall:

  Efter en olycka i Kista dömdes en konstruktör för arbetsmiljöbrott eftersom en balk var feldimensionerad, dvs. inte följde Boverkets konstruktionsregler.
  När Norrlandsoperans golv rasade och flera människor skadades under en konsert dömdes i tingsrätten en arrangör för att inte ha förstärkt golvet så att det hade tillräcklig bärförmåga för den avsedda användningen. Hovrätten friade dock sedermera arrangören.
  När en byggnad på fastigheten "Potatisåkern" i Malmö brann åtalades flera personer för att man inte hade uppfyllt brandkraven vid installation av en eldstad i den lägenhet där branden startade. Hovrätten friade personerna eftersom det inte kunde visas att de varit vårdslösa.

 • Finns det särskilda anvisningar i hanteringen av bygglovsansökan vad gäller anläggningsboenden?

  Det finns inga särskilda anvisningar i hanteringen för bygglov för anläggningsboenden. Boverket har tagit fram en allmän vägledning om hanteringen av bygglovsansökningar, läs mer om Handläggning av lov här.

 • Går det att göra avvikelser från byggregler i frågor om brandskydd medmera?

  Vid ändring av en byggnad ska man ta hänsyn till byggnadens förutsättningar, ändringens omfattning, krav på varsamhet och förvanskningsförbudet. Utifrån detta finns det, vid ändring av befintliga byggnader, ett visst utrymme för att göra avsteg från och anpassningar av kraven på byggnadsverk, däribland de tekniska egenskapskraven om säkerhet i händelse av brand.

  Vidare gäller sedan den 1 januari 2016 ändrade regler i fråga om nybyggnad eller ändring av ett tillfälligt anläggningsboende. Dessa ändrade regler innebär att vissa krav på byggnadsverk, bl.a. de tekniska egenskapskraven i frågan om säkerhet i händelse av brand, ska anpassas och avsteg från kraven ska göras i den utsträckning som är skälig i förhållande till åtgärdens art, omfattning och varaktighet. Dessa lättnadsregler omfattar dock inte alla krav, och möjliggör inte några anpassningar eller avsteg i fråga om egenskapskravet på bärförmåga, stadga och beständighet.

  Reglerna om byggprocessen gör därutöver ingen skillnad på hur kraven på brandskydd och andra krav, såsom bärförmåga, ventilation, säkerhet vid användning m.m. ska hanteras. Om en nybyggnad, eller en ändring av en byggnad, är lov- eller anmälningspliktig tittar man på alla krav som är relevanta i det ärendet.

 • Går det göra undantag från krav på ventilationsbrandskydd i tillfälliga anläggningsboenden?

  Vad avser byggnadstekniskt ventialtionsbrandskydd har Boverket inte angett några anpassningar och avsteg. Däremot finns det möjlighet att göra fler eller andra anpassningar och avsteg än de som beskrivs i Boverkets föreskrift, ATA. Detta bedöms då i det enskilda fallet.

  En av anledningarna till att Boverket har valt att inte ge någon vägledning på anpassningar och avsteg för byggnadstekniskt ventilationsbrandskydd är för att det är ett komplext område, framförallt i befintliga byggnader. Genom att man samtidigt får frångå kraven på energihushållning helt och hållet så kan man använda andra lösningar än de som annars hade varit möjliga.

 • Hur kan byggsanktionsavgifter hanteras?

  Det finns i dagsläget inga särskilda undantag från reglerna om byggsanktionsavgifter med anledning av flyktingsituationen. Huvudregeln är därför att en byggsanktionsavgift ska tas ut för vissa överträdelser. Det kan till exempel handla om att en byggnad har uppförts utan att byggnadsnämnden meddelat startbesked, eller att ett anläggningsboende har inretts i en befintlig byggnad utan startbesked.

  Det finns dock undantagsfall där sanktionsavgift inte ska tas ut. Dessa fall räknas upp i 11 kap 53 § PBL. Det finns inga andra fall där sanktionsavgift inte ska tas ut.

  Situationer som inte anses motivera avgiftsbefrielse är exempelvis försumlighet hos uppdragstagare, dålig ekonomi, okunskap om gällande regler, glömska, tidsbrist, bristande rutiner eller att ett företag är nystartat. Det spelar med andra ord ingen roll att den som byggt utan startbesked inte kände till att bygglov och startbesked krävdes, eller att denne haft bråttom och inte ansett sig ha haft tid att kontakta byggnadsnämnden.

  Däremot så kan felaktiga besked från en myndighet vara grund för avgiftsbefrielse om det felaktiga beskedet är orsaken till överträdelsen. Ett exempel kan vara att byggnadsnämnden bedömt att en ändring till anläggningsboende i en befintlig byggnad inte krävde bygglov. Om detta leder till att anläggningsboendet inreds i till exempel en befintlig lagerlokal, trots att bygglov krävs för detta, kan byggnadsnämndens felaktiga besked vara grund för att inte ta ut en avgift.

