Frågor och svar

Här har vi samlat alla våra frågor och svar. Sök eller använd filtreringsalternativen för att hitta det du söker. Specifika frågor och svar finns också på aktuella webbsidor.

Ställ fråga till Boverket

Fält markerade med * måste fyllas i.

Boverkets policy

Vi svarar vanligen på en fråga inom fem arbetsdagar. Om en fråga är av komplicerad karaktär kan den ta längre tid att besvara. Din fråga kan bli publicerad bland våra frågor och svar.

Din sökning resulterade i 36 frågor och svar
 • Behöver jag söka nytt beviljat tillstånd om produkten inte har CE-märkning?

  En kommuns beslut gäller i två år och måste inte omprövas på grund av att de produkter som avses installeras endast får ska säljas som CE-märkta. Men det är bra om miljöhandläggaren informerar Boverket om eventuella misstankar att en produkt säljs utan CE-märkning och prestandadeklaration. Det är Boverket som är ansvarig myndighet för marknadskontroll av byggprodukter i Sverige.

  Du kan läsa om Boverkets marknadskontrollprojet om "minireningsverk" på "Utförande av marknadskontroll"-sidan där informationsbrev finns länkade i relaterad information.

 • Finns det någon skyldighet att tillhandahålla en prestandadeklaration för en byggprodukt som inte omfattas av en harmoniserad standard eller en ETA?

  Nej. Det är endast möjligt att prestandadeklarera och CE-märka byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard, eller för vilka en europeisk teknisk bedömning (ETA) har utfärdats.

  Om byggprodukten inte omfattas av kravet på prestandadeklaration och CE-märkning (tillhör det icke-harmoniserade området), kan den bli föremål för nationella krav i de olika medlemstaterna. Därför kan det inte uteslutas att myndigheter i medlemsstaterna kräver att en viss prestanda ska redovisas utanför ramen för byggproduktförordningen. Sådana byggprodukter kan dock inte CE-märkas enligt byggproduktförordningen.

 • Får CE-märkningen innehålla information som inte avser väsentliga egenskaper som anges i den harmoniserade tekniska specifikationen för den avsedda användningen?

  Vilken information som ska anges i CE-märkningen framgår av artikel 9.2 i byggproduktförordningen. Bland annat ska CE-märkningen innehålla nivåer eller klasser för angivna prestanda.

  Information om egenskaper som inte täcks av den harmoniserade tekniska specifikationen för den avsedda användningen ska inte finnas med i CE-märkningen.

  Om sådan information anges vid sidan om CE-märkningen, får den inte vilseleda användarna, försämra CE-märkningens synlighet och läsbarhet, eller ändra dess innebörd.

 • Får kvalitets-/privata märkningar bedöma samma egenskaper som CE-märkningen?

  Nej. Väsentliga egenskaper som täcks av harmoniserade standarder får inte bedömas igen genom andra märkningar. Las mer i artikel 4.2 och 8.3 i byggproduktförordningen.

 • Har de harmoniserade standarderna någon personbegränsning som har betydelse för små avlopp enligt NFS 2006:7?

  Gränsen ligger i praktiken på 50 personer då de harmoniserade standarderna i SS-EN 12566-serien omfattar produkter som är avsedda för upp till 50 personekvivalenter. Produkterna kan alltså vara avsedda att användas vid en betydligt högre belastning än den enligt NFS 2006:7. Det allmänna rådets tillämplighet täcker anläggningar för enstaka hushåll och gemensamhetsanläggningar som är dimensionerade för upp till 25 personekvivalenter.

  Tillverkarna ska uppge avsedd användning för sina produkter i prestandadeklarationen. Tillverkaren ska därför uppge det antal personekvivalenter som varje enskild produkt är avsedd att användas för.

 • Hur CE-märker jag produkten?

  CE-märkning ska anbringas på de byggprodukter för vilka tillverkaren har gjort en prestandadeklaration.
  Utformningskraven för CE-märket (logotypen) finns CE-märket (logotypen) i bilaga II i EG 765/2008 Förordningen om ackreditering och marknadskontrol.

  Det räcker inte med bokstäverna CE, utan precis som tidigare krävs fler uppgifter, vilket framgår av artikel 9.2 i byggproduktförordningen.

 • Hur kan jag ta reda på om intyg/provningsrapporter är falska eller inte?

  Det är marknadskontrollmyndigheterna som har det främsta ansvaret att utreda misstänkta brister i byggprodukters dokumentation. I Sverige är det Boverket.

  Som användare/importör/distributör kan du göra en snabbkoll genom att söka i EU-kommissionens webbplats Nando.

  1. om dokumentationen är utfärdad FÖRE 1 juli 2013,
  2. om dokumentationen är utfärdad EFTER 1 juli 2013

  På respektive sida finns en lista med harmoniserade standarder. Genom att trycka på länkarna med standardens EN-nummer kan du se vilka organ som är anmälda för den specifika standarden. Att ett organ är anmält för en viss harmoniserad standard innebär att organet har behörighet att utfärda intyg/provningsrapporter för byggprodukter som omfattas standarden.

  Om standarden som anges i byggproduktens dokumentation inte finns på Nando, eller om organet inte finns med på listan bland de organ som är anmälda för standarden, finns det skäl att tro att dokumentationen är falsk.
  Om du misstänker att dokumentationen är falsk ska du kontakta Boverkets marknadskontroll.

  Det kan också vara hjälpsamt att kontakta det anmälda organet och fråga om de har utfärdat den specifika dokumentationen till tillverkaren i fråga.

 • Hur ska produkter ses som redan är inrättade och inte är CE-märkta?

  Produkter som ingår i en avloppsanläggning berörs av tillsynen enligt miljöbalkens regelverk.

  Reglerna om CE-märkning finns i byggproduktförordningen och är tillämpbara när byggprodukter säljs från den 1 juli 2013. Före detta datum var CE-märkning av byggprodukter inte obligatoriskt i Sverige. Redan sålda och installerade produkter berörs inte av retroaktiva krav på CE-märkning.

 • Kan byggprodukter märkta med nationella märkningar sättas på marknaden efter 1 juli 2013?

  För produkter som omfattas av kraven i byggproduktförordningen tillåts inga kvalitets- eller privata märkningar för att bestyrka väsentliga egenskaper som omfattas av den harmoniserade standarden eller ETA (se artikel 8.3 i byggproduktförordningen). Med andra ord får sådana väsentliga egenskaper bara redovisas genom prestandadeklaration och CE-märkning.

 • Kan jag som importör behålla tillverkarens CE-märkning när jag säljer produkten under mitt eget namn/varumärke?

  Nej. Om du som importör säljer byggprodukter under ditt eget namn eller varumärke tar du över tillverkaransvaret. Det innebär att du i så fall ska prestandadeklarera och CE-märka produkten i ditt eget namn.

Sidansvarig: Webbredaktionen