  En avgift behöver heller inte tas ut, om rättelse görs innan frågan om sanktionsavgift tas upp på nästkommande sammanträde i byggnadsnämnden. (11 kap 54 § PBL)

  Det finns även vissa fall där sanktionsavgift ska tas ut, men där avgiften kan sättas ner. (11 kap 53 a § PBL, 9 kap 3 a § PBL)

  Boverket har tagit fram en allmän vägledning om byggnadsnämndens tillsyn där byggsanktionsavgifter ingår, läs mer om Tillsyn här.

 • Hur länge kan en byggnad som är avsedd för annat än boende användas för boende innan man måste ställa krav på bygglov/anmälan och anpassning av tekniska egenskapskrav?

  Det går inte att säga en exakt tidpunkt när en tillfällig användning övergår till en varaktig användning. Det handlar om uttolkningen av begreppet "varaktig". Avsikten bör ha betydelse. Om avsikten är varaktig användning så gäller reglerna "från dag ett".

  I äldre praxis har man om husvagnar uttalat sig att de åtminstone ska anses som byggnader om de används för bostadsändamål på samma ställe mer än vad som motsvarar en normal campingsemester. Detta innebär att om ett en tillfällig konstruktion, exempelvis i form av ett tält, uppförs så måste omständigheterna vara sådana att det är tydligt att det är fråga om en mycket kort tid och en konstruktion som medger att markanvändning snabbt återgår till den lagliga – antingen genom en lokaliseringsprövning i form av bygglov eller att den monteras ned.

 • Hur länge kan ett bygglov tidsbegränsas? Och vad händer efter det att tiden gått ut?

  10 år som mest vid första beslutet, förlängning kan ske med högst 5 år i taget till ett maximum av 15 år. När ett tidsbegränsat bygglov går ut har lovet upphört att gälla och användningen blir per definition lovpliktig igen, ett svartbygge. En eventuell förlängning ska ske innan det tidsbegränsade lovet går ut. Läs mer om Tidsbegränsat bygglov här.

 • Hur många kan man bo i ett hotellrum/svit/sovsal i verksamhetsklass 4 och när förväntas man ha god lokalkännedom?

  Verksamhetsklass 4, tillfälligt boende*, är en typ av verksamhet där man

  • inte har god lokalkännedom
  • sover
  • har möjlighet att sätta sig själv i säkerhet

  Kortfattat är grundkraven på brandsäkerhet i hotell, vandrarhem och liknande verksamheter i Vk4 följande:

  • varje rum/svit är en egen brandcell i klass EI 60
  • varje rum/svit har tillgång två utrymningsvägar
  • verksamheten är försedd med automatiskt aktiverat utrymningslarm
  • nödbelysning finns i utrymningsvägarna

  Antalet personer i ett hotellrum är inte reglerat i byggreglerna utan det kan variera. Ett större hotellrum kan t.ex. användas av en familj och i en sovsal på ett vandrarhem är runt 10 personer inte ovanligt. Avgörande blir istället andra krav som ventilation, tillgång till hygienutrymmen och likande, samt tillgången till utrymningsvägar.

  Att brandskyddet i Vk4 är utformat för att man inte kan förväntas ha god lokalkännedom innebär att det är utformat för att många okända personer ska kunna bo koncentrerat i samma byggnad och med en stor omsättning av personer utan att säkerheten blir sämre än om man sovit hemma i sin egen bostad.

  I vissa fall, som för asylboenden eller kursverksamhet med långa internat, kan personer bo under längre perioder och därmed efterhand få en god lokalkännedom. Det innebär i sig normalt inte att man då kan göra avkall på brandskyddet i byggnaden. Brandskyddets utformning är gjord utifrån förutsättningen att det kan vara en stor omsättning av personer och att det kan komma nya personer som stannar kortare perioder och har sämre lokalkännedom, samt att brandskyddet ska fungera under byggnadens hela livslängd eller tills man avsevärt byter verksamhet.

  *tillfälligt boende är det begrepp som används i Boverkets byggregler i avsnitt 5 om krav på brandskydd för hotell och andra likande verksamheter. I detaljplaner används ofta begreppet tillfällig vistelse vad det gäller avsedd markanvändning. Tillfällig vistelse och tillfälligt boende är inte helt synonyma begrepp, men oftast är det samma typ av verksamheter som passar in under respektive reglering.

 • Hur många personer får man placera i en brandcell, en lägenhet eller i ett rum?

  Det går inte ge ett generellt svar utan det är flera olika tekniska egenskapskrav som behöver beaktas i det enskilda fallet. Krav på brandskydd och ventilation är de som man primärt kanske tänker på men även andra krav som buller och krav på hygien och hälsa behöver beaktas.

  Vad avser brandskyddet kan t.ex. antalet personer och bredden på utrymningsvägarna vara dimensionerande.

Sidansvarig: Webbredaktionen